Zoeken
  1. Wijziging Wet op de ondernemingsraden

Wijziging Wet op de ondernemingsraden

Op 19  juli 2013 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. In dit artikel staan (in hoofdlijnen) de belangrijkste wijzigingen:  Afschaffing van de verlichting tot het verschaffen van een aantal gegevens aan de bedrijfscommissie. Zo behoeft een door de SER genomen besluit van de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad niet langer aan de bedrijfscommissie te worden medegedeeld; wijziging artikel 5 lid 3 WOR. Ook behoeft de OR geen kopie meer van het reglement naar de bedri...
Artikel | 27 september 2013 | Dirkzwager
Op 19  juli 2013 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. In dit artikel staan (in hoofdlijnen) de belangrijkste wijzigingen: 

  • Afschaffing van de verlichting tot het verschaffen van een aantal gegevens aan de bedrijfscommissie. Zo behoeft een door de SER genomen besluit van de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad niet langer aan de bedrijfscommissie te worden medegedeeld; wijziging artikel 5 lid 3 WOR. Ook behoeft de OR geen kopie meer van het reglement naar de bedrijfscommissie te sturen; wijziging artikel 8 lid 1 WOR.    

  • Bij scholing en vorming die de ondernemer moet laten volgen, moet het gaat om voldoende gekwalificeerde opleidingen; wijziging artikel 18 lid 2 WOR. 

  • Ingevolge artikel 22 lid 1 WOR komen de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad (en de commissies van die raad) ten laste van de ondernemer. Onder kosten die redelijkerwijze nodig zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad worden mede de kosten voor scholing en vorming begrepen. Dit vloeit impliciet uit artikel 22 lid 1 WR. In een nieuw derde lid wordt dit expliciet geregeld, waarbij wordt verwezen naar artikel 18 lid 2 WOR.      

  • Artikel 32 lid 2 onderdelen d en e WOR verplicht de ondernemer gegevens te verstrekken over de zeggenschapsverhoudingen in de groep waarvan de onderneming deel uitmaakt. Ook is in die bepalingen opgenomen dat de ondernemer verplicht is gegevens te verstrekken over de ondernemingen of instellingen met wie de ondernemer - anders dan in het kader van een groep - duurzame betrekkingen onderhoudt die van wezenlijk belang kunnen zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Artikel 31 WOR wordt gewijzigd. Expliciet wordt opgenomen dat voornoemde verplichtingen ook gelden als de onderneming deel uitmaakt van een internationale groep.

  • Het is niet meer verplicht eerst advies te vragen aan de bedrijfscommissie voordat men zich kan wenden tot de rechter betreffende zaken over de naleving van de WOR. Artikel 36 lid 3 en 4 WOR komen te vervallen.�