Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. WNT in Eerste Kamer

WNT in Eerste Kamer

Opnieuw politieke discussie over het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Op deze kennispagina zijn hierover al verschillende bijdragen geleverd. Op dinsdag 6 november a.s. vergadert de Eerste Kamer over dit wetsontwerp. Op 13 november wordt gestemd. Op 29 oktober werd het Regeerakkoord VVD-PvdA  Bruggen slaan  bekend gemaakt met aanscherping van de beloningsnorm (geen 130% maar 100% van een ministersalaris). Doelstelling WNTDoelstelling...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 31 oktober 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Opnieuw politieke discussie over het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Op deze kennispagina zijn hierover al verschillende bijdragen geleverd. Op dinsdag 6 november a.s. vergadert de Eerste Kamer over dit wetsontwerp. Op 13 november wordt gestemd. Op 29 oktober werd het Regeerakkoord VVD-PvdA  Bruggen slaan  bekend gemaakt met aanscherping van de beloningsnorm (geen 130% maar 100% van een ministersalaris).

Doelstelling WNT

Doelstelling van de WNT is het komen tot maatschappelijk aanvaardbare bezoldigingen en het voorkomen van bovenmatigheid. Nevendoel is het verantwoord omgaan met publieke of publiek bestemde middelen in de (semi)publieke sector. Een drukkend effect op andere salarissen is geen ongewenst effect.

De inkomens van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector worden gemaximeerd

 • beloning maximaal € 187.340 bruto;

 • belaste onkostenvergoeding maximaal € 7.559;

 • beloningen betaalbaar op termijn (met name pensioenpremie) maximaal € 28.767;

 • samen niet meer dan € 223.666 bruto (de onderdelen zijn uitwisselbaar);

 • ontslagvergoeding niet meer dan één jaarsalaris, met maximum € 75.000 bruto;

 • verbod op winstdeling en bonustoekenning.


TopfunctionarissenBij een deel van de (semi)publieke sector worden de functies opgesomd. Daarbuiten gaat het om

 • de leden van het hoogste uitvoerende orgaan (de bestuurder);

 • de leden van het hoogste toezichthoudende orgaan (de toezichthouders);

 • hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten;

 • degene(n) die belast is (zijn) met de dagelijkse leiding.


Kortom ook leden van het MT, voor zover zij mede leiding geven aan de hele organisatie, vallen onder het begrip topfunctionaris, en dus onder de werkingssfeer van de WNT.

Non-activiteit

Bezoldiging die betaald wordt over een periode waarin de topfunctionaris zijn werkzaamheden niet vervult, bijvoorbeeld in het kader van een afspraak over beëindiging van de aanstelling op termijn, valt ook onder de WNT. Deze bezoldiging is onverschuldigd betaald.

Overgangsrecht

De Tweede Kamer heeft op 6 december 2011 een ingewikkelde overgangsregeling vastgesteld. Op 6 december 2011 bestaande afspraken worden gerespecteerd na inwerkingtreding van de WNT gedurende vier jaar. Daarna is er nog een afbouwperiode van drie jaar in vier stappen. Bij verlenging van een dienstverband voor bepaalde tijd vanaf 6 december 2011 of (bestuurlijk) herbenoeming geldt het overgangsrecht niet. Wijzigingen en nieuwe afspraken vanaf 6 december 2011 vallen direct onder de WNT, er geldt dan geen overgangsrecht.

Regeerakkoord VVD-PvdA

In het regeerakkoord van de ondertekenaars Mark Rutte en Diederik Samson van 29 oktober 2012 staat dat de beloningsnorm niet langer 130 maar 100% van een ministersalaris zal zijn. Dit houdt een reductie in van de onder het tweede kopje van deze bijdrage genoemde bedragen met per saldo circa 30%. Verder gelden deze maxima niet alleen voor topfunctionarissen maar voor alle medewerkers. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een grens tot € 75.000. Dit geldt eveneens voor alle medewerkers. Tenslotte is van belang dat de ontslagrechten en de secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren in overeenstemming worden gebracht met die van werknemers in de private sector.

Beoogde inwerkingtreding WNT

Tot nu toe is er steeds van uit gegaan dat de WNT in werking treedt op 1 januari 2013. Zodra hierover (definitief) duidelijkheid bestaat, wordt u hierover via deze kennispagina geïnformeerd.