Zoeken
  1. Voedingsmiddelenreclame: "Geen zoetstoffen" misleidend, terwijl het product suiker bevat?

Voedingsmiddelenreclame: "Geen zoetstoffen" misleidend, terwijl het product suiker bevat?

In twee uitingen op tv en op de verpakkingen van Alpro Soya drinkyoghurt wordt het product aangeprezen met de uiting dat deze “geen zoetstoffen” bevat. Hiertegen wordt geklaagd bij de Reclame Code Commissie (RCC). Klager is van mening dat de consument hierdoor foutief wordt geïnformeerd omdat het product toegevoegde suiker bevat. Dit laatste is niet in geschil.De klacht is gericht tegen zowel de tv reclame waarin de uiting wordt gebruik als de verpakking van de drinkyoghurt waarop "geen zoeks...
Artikel | 04 november 2015 | Joost Becker
In twee uitingen op tv en op de verpakkingen van Alpro Soya drinkyoghurt wordt het product aangeprezen met de uiting dat deze “geen zoetstoffen” bevat. Hiertegen wordt geklaagd bij de Reclame Code Commissie (RCC). Klager is van mening dat de consument hierdoor foutief wordt geïnformeerd omdat het product toegevoegde suiker bevat. Dit laatste is niet in geschil.

De klacht is gericht tegen zowel de tv reclame waarin de uiting wordt gebruik als de verpakking van de drinkyoghurt waarop "geen zoekstoffen" staat vermeld. De RCC behandelt deze uitingen afzonderlijk.

De TV reclame
Adverteerder stelt ten eerste dat het toegevoegde suiker niet als “zoetstof” maar als “zoetmiddel” dient te worden beschouwd en dat de consument alom bekend is met dit onderscheid. Volgens adverteerder brengt dit mee dat de consument de mededeling “geen zoetstoffen” niet zo zal interpreteren dat het product geen enkel zoetmiddel bevat. De RCC gaat hier niet in mee:
De Commissie acht het, anders dan adverteerder stelt, niet vanzelfsprekend dat bij de consument geen onduidelijkheid bestaat over het onderscheid tussen “zoetstof” en “zoetmiddel”. Overigens neemt de bekendheid met dit onderscheid niet weg dat de mededeling “geen zoetstoffen” in een specifiek geval toch misleidend dient te worden geacht wegens de onjuiste indruk die deze (op zichzelf genomen wellicht juiste) mededeling wekt over de samenstelling van het product. In de onderhavige televisiecommercial wordt de nadruk gelegd op het vernieuwende van het product, het betreffende fruit dat daarin is verwerkt (met een van nature zoete smaak) en dat het product 100% natuurlijk is en geen zoetstoffen bevat. Naar het oordeel van de Commissie wekt de commercial hierdoor de indruk dat het een ‘puur’ product betreft en daaraan geen andere zoetmakers dan het gebruikte fruit zijn toegevoegd. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument door de onderhavige uiting, met name door de nadruk op het betreffende fruit in het product en de mededelingen “natuurlijk frisse smaak”, “fruitige twist”, “puur genieten” in combinatie met de nadrukkelijk aanprijzing “100% natuurlijk, geen zoetstoffen” niet verwachten dat aan het product suiker is toegevoegd.

De RCC acht de reclame-uiting op tv daarom onduidelijk en dus misleidend in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclamecode.

De verpakking
Op de verpakking van het product staat dat dit “geen zoetstoffen” bevat. De Commissie past hier het toetsingskader toe van Verordening (EU) Nr. 1169/2011, waarin eisen worden gesteld aan de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. De relevante bepaling in deze Verordening is in dit geval met name artikel 7, welk artikel inhoudt dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn en duidelijk en gemakkelijk voor de consument te begrijpen moet zijn. Zoals gezegd is niet in geschil dat het product suiker bevat.

Echter, de RCC oordeelt dat de tekst "geen zoetstoffen" op de verpakking niet misleidend is:
Op de voorzijde van de verpakking is de nadruk gelegd op de in het product aanwezige vruchten en wordt medegedeeld dat het product 100% natuurlijk is en geen zoetstoffen bevat. De mededeling “geen zoetstoffen” is met witte letters geplaatst in een zwart blaadje onder het groene blaadje met de tekst “100% natuurlijk”. Op basis van deze informatie zal de gemiddelde consument de indruk krijgen dat het een ‘puur’ product betreft waaraan geen zoetmiddelen zijn toegevoegd. Uit (Europese) jurisprudentie [HvJEG 26/10-1995, C-51/94, HvJEG 4/4-2000, C-465/98 en Hof Amsterdam 25 maart 2004] vloeit het uitgangspunt voort dat van de gemiddelde consument mag worden verwacht dat hij bij zijn aankoopbeslissing de gehele verpakking betrekt, waaronder de ingrediëntenlijst op de verpakking. Van geval tot geval dient de Commissie vervolgens te beoordelen of er al dan niet sprake is van misleiding.

De betreffende uiting van het product bevat een ingrediëntendeclaratie waarin het ingrediënt suiker is vermeld, wordt suiker genoemd in de voedingswaardetabel en is de mededeling geplaatst dat het product 30% minder suiker bevat dat dan “de marktreferenties in drinkyoghurts met fruitsmaak”. Gelet hierop is de Commissie met inachtneming van voornoemd uitgangspunt in de (Europese) jurisprudentie van oordeel dat de in 3.2 genoemde indruk dat aan aan het product geen zoetmiddelen zijn toegevoegd, hierdoor voldoende wordt gecorrigeerd.

Onderscheid tv reclame en verpakking
De bovenstaande uitspraak laat zien dat bij de toelaatbaarheid van reclame-uitingen voor voedingsmiddelen alle omstandigheden van het geval meewegen. Daarom zit er een verschil tussen de beoordeling van de tv reclame en de verpakking, voor wat betreft de gebruikte aanprijzingen. Adverteerders doen er goed aan hiermee rekening te houden, om te voorkomen dat hun reclames misleidend worden geoordeeld.

Joost Becker, advocaat reclamerecht