Zoeken
  1. Waarom je aan je Wft-verplichtingen moet voldoen en meewerken met de toezichthouder

Waarom je aan je Wft-verplichtingen moet voldoen en meewerken met de toezichthouder

Op 30 oktober 2018 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een dwangsom opgelegd aan een vennootschap die zich bezig hield met het minen van cryptovaluta. De reden voor het opleggen van de dwangsom is dat de vennootschap niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Daardoor kan de AFM niet vaststellen of de wet wordt overtreden. De AFM vermoedt dat het cryptobedrijf mogelijk effecten aanbiedt aan het publiek of deelnemingsrechten in een beleggingsinstellen heeft aangeboden. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) mag dit niet zonder een goedgekeurd prospectus of een Wft-vergunning.
Artikel | 31 oktober 2018 | Rick Sanders

Beheren van een beleggingsinstelling en het aanbieden van effecten

In een eerder artikel schreef ik over de vergunningsplicht die geldt voor het beheren van een beleggingsinstelling (zoals een beleggingsfonds of beleggingsmaatschappij. In beginsel schrijft de Wft voor dat het verboden is om zonder een vergunning in Nederland deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling aan te bieden of een beleggingsinstelling te beheren. De verplichting om over een vergunning te beschikken is niet altijd van toepassing. In sommige gevallen kan de beheerder gebruik maken van een uitzondering of vrijstelling.

Voor het aanbieden van deelnemingsrechten bevat de Wft ook regels met betrekking tot informatieverplichtingen. Een van deze informatieverplichtingen is de verplichting om als beheerder van een beleggingsinstelling een door de AFM goedgekeurd prospectus te verstrekken aan potentiële deelnemers. Een prospectus heeft als één van de belangrijkste doelstellingen om beleggers de informatie te verschaffen die noodzakelijk is om een oordeel te kunnen vormen over de beleggingsinstelling, verbonden kosten en risico’s. Het verstrekken van een goedgekeurd prospectus is in principe verplicht, er zijn echter wel uitzonderingen/vrijstellingen mogelijk.

Pas op voor sancties (zoals dwangsommen)

Op 30 oktober 2018 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een dwangsom opgelegd aan een vennootschap die zich bezig hield met het minen van cryptovaluta.

Sommige cryptovaluta, waaronder het bekende/beruchte Bitcoin, wordt net als goud gedolven. De cryptovaluta ontstaan uit het oplossen van een wiskundige datapuzzel. Het vinden van de oplossing wordt gedaan door computerberekeningen en dat noemt men mining. De vennootschap hield zich bezig met deze cryptomining en bood via hun website een mogelijkheid in haar cryptomining activiteiten te investeren.

De reden voor het opleggen van de dwangsom is dat de vennootschap niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Daardoor kan de AFM niet vaststellen of de wet wordt overtreden. De AFM vermoedt dat het cryptobedrijf mogelijk effecten aanbiedt aan het publiek of deelnemingsrechten in een beleggingsinstellen heeft aangeboden door het bieden van de investeringsmogelijkheid via hun website.

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) mag dit in beginsel niet zonder een goedgekeurd prospectus of Wft-vergunning. Om te onderzoeken of de vennootschap inderdaad effecten of deelnemingsrechten heeft aangeboden zonder prospectus of vergunning, heeft de AFM informatie over de activiteiten van de vennootschap opgevraagd. Het cryptobedrijf heeft de informatie niet binnen de door de AFM gestelde termijnen verstrekt.

Sancties: dwangsom én publicatie

De AFM had de vennootschap daarom een dwangsom opgelegd. De dwangsom bedraagt 5.000 euro voor iedere dag dat het cryptobedrijf de informatie niet verstrekte, tot een maximum van 50.000 euro. Bij het bepalen van de boete houdt de toezichthouder rekening met de zwaarte van de overtreding en de beoogde werking van het opleggen van een last onder dwangsom. Naast een passende geldelijke sanctie, kan de toezichthouder zulke beslissingen publiceren op haar website. Dat is in dit geval ook gebeurd.