De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verwijzing naar website voldoende voor ‘terhandstelling’ algemene voorwaarden?

Verwijzing naar website voldoende voor ‘terhandstelling’ algemene voorwaarden?

In veel gevallen wordt in een offerte of in een overeenkomst verwezen naar een website waarop de algemene voorwaarden van de gebruiker te vinden zijn. Is dat voldoende?
Leestijd 
Auteur artikel Harm van Schilt
Gepubliceerd 25 februari 2020
Laatst gewijzigd 25 februari 2020
 

Een casus ter achtergrond

In het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2019:3178) kwam deze vraag aan de orde. De casus betreft, kortgezegd, een geval waarin door een opdrachtgever een opdracht werd gegeven aan een aannemer tot vervaardiging van een kunstwerk.

Op de overeenkomst die partijen hebben gesloten, werden de algemene voorwaarden van de aannemer van toepassing verklaard. In de algemene voorwaarden was een beding opgenomen op grond waarvan de opdrachtgever zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn diende te klagen over gebreken. Bij een te late klacht zou de aanspraak tegen de opdrachtnemer vervallen.

Na het verstrijken van deze termijn klaagt de opdrachtgever over diverse aspecten van het kunstwerk. Opdrachtgever stelt vervolgens de aannemer aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende schade. In de procedure wordt relevant of de algemene voorwaarden – meer in het bijzonder het vervalbeding – van toepassing zijn. Bij toepassing van het vervalbeding kan de opdrachtgever zijn aanspraak immers niet meer geldend maken. Het betreft dus een verstrekkend beding.

 

Link naar de algemene voorwaarden

In de procedure tussen partijen staat niet ter discussie dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. De wet stelt echter ook als vereiste dat er aan de opdrachtgever een redelijke mogelijkheid wordt geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen (terhandstellingsvereiste). De opdrachtgever stelt dat hij deze redelijke mogelijkheid niet heeft gehad en doet een beroep op vernietiging.

De aannemer wijst erop dat zij wel degelijk een redelijke mogelijkheid heeft geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden door op de voorzijde van haar offertes te vermelden dat de algemene voorwaarden te vinden zijn op haar website. De aannemer verwijst daarbij naar artikel 6:230c BW dat (enkel) geldt voor dienstverrichters. Voor dienstverrichters staat de mogelijkheid open om de algemene voorwaarden ter beschikking te stellen door deze gemakkelijk elektronisch toegankelijk te maken op een door de dienstverrichter medegedeeld adres (voor niet-dienstverrichters ligt dit anders).

De aannemer geeft aan dat wanneer het genoemde website adres wordt geopend, men via ‘Downloads’ bij de algemene voorwaarden terechtkomt die vervolgens kunnen worden gedownload en kunnen worden opgeslagen. Is dat voldoende?

 

Verwijzing in dit geval niet voldoende

Nee, aldus het hof. Ook op grond van artikel 6:230c BW wordt enig initiatief van de dienstverrichter verwacht. Dat kan zijn het elektronisch toegankelijk maken van de voorwaarden. In dat geval zal de dienstverrichter aan de wederpartij het elektronisch adres moeten mededelen. Volgens het hof betekent dit niet dat volstaan kan worden met een verwijzing op de offerte naar de website van de gebruiker, omdat de wederpartij vervolgens op die website nog moet gaan zoeken naar de juiste voorwaarden.

Dit arrest past in de strikte leer die in de rechtspraak wordt gehanteerd ten aanzien van elektronische terhandstelling van algemene voorwaarden.

Hebt u vragen over (het gebruik van) algemene voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op.