Zoeken
  1. Verplichte publicatieplicht ANBI per 1 januari 2014 via internet (1)

Verplichte publicatieplicht ANBI per 1 januari 2014 via internet

Per 1 januari 2014 zullen algemeen nut beogende instellingen (hierna: ‘ANBI’) wettelijk verplicht worden om diverse gegevens met betrekking tot het functioneren van de ANBI te publiceren via het internet. Dit zijn gegevens waarover een ANBI volgens civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving ook nu al moet beschikken. Doel van deze nieuwe regelgeving is het bevorderen van de transparantie en het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector. Voor kerkgenootschappen die via een groe...
Artikel | 24 september 2013 | Ton Lekkerkerker
Per 1 januari 2014 zullen algemeen nut beogende instellingen (hierna: ‘ANBI’) wettelijk verplicht worden om diverse gegevens met betrekking tot het functioneren van de ANBI te publiceren via het internet. Dit zijn gegevens waarover een ANBI volgens civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving ook nu al moet beschikken. Doel van deze nieuwe regelgeving is het bevorderen van de transparantie en het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector. Voor kerkgenootschappen die via een groepsbeschikking zijn aangewezen als een ANBI, geldt de gewijzigde regelgeving per 1 januari 2016.

Een ANBI kan op een eigen website de verplichte gegevens en eventuele aanvullingen publiceren. Indien een ANBI niet over een eigen website beschikt kan ook gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen, die bijvoorbeeld worden aangeboden door een brancheorganisatie.

Een ANBI dient per 1 januari 2014 in ieder geval de volgende gegevens via internet openbaar te maken:
• de naam;
• het RSIN/fiscaal nummer;
• de contactgegevens;
• de doelstelling;
• het beleidsplan;
• de bestuurssamenstelling;
• de namen van de bestuursleden;
• het beloningsbeleid;
• een verslag van de uitgeoefende activiteiten; en
• een financiële verantwoording, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar.

In geval van reëel gevaar voor de persoonlijke veiligheid van bestuurders of hun familieleden kan een belastinginspecteur ontheffing verlenen voor de plicht tot publicatie van de namen van de bestuursleden.

De verplichting om de financiële verantwoording openbaar te maken betekent voor fondswervende instellingen dat zij een (samenvatting van de) balans dienen te publiceren samen met de staat van baten en lasten met een toelichting daarop. Voor instellingen die geen geld of goederen werven onder derden en die het vermogen (nagenoeg) uitsluitend besteden aan haar algemeen nuttige doelstelling, geldt een andere regeling. Zij dienen een (verkorte) staat van baten en lasten te publiceren, samen met een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen. Laatstbedoelde instellingen dienen ook aan te geven welke bestedingen zij voornemens zijn te doen. Een toelichting hierop moet ook openbaar gemaakt worden.
De Belastingdienst zal per 1 januari 2014 op haar website het RSIN/fiscaal nummer en het het internetadres van iedere ANBI bekendmaken.

Het is van groot belang voor een ANBI om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen. Verlies van de status als ANBI kan fiscaal grote gevolgen hebben.