1. Home
  2. Specialisten
  3. Imke Vadokas-Hofmans

Imke Vadokas-Hofmans Advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 27 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Imke Vadokas-Hofmans

Biografie

Imke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar rechtenstudie nam zij tevens deel aan het tweejarige honoursprogramma 'Law Extra' van de Nijmeegse rechtenfaculteit en heeft ze bij verschillende advocatenkantoren gewerkt. Ook was ze onder meer actief bij een rechtswinkel. Imke heeft daarnaast tweemaal in het buitenland gestudeerd, waarbij ze haar LL.M. Deutsches Recht in Würzburg te Duitsland heeft gehaald. Sinds september 2015 is Imke werkzaam als advocaat bij Dirkzwager legal & tax op de sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering in Arnhem. Daarnaast is ze sinds september 2016 lid van de German Desk.

In haar dagelijkse praktijk houdt Imke zich met name bezig met product- en beroepsaansprakelijkheid, bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van advocaten. Tevens behandelt ze kwesties inzake contractenrecht en werkgeversaansprakelijkheid/letsel. Onderdeel van de praktijk van Imke is zowel het adviseren als het procederen.

Functie(s)

2015 Advocaat, Dirkzwager
Ondernemingen, Verzekeraars, Zorg Beroepsaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid & Verzekering, Arbeidsongeschiktheid, Commercieel contractenrecht, German Desk Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, product- en werkgeversaansprakelijkheid, beoordeling van polisvoorwaarden en dekkingsvragen Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2014 2015 LL.M. Deutsches Recht aan de Julius-Maximilians-Universität te Würzburg (magna cum laude)
2010 2012 Honoursprogramma aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
2009 2014 Bachelor & Master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (beide cum laude)

Nevenactiviteit(en)

Jonge Balie Gelderland reiscommissie 2017 / YoungInsurance / Secretaris van de Ondernemingsraad

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Imke Vadokas-Hofmans

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 18

Succesvol beroep op schending klachtplicht bij niets doen c.q. stilzitten?

In een zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad stond de vraag centraal of sprake is van ‘een prestatie’ in de zin van artikel 6:89 BW indien een advocaat niets (meer) heeft gedaan en daarmee of in dergelijke gevallen een succesvol beroep op schending van de klachtplicht mogelijk is.

Tuchtklacht als stuiting in civiele procedure?

In een zaak die werd voorgelegd aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden stond de vraag centraal of een tuchtklacht gezien kan worden als een schriftelijke stuiting van de lopende verjaringstermijn ex art. 3:317 lid 1 BW.

Stuiting door mededeling in overeenkomst mogelijk?

In een zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad stond de vraag centraal of een in een overeenkomst vervatte mededeling gezien kan worden als een schriftelijke stuiting van de lopende verjaringstermijn ex art. 3:317 lid 1 BW.Wat is er gebeurd?Het onderliggende geschilEiseres heeft een bedrijf in Groningen. Begin jaren tachtig is het bedrijfsterrein van eiseres op initiatief van de gemeente Groningen gewijzigd in verband met de aanleg van een busbaan. Vanaf de jaren negentig tot juni 2002 hebb...

Schatten kansschade door beroepsfout via deskundigenbericht?

In een zaak die werd voorgelegd aan het Gerechtshof Den Haag stond de vraag centraal of het mogelijk is de (kans)schade van een beroepsfout vast te stellen door het gelasten van een deskundigenbericht waarin een cassatieadvocaat zich uitlaat over de kansen in cassatie.Wat is er gebeurd?Het onderliggende geschilVerzoeker is door verweerster van 2009 t/m 2012 in een strafrechtelijke procedure bijgestaan als zijn advocaat. Bij vonnis van 1 december 2009 is verzoeker voor acht ten laste gelegde f...

Duurstuit door instellen rechtsmiddel mogelijk?

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant stond de vraag centraal of door het instellen van een eis, ondanks royement, sprake is van een duurstuit.Wat is er gebeurd?Eiser is op 4 oktober 1989 betrokken geweest bij een verkeersongeval en daardoor schade geleden. NRS heeft als rechtsbijstandsverzekeraar werkzaamheden voor eiser verricht inzake het verhaal van schade op de aansprakelijke partij. Bij dagvaarding van 10 juni 2003 is een procedure gestart tegen NRS waarin aanspr...

Verjaring vordering jegens (voormalig) advocaat

In een zaak die werd voorgelegd aan het gerechtshof Amsterdam stond de vraag centraal of de vordering van eiser jegens haar (voormalig) advocaat reeds verjaard was.Wat is er gebeurd?De voormalig advocaat heeft in de procedure ter comparitie per abuis een onjuist standpunt (ten nadele van zijn cliënt) ingenomen over de waardering van onroerende zaken in onverhuurde staat.Die vergissing bleek uit het tussenvonnis van 23 juni 2004, waarna uit het tussenvonnis van 12 maart 2008 bleek dat herstelp...

Niet altijd vrije advocaatkeuze op kosten van vakbond

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam stond de vraag centraal of eiseres in de onderhavige zaak recht had op vrije advocaatkeuze op kosten van de vakbond.Wat is er gebeurd?Eiseres is op 1 september 2008 in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) FNV. Eiseres is op 1 december 2009 ook lid geworden van FNV.In augustus 2014 is de verstandhouding tussen partijen onder druk komen te staan nadat FNV eiseres aansprak op haar functioneren en ziekteverzuim, waarop eiseres zi...

Vleesmeesters/Alog en Wierts/Visseren enkel bij vaststaande contractuele wanprestatie?

In een zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad betrof het een vordering uit onrechtmatige daad van de koper jegens een derde. De vraag hierbij was of de koper rekening moest houden met de belangen van die derde.Wat is er gebeurd?Twee partijen hebben een koopovereenkomst gesloten terzake de appartementsrechten van 70 woningen. In de koopovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen, zijnde het recht voor koper om te ontbinden indien op datum x niet minimaal 20 appartementen zijn verko...

Incasseren van verzekeringspremie door derde partij zonder geldige machtiging?

CasusRegelmatig worden incassoactiviteiten door een verzekeraar uitbesteed aan een derde partij. Het gaat hierbij om Third party administrator diensten. Deze derde partij heeft echter wel een formele machtiging van elke consument nodig om te mogen incasseren. Maar wat als verzekeraar wisselt van derde partij die de incasso activiteiten dient uit te voeren?Geldigheid incassomachtigingBij het overdragen van de incassorelatie is het formeel vereist dat een nieuwe machtiging door de nieuwe incass...

Schade door drone gevolgd door schade aan drone

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Gelderland was zowel sprake van schade aan een drone als schade door een drone.Wat is er gebeurd?Eiser heeft met een drone met camera gevlogen boven het perceel van gedaagde op een zodanige manier dat gedaagde en zijn huisgenoten zich bespied voelden. Vervolgens heeft gedaagde de drone van eiser beschadigd door deze met een luchtbuks (raak) te beschieten.In geschil is wat de daardoor veroorzaakte schade is. Verder staat de omvang van de vergoed...

Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vs. schadevergoeding

Een slachtoffer dat letsel oploopt en daardoor arbeidsongeschikt raakt kan – indien hij/zij vooraf een arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten – aanspraak maken op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan het slachtoffer een procedure starten tegen de aansprakelijke persoon in kwestie en schadevergoeding eisen.De vraag die daarbij regelmatig opkomt in procedures is of de uitkeringen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering van het slachtoffer in aanmerking komen voor...

1 2