1. Home
  2. Specialisten
  3. Bart Lotgerink

Bart Lotgerink Kandidaat-notaris - Senior Ondernemingsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Bart Lotgerink

Biografie

Bart is sinds 2010 kandidaat-notaris van ons kantoor in Nijmegen.

Functie(s)

2016 Kandidaat-notaris - Senior, Dirkzwager
Ondernemingen, Particulieren, Vastgoed Notarieel vastgoed, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht, Personen & Familierecht, Erfrecht, Estate Planning ondernemingsrecht | familierecht | vastgoed Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2001 2007 Notarieel Recht Radboud Universiteit

Talen

Nederlands, Engels

EventsMilieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.Wet toekomst pensioenen: de werkgever aan zet!

Op 30 maart 2020 is het wetvoorstel Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is een uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en zal op zeer korte termijn tot grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel leiden. De beoogde inwerkingtreding van de wet is namelijk 1 januari 2023.Actualiteiten Privacyrecht 2022

Het Privacyrecht ontwikkelt zich snel. Om goed op de hoogte te blijven organiseert Mark Jansen, specialist Privacyrecht, het jaarlijkse seminar 'Actualiteiten Privacyrecht' op 13 oktober 2022.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Bart Lotgerink

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 20

Aanbiedingsplicht BV bij toetreden stichting als aandeelhouder

Veel ondernemingen hebben een aanbiedingsplicht opgenomen in de statuten. Door het opnemen van deze verplichting moet de BV bij het vervreemden van aandelen eerst de aandelen ‘aanbieden’ aan de mede-aandeelhouders. Maar hoe ruim moet het begrip mede-aandeelhouders worden geïnterpreteerd?

Overdracht van verhuurd pand leidde tevens tot overgang van bankgarantie

X is eigenaar geworden van een kantoorgebouw. Daarin huurt L&H een kantoorruimte. L&H gaat echter failliet, waarna X een beroep doet op een bankgarantie. Die bankgarantie was door de bank verstrekt voordat X eigenaar werd van het kantoorgebouw, ten behoeve van de “verhuurder of zijn rechtverkrijgende(n)”. De bank heeft aan het betalingsverzoek van X voldaan, en het uitbetaalde bedrag ten laste gebracht van het positieve banksaldo van L&H.Tegen het inwilligen van het betalingsverzo...

Geen recht op terugneming ex art. 61 Fw ondanks huwelijkse voorwaarden

Een vrouw is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met een man. Enkele jaren later hebben partijen huwelijkse voorwaarden opgesteld, waarbij elke huwelijksgoederengemeenschap werd uitgesloten. Partijen verkrijgen een woning in gezamenlijke eigendom tegen een koopsom van € 730.000 (k.k.). Ter financiering van de koop sluiten ze een hypothecaire lening bij de Rabobank voor € 460.000 af en daarnaast sluiten ze nog een lening af voor € 473.000. De man wordt enige tijd later in staat van fai...

Ook Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel beperking huwelijksgemeenschap

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer gisterenmiddag met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels, Recourt en Van Oosten om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners te beperken (33987). Dit betekent voor huwelijksgemeenschappen die na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ontstaan onder meer dat hetgeen een echtgenoot verkrijgt krachte...

Valt ondernemingswinst onder definitie inkomen in huwelijksvoorwaarden?

In veel huwelijksvoorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen, waarbij de echtelieden afspreken dat het overgespaarde inkomen jaarlijks zal worden verrekend. Maar wat wordt er verstaan onder het begrip inkomen? Het is van essentieel belang om dit in de huwelijksvoorwaarden goed te definiëren om ongewenste gevolgen te voorkomen. Recent lag de navolgende casus voor aan de Hoge Raad.CasusAls inkomensbegrip was in de huwelijksvoorwaarden opgenomen ‘inkomsten uit arbeid, waaronder mede be...

Wijziging van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

De op 1 september 2016 in werking getreden Wet bescherming erfgenamen tegen schulden beoogt personen die een erfenis ontvangen beter te beschermen tegen eventuele schulden van een erflater.Door deze wet is lid 1 van artikel 4:192 BW als volgt gewijzigd: “Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt, aanvaardt...

Indirect bestuurder BV i.o. aansprakelijk door koop zonder financieringsvoorbehoud

X heeft als indirect bestuurder van een BV een onroerende zaak gekocht voor € 13,9 mln. De BV verkeerde toen nog in de oprichtingsfase. In eerste instantie had X een financierings-voorbehoud gemaakt, maar later is dit vervallen. Nadat de koopovereenkomst bij oprichting van de BV is bekrachtigd, is de koop ontbonden omdat de BV de financiering niet rond kreeg.Naar aanleiding hiervan heeft het Hof in navolging van de Rechtbank geoordeeld dat X de schade moet vergoeden die de verkoper heeft gele...

Faillissementscurator mocht huwelijkse voorwaarden en hypotheekrecht negeren

Een man en een vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Kort nadat de man failliet is verklaard, hebben zij huwelijkse voorwaarden opgesteld waarbij elke gemeenschap van goederen is uitgesloten.Vervolgens heeft de vrouw een woning in eigendom verkregen met behulp van een hypothecaire geldlening. De curator is echter van mening dat de huwelijkse voorwaarden door het faillissement van de man ongeldig zijn en dat de woning tot de failliete boedel behoort. Nu de boedel niet is gebaat met he...

Volgens Hof had bestuurder onrechtmatig gehandeld bij verkoop aandelen

Verkoop van aandelen tegen nominale waarde, verricht zonder dat een medegerechtigde zijn instemming is gevraagd. Aan verkopende bestuurder kan daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt. Daarvoor is, anders dan de eerste rechter oordeelde, de bestuurder aansprakelijk.De feitenEen B.V. heeft in 2008 aandelen in een andere vennootschap verkocht en overgedragen tegen de nominale waarde van € 3.600,-. Volgens de leveringsakte was hierbij mogelijk sprake van een tegenstrijdig belang bij de bestuur...

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden ingediend

Het Nederlandse erfrecht houdt rekening met de mogelijkheid dat een nalatenschap negatief is. Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) geeft regels op grond waarvan erfgenamen zich kunnen beschermen tegen schulden van de erflater. Een erfgenaam is namelijk niet verplicht een erfenis te accepteren. Artikel 4:190 lid 1 BW bepaalt dat hij kan kiezen tussen zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) of verwerping van de nalatenscha...

1 2