Zoeken
  1. Wel of geen bedrijfsmatig gebruik van een paard?

Wel of geen bedrijfsmatig gebruik van een paard?

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 februari 2014 uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag centraal stond of er sprake was van bedrijfsmatig gebruik van een paard dat gestald stond bij een manege.Gewoonlijk rust de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een paard op de bezitter van het paard. Wanneer een paard door een ander dan de bezitter wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust deze risicoaansprakelijkheid op degene die het gebruik uitoefent, aldus artikel 6:1...
Artikel | 23 mei 2014 | Dirkzwager
De rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 februari 2014 uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag centraal stond of er sprake was van bedrijfsmatig gebruik van een paard dat gestald stond bij een manege.

Gewoonlijk rust de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een paard op de bezitter van het paard. Wanneer een paard door een ander dan de bezitter wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust deze risicoaansprakelijkheid op degene die het gebruik uitoefent, aldus artikel 6:181 BW.

In het onderhavige geval hadden partijen een overeenkomst gesloten op grond waarvan Y haar paarden stalde bij de manege van X en Z. Een van haar paarden was zeer jong en moest nog afgericht en getraind worden. Y nam daarom met dit paard les bij X, waarbij zijzelf al het voorbereidende werk deed, zoals zadelen en longeren. Dit gebeurde gemiddeld drie tot vier keer per week. Op een dag stond X naast de linkerschouder van het paard terwijl Y bij het hoofd van het paard stond. Toen X een touwtje aan de singel wilde bevestigen, trapte het paard X tegen haar knie. X heeft daar blijvend letsel aan overgehouden en spreekt Y aan op grond van haar aansprakelijkheid als bezitter van het paard. Y daarentegen verweert zich en stelt dat het paard bedrijfsmatig werd gebruik en dat daarom de manege als bedrijfsmatige gebruiker aansprakelijk is, zoals geoordeeld is in het arrest over het paard Loretta. In dit arrest is vastgesteld dat een manegehouder die een paard van een ander (tegen betaling) traint, als bedrijfsmatig gebruiker van dat paard heeft te gelden (zie hiervoor ook dit artikel).

De rechtbank overweegt dat het enkele feit dat een paard op een manege gestald is, niet betekent dat de aansprakelijkheid voor het paard direct verschuift van de bezitter naar de manege. Bedrijfsmatig gebruik is niet gelijk aan het bedrijfsmatig stallen van dieren voor een ander. In dit geval had Y er uitdrukkelijk voor gekozen om zelf het paard te beleren, zij heeft weliswaar lessen genomen bij X maar daarmee heeft Y niet het beleren uitbesteed aan de manege. Buiten de door haar gegeven lessen om, bemoeide X zich in beginsel niet met de paarden van Y. Naar oordeel van de rechtbank gaat de vergelijking met het arrest over het paard Loretta niet op. Y is op grond van haar hoedanigheid als bezitter van het paard overeenkomstig artikel 6:179 BW aansprakelijk voor de schade die het paard heeft veroorzaakt.

Door Christien Beernink, advocaat Hippisch Recht