Zoeken
  1. Verwijdering van Twitter bericht door rechter toegewezen

Verwijdering van Twitter bericht door rechter toegewezen

Recentelijk is Twitter -in een verstek procedure- veroordeeld om bepaalde uitingen te verwijderen van haar dienst. Er zijn dwangsommen van € 10.000,-- per dag toegewezen, met een maximum van € 200.000,-.Bij verstekZowel Wordpress als Twitter zijn in deze procedure gedagvaard. Dat Twitter in de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd, staat niet aan de veroordeling in de weg:In de dagvaarding is vermeld dat de dagvaarding met een Engelse vertaling is en zal worden uitgereikt overeenkomstig d...
Artikel | 18 januari 2018 | Joost Becker
Recentelijk is Twitter -in een verstek procedure- veroordeeld om bepaalde uitingen te verwijderen van haar dienst. Er zijn dwangsommen van € 10.000,-- per dag toegewezen, met een maximum van € 200.000,-.

Bij verstek


Zowel Wordpress als Twitter zijn in deze procedure gedagvaard. Dat Twitter in de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd, staat niet aan de veroordeling in de weg:
In de dagvaarding is vermeld dat de dagvaarding met een Engelse vertaling is en zal worden uitgereikt overeenkomstig de op grond van het Haags Betekeningsverdrag (HBetV) geldende vormvoorschriften, zoals in de dagvaarding nader uitgewerkt.

De bevestiging dat de dagvaarding overeenkomstig de vormvoorschriften is betekend is nog niet retour ontvangen.

Daarnaast is genoegzaam gebleken dat de dagvaarding tijdig inclusief een Engelse vertaling per e-mail aan gedaagden is toegezonden en dat zij van de inhoud daarvan kennis hebben genomen. De akte wijziging van eis is niet aan gedaagden betekend. De raadsvrouw van eisers heeft desgevraagd meegedeeld dat deze akte inclusief een Engelse vertaling op 29 december 2017 vanwege de spoed per e-mail naar de bij eisers bekende e-mailadressen (waar vandaan gedaagden eerder ook hebben gereageerd) van gedaagden is toegezonden.

Tegen de achtergrond van het spoedeisende karakter van de vorderingen in dit kort geding is voldoende gewaarborgd dat gedaagden op de hoogte zijn van de inhoud van de dagvaarding en de wijziging van eis, alsmede dat zij de mogelijkheid hebben gehad om daartegen behoorlijk verweer te voeren (zie artikel 15 lid 3 HBetV, de Memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet HBetV, Kamerstukken II 1973-1974, 12 865 (R 948), nr. 3, p. 8), alsmede HR 14 december 2017, ECLI:NL:HR:2007:BB7192). Tegen gedaagden zal dan ook verstek worden verleend

Verwijdering Twitter bericht


Helaas vermeldt het vonnis niet welke uitingen de rechter onrechtmatig vindt.

Wel wordt Twitter veroordeeld "om binnen drie (3) dagen na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail naar het adres [e-mail adres] de uitingen over eisers, zoals nader omschreven in het lichaam van de dagvaarding" te verwijderen. Het vonnis noemt expliciet de URL's waarop de berichten te vinden zijn, en de account waaronder de berichten zijn geplaatst.

Eenzelfde soort veroordeling geldt voor Wordpress, waarop kennelijk op een blog dezelfde soort onrechtmatige uitingen zijn gedaan.

Afgifte NAW-gegevens


Wordpress en Twitter moeten ook binnen vijf dagen de volgende gegeven afgeven:

- de IP adressen die gebruikt zijn bij het aanmaken van de webpagina en de twitteraccounts en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen;

- namen en (e-mail) adressen gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de diensten van Wordpress en Twitter;

Voor Twitter geldt dat gegevens moeten worden verstrekt van de persoon/personen die eigenaar zijn van het twitteraccount gebruikt voor de uitingen.

Wordpress en Twitter worden ook nog hoofdelijk veroordeeld tot betaling in de kosten van dit geding.

Analyse


Bij lezing van het vonnis valt op dat verstek wordt verleend (Wordpress en Twitter worden dus veroordeeld!) zonder dat aan alle in de Betekeningsverordening vermelde formaliteiten is voldaan. Doorslaggevend is of 'voldoende gewaarborgd' is dat Wordpress en Twitter op de hoogte zijn van de inhoud van de dagvaarding, en zij de mogelijkheid hebben gehad om daartegen behoorlijk verweer te voeren.

Verder valt op dat het vonnis in gaat zonder dat het betekend hoeft te worden (na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail ....). Dit is een pragmatische oplossing van de rechter, die in beginsel valt toe te juichen.

Joost Becker, advocaat internetrecht