Zoeken
  1. Wetsvoorstel verruiming inzagerecht Inspectie in medische dossiers ingediend

Wetsvoorstel verruiming inzagerecht Inspectie in medische dossiers ingediend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 januari 2018 een wetsvoorstel ingediend waardoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) vanuit haar toezichthoudende taak vaker inzage krijgt in medische dossiers en recepten zonder toestemming van de patiënt. (hierna: het Wetsvoorstel). Wanneer inzage wordt geweigerd kan de IGJ bovendien een last onder dwangsom opleggen.Inzagerecht Geneesmiddelenwet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchtingDe IGJ heeft momenteel vo...
Artikel | 07 februari 2018 | Lidewij Bergsma
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 januari 2018 een wetsvoorstel ingediend waardoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) vanuit haar toezichthoudende taak vaker inzage krijgt in medische dossiers en recepten zonder toestemming van de patiënt. (hierna: het Wetsvoorstel). Wanneer inzage wordt geweigerd kan de IGJ bovendien een last onder dwangsom opleggen.

Inzagerecht Geneesmiddelenwet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

De IGJ heeft momenteel voor toezicht op een aantal wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (artikel 10.4.1) en de Wet Bopz (artikel 63), een zelfstandig recht om medische dossiers in te zien. De IGJ ziet het als een knelpunt dat zij bij het toezicht op sommige wetten dit inzagerecht niet heeft. Wanneer zorgverleners uit hoofde van hun beroep namelijk verplicht zijn tot geheimhouding moet inzage in het medisch dossier of in recepten geweigerd worden. Zonder wettelijke grondslag krijgt de IGJ dus geen inzage in de dossiers.

De IGJ heeft te kennen gegeven dat met name bij toezicht op de Geneesmiddelenwet en de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna: Wdbk) het ontbreken van het inzagerecht een belemmering is. Toezicht op magistrale bereiding door apothekers en het voorschrijven van geneesmiddelen via internet zou nu bijvoorbeeld niet goed mogelijk zijn omdat de IGJ geen recepten mag inzien. De IGJ wil daarnaast ook inzage in de gegevens van de verrichter van kunstmatige bevruchting om te controleren of de verplichte gegevens over de betrokken donor en de behandelde vrouw zijn aangeleverd bij de Stichting doorgegevens kunstmatige bevruchting. Ter versterking van de handhavingsmogelijkheden van de IGJ is daarom het Wetsvoorstel ingediend, zodat bij het toezicht op de Geneesmiddelenwet en de Wdbk een wettelijke grondslag is voor de IGJ om recepten en medische dossiers in te zien.

Last onder dwangsom bij weigering medewerking

Op grond van artikel 5:20 Awb is de betrokken arts of instelling vervolgens verplicht om mee te werken wanneer de IGJ inzage wil in recepten of medische dossiers. Wanneer die medewerking wordt geweigerd kan op dit moment uitsluitend via het strafrecht worden opgetreden (bijvoorbeeld via artikel 184 Wetboek van Strafrecht). Van die mogelijkheid wordt echter zelden gebruik gemaakt. Om medewerking beter te kunnen ‘afdwingen’ kent het Wetsvoorstel de IGJ de bevoegdheid toe om (op ruime schaal) een last onder dwangsom op te leggen wanneer inzage in medische dossiers en recepten wordt geweigerd. Dit betekent dat de betrokkene verplicht kan worden een geldsom te betalen wanneer medewerking tot inzage geweigerd wordt.

Tot slot

De verwachting na inwerkingtreding van dit Wetsvoorstel is dat u als zorginstelling of zorgverlener vaker geconfronteerd kan worden met het inzagerecht van de IGJ. Bij weigering tot medewerking hieraan riskeert u eventueel een last onder dwangsom. De Inspectie heeft echter niet altijd een recht op inzage. Het is daarom van belang om kritisch te bekijken of en zo ja in hoeverre de Inspectie bevoegd is om inzage in uw medische dossiers of recepten te vorderen.

Zoals gezegd is het Wetsvoorstel 31 januari 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Wanneer het voorstel eventueel in werking treedt is daarom nog (lang) niet bekend. In toekomstige blogs berichten wij u daar over.