Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vliegtickets.nl tegen vliegticket.nl: geen inbreuk aangenomen

Vliegtickets.nl tegen vliegticket.nl: geen inbreuk aangenomen

‘Vliegtickets.nl’ is ingeschreven als merk. ‘Vliegtickets’ is echter een gangbaar woord, dat anderen (bijvoorbeeld vliegmaatschappijen) moeten kunnen blijven gebruiken. Het is niet wenselijk dat dergelijke gangbare, beschrijvende termen als merk worden gemonopoliseerd. Een duidelijk voorbeeld daarvan is te zien in de weigering van fluege.de als merk: het Gerecht EU bepaalde dat het teken terecht is geweigerd als merk omdat het beschrijvend is voor de aangeboden (vlieg)diensten.Toch kan het zo...
Auteur artikelEsther Mommers (uit dienst)
Gepubliceerd22 mei 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
‘Vliegtickets.nl’ is ingeschreven als merk. ‘Vliegtickets’ is echter een gangbaar woord, dat anderen (bijvoorbeeld vliegmaatschappijen) moeten kunnen blijven gebruiken. Het is niet wenselijk dat dergelijke gangbare, beschrijvende termen als merk worden gemonopoliseerd. Een duidelijk voorbeeld daarvan is te zien in de weigering van fluege.de als merk: het Gerecht EU bepaalde dat het teken terecht is geweigerd als merk omdat het beschrijvend is voor de aangeboden (vlieg)diensten.
Toch kan het zo zijn dat een beschrijvend teken bij het publiek bekend raakt als herkomstaanduiding. Er is dan sprake van inburgering: langzaam is een gangbaar woord een aanduiding geworden voor de herkomst van waren of diensten. Deze inburgering moet de merkhouder dan wel kunnen aantonen. Onder omstandigheden kan alsnog worden besloten dat een teken te beschrijvend is om een merk te zijn en dan kan dat merk nietig worden verklaard. Dit alles speelde in onderstaande procedure bij de Rechtbank Amsterdam.

Partijen in het geschil
Vliegtickets.nl biedt online diensten aan via haar website vliegtickets.nl. Via die website kunnen direct vliegreizen worden geboekt bij verschillende aanbieders. Vliegtickets.nl bezit de rechten op de domeinnaam vliegtickets.nl en is houdster van enkele Beneluxmerken: twee beeldmerken en het woordmerk ‘vliegtickets.nl’.

E-pepper is ook online actief, met vliegticket.nl als portal website: er wordt aan het publiek een startpagina aangeboden met verwijzingen naar andere websites.

Voorgeschiedenis
Beide partijen bezitten de domeinnamen sinds 1999. In 2005 en 2007 is vliegtickets.nl één van de adverteerders geweest op vliegticket.nl. De startpagina bood op dat moment dus onder meer een link aan naar vliegtickets.nl
Partijen zijn van 2007 tot en met 2011 met elkaar in onderhandeling geweest. Vliegtickets.nl wilde graag de domeinnaam vliegticket.nl verkrijgen, maar partijen lagen te ver van elkaar wat betreft de overnamesom die daarvoor moest worden betaald. De overname is dan ook niet doorgegaan, waarna vliegtickets.nl een geschillenprocedure is gestart om de domeinnaam te vorderen. Deze vorderingen zijn afgewezen.

Gronden van het geschil
Na verdere sommatie start vliegtickets.nl een bodemprocedure tegen E-pepper bij de Rechtbank Amsterdam.
Vliegtickets.nl was eiser en vorderde onder meer:
- staking van iedere inbreuk op haar handelsnaamrechten en merkrechten door vliegticket.nl;
- overdracht van de domeinnaam vliegticket.nl aan vliegtickets.nl
Vliegticket.nl stelde als gedaagde een reconventionele vordering in en vorderde onder meer:
- nietigverklaring van het woordmerk vliegtickets.nl;
- de doorhaling van dat merk te bevelen.

Inburgering: alleen in Nederland
De rechter komt allereerst toe aan de behandeling van de geldigheid van het woordmerk ‘vliegtickets.nl’. In dat kader is hij van oordeel dat de combinatie ‘vliegtickets’ met de domeinnaamextensie ‘.nl’ in beginsel volledig beschrijvend is voor de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Vliegtickets.nl stelt echter dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen doordat zij dit intensief gebruikt heeft en o.a. onder het merk veel reclame heeft gemaakt, zij doet een beroep op inburgering.

Om vast te stellen of een merk is ingeburgerd, dient de rechter te beoordelen of het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De rechtbank meent opvallend genoeg:
“Voor de bepaling van het relevante publiek, acht de rechtbank in het onderhavige geval van belang dat de aanduiding “vliegtickets.nl”zich, door het onderdeel “.nl” en de gelijkluidende domeinnaam, van nature richt op de Nederlandse consumentenmarkt. Het relevante publiek voor de diensten die Vliegtickets.nl onder het merk aanbiedt is geografisch dan ook beperkt tot Nederland, zodat inburgering van het merk in Nederland volstaat.”
De rechtbank verwijst naar de criteria uit Chiemsee (HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269, Windsurfing Chiemsee). Relevant voor het invullen van die criteria is onder meer een ingediend marktonderzoek en het marktaandeel dat blijkt uit de “Twinkle Top 100”. Op basis daarvan komt de rechtbank tot het oordeel dat er sprake is van inburgering van het merk ‘vliegtickets.nl’: de rechtbank concludeert dat een aanmerkelijk deel van het publiek dit teken ziet als een herkomstaanduiding van diensten.

Geldig merk, geen inbreuk
Er is sprake van inburgering van ‘vliegtickets.nl’ en daarmee een geldig merk, de rechtbank kan de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk dan ook niet toewijzen. Rest nog slechts het oordeel of er op dit merk inbreuk wordt gemaakt door vliegticket.nl.
Daartoe moet worden beoordeeld of er sprake is van verwarringsgevaar tussen ‘vliegtickets.nl’ en ‘vliegticket.nl’, aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling speelt mede een rol of het merk waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt een grote beschermingsomvang heeft. De rechtbank oordeelt in deze zaak dat hoewel zojuist is aangenomen dat het merk is ingeburgerd, ‘vliegtickets.nl’ toch in grote mate beschrijvend is en daarom slechts beperkte beschermingsomvang geniet. Het verschil in één letter is daarom voldoende om aan te nemen dat hier geen inbreuk wordt gemaakt, waarbij mede een rol speelt dat beide websites in dezelfde branche opereren maar niet exact dezelfde dienst aanbieden. Gebruikers zullen op de website van vliegticket.nl niet direct vliegtickets kunnen boeken en niet in verwarring raken tussen beide websites.

Uitspraak
Vliegtickets.nl had haar vordering niet alleen gebaseerd op merkrechten, maar ook op handelsnaamrechten en onrechtmatige daad. Ook deze vorderingen worden afgewezen, er is geen sprake van inbreuk en de domeinnaam hoeft niet overgedragen te worden.