Zoeken
  1. Wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag

Wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag

Op voorstel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Ministerraad er recentelijk mee ingestemd om de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) uit te breiden, meer concreet om de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen te wijzigen. Ongeacht de gekozen ontslagroute (via het UWV WERKbedrijf, de kantonrechter of door middel van een vaststellingsovereenkomst), is een werkgever als gevolg van deze wijziging verplicht om een voorgenomen ontslag (van 20 of meer werknemers) te melden...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd18 maart 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op voorstel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Ministerraad er recentelijk mee ingestemd om de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) uit te breiden, meer concreet om de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen te wijzigen. Ongeacht de gekozen ontslagroute (via het UWV WERKbedrijf, de kantonrechter of door middel van een vaststellingsovereenkomst), is een werkgever als gevolg van deze wijziging verplicht om een voorgenomen ontslag (van 20 of meer werknemers) te melden bij de vakbonden en het UWV. Op deze wijze tracht de Nederlandse wetgever de tekst van de WMCO in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn inzake collectief ontslag.

Als een werkgever door middel van een procedure bij het UWV WERKbedrijf, of door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter (mits het minimaal vijf ontbindingsverzoeken betreft en deze verzoeken geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer) de arbeidsovereenkomsten wil beëindigen van tenminste 20 werknemers (getalscriterium), is hij verplicht dit vooraf en tijdig schriftelijk aan de belanghebbende verenigingen van de werknemers (de vakbonden) en het bevoegde gezag (UWV) te melden.

De beëindigingswijze door middel van een vaststellingsovereenkomst (beëindiging met wederzijds goedvinden) wordt hiervoor niet genoemd. Een dergelijke wijze van beëindiging valt immers niet onder de werking van de huidige WMCO. Dit heeft tot gevolg dat werknemers van wie afscheid wordt genomen door middel van een minnelijke regeling, op basis van de huidige WMCO niet worden meegeteld bij het bepalen van het getalscriterium. Het is deze situatie waarin de Minister met de beoogde wetswijziging verandering wil brengen.

Op het moment dat de WMCO wordt aangepast, zal ook de beëindiging met wederzijds goedvinden onder de reikwijdte van die wet vallen. Dit betekent dat een werkgever de toepasselijkheid van de WMCO niet langer meer kan omzeilen door gebruik te maken van een vaststellingsovereenkomst, hetgeen betekent dat ook in die (beëindiging)situatie een meldingsplicht op grond van de WMCO heeft te gelden.

Op dit moment is de WMCO nog niet aangepast en vallen beëindigingen van de arbeidsovereenkomst aan de hand van een vaststellingsovereenkomst dus nog niet onder de meldingsplicht van de WMCO. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel.