Zoeken
  1. Webshophouder handelt onrechtmatig door vermelding onjuiste informatie en onjuiste algemene voorwaarden

Webshophouder handelt onrechtmatig door vermelding onjuiste informatie en onjuiste algemene voorwaarden

Tegen webshophouder T.O.M. BV, die onder meer de webwinkel internet-bikes.com exploiteert, is een verklaring voor recht uitgesproken dat zij onrechtmatig handelt door een aantal informatieverplichtingen uit de wet koop op afstand niet of onjuist na te leven en door opname van specifieke bedingen in haar algemene leveringsvoorwaarden ten nadele van de consument.De feitenDe consument wilde de bestelling van een driewieler annuleren maar door T.O.M. BV werd meegedeeld dat de annuleringstermijn v...
Artikel | 03 mei 2013 | Joost Becker
Tegen webshophouder T.O.M. BV, die onder meer de webwinkel internet-bikes.com exploiteert, is een verklaring voor recht uitgesproken dat zij onrechtmatig handelt door een aantal informatieverplichtingen uit de wet koop op afstand niet of onjuist na te leven en door opname van specifieke bedingen in haar algemene leveringsvoorwaarden ten nadele van de consument.

De feiten

De consument wilde de bestelling van een driewieler annuleren maar door T.O.M. BV werd meegedeeld dat de annuleringstermijn van 7 dagen was verstreken. Dit ondanks het feit dat de driewieler nog niet geleverd was. Nadien werd meegedeeld dat de (eenmaal geleverde) driewieler alleen geruild en niet geretourneerd kon worden. Toen de consument niettemin verzocht om retournering werd dat afgewezen onder verwijzing naar algemene leveringsvoorwaarden. De consument schakelt rechtsbijstand in en dient een groot aantal vorderingen in bij de Rechtbank Rotterdam.

Stellingen van de consument

De consument stelt dat sprake is van een consumentenkoop op afstand en dat artikel 7:46d BW een herroepingsrecht geeft van 7 dagen na aflevering. De consument stelt dat die termijn inmiddels 3 maanden na levering bedraagt, omdat de informatie zoals bepaald in artikel 7:46c lid 2 BW niet is verstrekt. Ook stelt de consument tijdig een ontbindingsverklaring te hebben uitgebracht. De consument stelt zich voorts op het standpunt dat de webshophouder ten onrechte alleen ruiling van het product mogelijk maakt, in plaats van óók terugbetaling van de koopprijs.

Daarnaast stelt de consument zich op het standpunt dat incorrecte informatie over de rechten van de consument is vetrstrekt en T.O.M. BV zich daarom schuldig maakt aan handelen in strijd met artikel 6:193c lid 1 BW. Bij het miskennen van het recht op herroeping van de bestelling is volgens de consument ook in strijd met artikel 6:193b lid 2 BW gehandeld. Door het niet verstrekken van de juiste informatie aan de consument is in strijd met artikel 6:193e jo. 6:193b BW gehandeld, en door het weigeren van terugbetaling van de koopprijs in strijd met 6:193h en 6:193i onder c BW. T.O.M. BV zou ook in strijd met artikel 6:193j lid 2 BW hebben gehandeld, waardoor de consument recht heeft op terugbetaling van door haar gemaakte kosten van terugzending. Met een beroep op al deze artikelen, die staan in de regeling over oneerlijke handelspraktijken, stelt de consument dat sprake is van misleidende en agressieve handelspraktijken.

Ten slotte stelt de consument zich op het standpunt dat T.O.M. BV algemene voorwaarden hanteert die op meerdere punten in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen die gelden voor consumenten. Zo heeft de consument volgens die algemene voorwaarden een onderzoeksplicht die afwijkt van artikel 7:23 lid 1 BW, een veel kortere klachttermijn dan waarin wettelijk is voorzien, ontnemen die algemene voorwaarden de consument de keuzemogelijkheid van artikel 7:21 lid 1 BW en moet de consument volledig vooruitbetalen.

Rechterlijk oordeel

De rechter oordeelt kort gezegd dat T.O.M. BV slechts een ruil heeft aangeboden in plaats van het accepteren van de retourzending van de driewieler met terugbetaling van hetgeen is betaald, en dat T.O.M. BV ten onrechte in haar aanbod in haar webwinkel heeft vermeld dat annulering, ontbindin en/of herroeping van een bestelling slechts mogelijk is binnen zeven dagen na bestelling als erzending nog niet heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de bestreden bedingen in de algemene voorwaarden in strijd met de voor consumenten dwingendrechtelijke bepalingen van artikel 7:23 en 7:21 BW. Dit is volgens de rechter onrechtmatig:
"Voormelde gedragingen en het opnemen c.q. laten staan van voormelde bepalingen in haar algemene voorwaarden kunnen dan ook als zijnde in strijd met de wet worden beschouwd als onrechtmatig."

De vorderingen waarin een verklaring voor recht wordt gevraagd dat T.O.M. BV onrechtmatig heeft gehandeld worden derhalve toegewezen. Hetzelfde geldt vor de verplichting in de algemene voorwaarden die de consument verplicht tot volledige vooruitbetaling van de koopsom. Dit wordt onredelijk bezwarend geacht.

Uiteindelijk wordt voor recht verklaard:

- dat gedaagde onrechtmatig handelt en heeft gehandeld door niet in de ontbinding ex artikel 7:46d BW vóór levering te berusten;
- dat gedaagde onrechtmatig handelt en heeft gehandeld door na ontbinding ex artikel 7:46d BW slechts ruiling te bieden en niet de gedane vooruitbetaling ongedaan te maken;
- dat gedaagde onrechtmatig handelt en heeft gehandeld door in haar aanbod in haar webwinkel te vermelden dat annulering, ontbinding en/of herroeping van de bestelling slechts mogelijk is binnen zeven dagen na bestelling als verzending nog niet heeft plaatsgevonden;
- dat gedaagde onrechtmatig handelt en heeft gehandeld met het beding onder artikel 8 lid 4 in haar algemene leveringsvoorwaarden dat aan eiseres in afwijking van artikel 7:23 lid BW een onderzoeksplicht oplegt;
- dat gedaagde onrechtmatig handelt en heeft gehandeld met het beding onder artikel 8 lid 4 juncto lid 6 in haar algemene leveringsvoorwaarden dat de klachttermijn van eiseres bij non-conformiteit beperkt tot minder dan de termijn die voorvloeit uit artikel 7:23 lid 1 BW;
- dat gedaagde onrechtmatig handelt en/of heeft gehandeld met het beding onder artikel 8 lid 7 in haar algemene leveringsvoorwaarden dat aan eiseres de keuze uit de mogelijkheden in artikel 7:21 lid 1 BW ontneemt voor zover de wet daarin voorziet;
- dat de algemene voorwaarde die eiseres volledige vooruitbetaling oplegt onredelijk bezwarend is.

Joost Becker, advocaat internetrecht