Zoeken
  1. Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (1)

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Op 10 november 2017 is het voorstel voor de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen gepubliceerd. Vanaf 2018 zijn bedrijfsgeheimen wettelijk beschermd.BedrijfsgeheimenDe wet regelt de "bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie", oftewel bescherming van bedrijfsgeheimen. Een bedrijfsgeheim is beschermd tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruik en het openbaar maken ervan.Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Richtlijn 2016/943/EU. Die richtlijn geeft aan wat pre...
Artikel | 14 november 2017 | Joost Becker
Op 10 november 2017 is het voorstel voor de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen gepubliceerd. Vanaf 2018 zijn bedrijfsgeheimen wettelijk beschermd.

Bedrijfsgeheimen


De wet regelt de "bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie", oftewel bescherming van bedrijfsgeheimen. Een bedrijfsgeheim is beschermd tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruik en het openbaar maken ervan.

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Richtlijn 2016/943/EU. Die richtlijn geeft aan wat precies onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan en tegen welke vormen van inbreuk daarop (onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken) kan worden opgetreden. Ook worden wettelijke regels voorgeschreven over het inzetten van juridische procedures, en welke maatregelen en rechtsmiddelen dienaangaande kunnen worden ingezet.

Know how bescherming


Volgens de toelichting op het wetsvoorstel is het belang bij bescherming van bedrijfsgeheimen evident:
Gezien het belang van de bevordering van innovatie en concurrentie, stelt de richtlijn geen exclusieve rechten vast op knowhow of informatie die als bedrijfsgeheim is beschermd (...)

Bedrijven die in Nederland last hebben van oneerlijke handelspraktijken rond bedrijfsgeheimen kunnen tot nu toe via het civiele recht een beroep doen op contractuele bescherming of onrechtmatige daad (...). Zolang er echter nog geen sprake is van een contract, is de bescherming op dat terrein beperkt en voor de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad, bevinden de toe-eigeningsactiviteiten zich vaak in een schemergebied. Dit wetsvoorstel biedt een specifieke basis om op te komen tegen de onrechtmatige verkrijging, door bepaalde activiteiten als onrechtmatig te bestempelen (...)

Vanwege de bijzondere aard van bescherming, die aansluit bij die van IE-rechten, wordt de bescherming van bedrijfsgeheimen neergelegd in een afzonderlijke wet. Ook de bescherming van IE-rechten - zoals octrooien, auteursrechten en modellen - is in afzonderlijke wetten neergelegd.

Geheimhoudingscontract


Ook onrechtmatig is het door een persoon gebruiken van bedrijfsgeheim als daardoor in strijd wordt gehandeld met een geheimhoudingsovereenkomst of met een andere verplichting om het bedrijfsgeheim niet openbaar te maken (non-disclosure). Datzelfde geldt voor een inbreuk op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim (restricted use).

Dit betekent dat het handelen in strijd met een geheimhoudingscontract onrechtmatig is. Contractbreuk is dus een grond om op te treden onder de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Juridische procedures


Houders van bedrijfsgeheimen zijn vaak huiverig om een rechtszaak te starten over zaken die nu juist geheim moeten blijven. Het wetsvoorstel neemt die vrees weg. Deelnemers aan de procedure en zij die toegang hebben tot documenten betreffende de procedure mogen geen (vermeende) bedrijfsgeheimen gebruiken of openbaar maken die de rechter op verzoek als vertrouwelijk heeft aangemerkt en waarvan zij kennis hebben genomen als gevolg van die deelname of toegang.

De rechtsmiddelen die een houder van bedrijfsgeheimen kan eisen in een juridische procedure, zijn onder meer de volgende:

  • verbod of staking van het gebruik van bedrijfsgeheimen, op last van een dwangsom

  • een verbod op de productie van goederen middels het bedrijfsgeheim

  • beslag en bewijsbeslag

  • afgifte

  • recall

  • vernietiging van documentatie en aanverwanten

  • schadevergoeding

  • proceskosten


Bij de schadevergoeding licht de wetgever expliciet toe dat zowel direct als indirect gebruik van een bedrijfsgeheim tot schadeplichtigheid leidt:
Het maakt niet uit of de inbreukmaker het bedrijfsgeheim direct of indirect verkreeg. Een fabrikant die een eindproduct op de markt brengt waarin hij een halffabricaat heeft verwerkt waarvan hij wist of had moeten weten dat dat werd vervaardigd met behulp van een onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheim, is schadeplichtig, evenals degene die het halffabricaat zelf vervaardigde met behulp van het bedrijfsgeheim

Wat kunt u doen?


Indien de bescherming van bedrijfsgeheimen essentieel is voor uw onderneming, is het aan te raden daarover geheimhoudingscontracten af te sluiten. U kunt zodoende zowel derden met wie u samenwerkt en bedrijfsgeheimen deelt als werknemers aan geheimhouding binden. De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen verstevigt de positie van de houder van bedrijfsgeheimen hiertoe aanzienlijk.

Op 9 juni 2018 moet het wetgevingsproces zijn afgerond.

Joost Becker, advocaat IE