1. Home
  2. Specialisten
  3. Jeroen Naus

Jeroen Naus Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Algemene contactgegevens Telefoon 088 242 41 00 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Jeroen Naus

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 29

Een briefadres kan volgens de Hoge Raad als woonplaats gelden voor de betekening van een exploot

Een deurwaarder heeft op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet onder andere de wettelijke taak om exploten van dagvaarding uit te brengen. Maar hoe gaat de deurwaarder te werk als de persoon aan wie hij een exploot moet uitbrengen geen bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Nederland heeft? Is het dan mogelijk of verplicht om een dagvaarding uit te brengen aan een in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP) opgenomen briefadres? Als dit niet mogelijk is, dient het exploot dan openbaar te worden betekend? En welke rechter is vervolgens bevoegd om de zaak te beoordelen?

Executierechter mag oordelen over het verbeuren van dwangsommen

Het leggen van derdenbeslag kan een effectief middel zijn bij de incasso van een vordering. De derde is verplicht om hetgeen hij verschuldigd is aan zijn wederpartij onder zich te houden ten behoeve van de beslaglegger. Maar wat nu als hij daardoor geen gevolg kan geven aan een veroordeling uit een vonnis en zijn wederpartij om die reden aanspraak maakt op dwangsommen? Over een dergelijke situatie oordeelde de Hoge Raad in een arrest van 22 september 2017. Voordat ik deze uitspraak behandel,...

Kan de rechter een vrijwaringszaak afwikkelen, voordat de uitkomst in de hoofdzaak bekend is?

De wet biedt aan de gedaagde in een rechtszaak de mogelijkheid om een andere partij (een derde) in vrijwaring op te roepen, als gedaagde bijvoorbeeld van mening is dat niet hij maar juist die andere partij aansprakelijk is voor de schade van de eiser. Hiermee kan worden bereikt dat – indien de gedaagde wordt veroordeeld tot het vergoeden van de schade van de eiser – deze schade direct weer kan worden ‘doorgelegd’ naar de partij die in vrijwaring is opgeroepen. In dergelijke situaties wordt na...

Het risicobeginsel bij onbevoegde vertegenwoordiging

In een eerdere bijdrage besteedde ik aandacht aan het leerstuk van onbevoegde vertegenwoordiging. Daarvan is sprake wanneer iemand een rechtshandeling verricht namens een ander op basis van een volmacht, die achteraf niet blijkt te bestaan. In beginsel is de pseudo-volmachtgever dan niet gebonden, tenzij de wederpartij gerechtvaardigd mocht vertrouwen en heeft vertrouwd op de aanwezigheid van een toereikende volmacht en dit kan worden toegerekend aan de achterman. In een arrest van de Hoge Ra...

Uitleg van een brief: heeft de koper het financieringsvoorbehoud ingeroepen?

Geschillen over de uitleg van overeenkomsten komen vaak voor. Zie mijn eerdere bijdragen (1, 2) over dit onderwerp. In een recent arrest van de Hoge Raad stond ook weer een uitlegvraagstuk centraal. Kort gezegd diende de rechter hier te beoordelen hoe een brief tussen zakelijke partijen moest worden uitgelegd. De Hoge Raad benadert de zaak anders dan het Hof Den Bosch.FeitenHet geschil vindt zijn oorsprong in de koop/verkoop van een parkeergarage. In de koopovereenkomst is ten behoeve van de...

Berusting

Op 10 maart 2017 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over berusting. In die zaak procedeerden partijen over de vraag of Fugro als beursvennootschap ertoe gehouden is om gevolg te geven aan het verzoek van Boskalis om het door laatstgenoemde aangedragen agendapunt over de onmiddellijke beëindiging van Fugro’s Antilliaanse beschermingsconstructie en de daarbij gegeven toelichting, ter (informele) stemming op te nemen in de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van aande...

Onbevoegde vertegenwoordiging

Een volmacht is de bevoegdheid die iemand (de volmachtgever) verleent aan een ander (de gevolmachtigde) om in zijn naam een rechtshandeling te verrichten, bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst. Wanneer achteraf blijkt dat de overeenkomst is gesloten door iemand die weliswaar stelde te handelen op basis van een volmacht, maar daarover niet bleek te beschikken, is de achterman (de pseudo-volmachtgever) in beginsel niet gebonden. Dat kan anders zijn wanneer sprake was van schijn van vert...

Rechtsverwerking in het enquêterecht

In een eerdere bijdrage schreef ik over de enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer (OK) te Amsterdam, een rechtsgang waarmee onder meer beoogd wordt om snel en doeltreffend een einde te maken aan situaties die het functioneren en het voortbestaan van een vennootschap bedreigen. Degene die daartoe bevoegd is, kan bij de OK een verzoek indienen om een onderzoek te houden naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. Enquêtebevoegdheid komt onder meer toe aan een partij die aand...

De totstandkoming van een overeenkomst bij te late aanvaarding van een aanbod

Een winkelier ondertekent een aanvraagformulier voor het leasen van een lcd-scherm voor reclamedoeleinden. In de aanvraag is onder meer vermeld: ‘Aanvraagverklaring van de lessee. (…) Ik vraag/wij vragen bij B de afsluiting van het leasecontract aan. Ik blijf/wij blijven 4 weken vanaf de dag van de ondertekening gebonden aan dit aanbod.’Op 22 oktober 2008 is het lcd-scherm bij de winkelier afgeleverd. De door de winkelier ondertekende afgiftebevestiging van die datum bevat de mededeling: ‘Onz...

De verbintenis tot teruggave na ontbinding van een koopovereenkomst

In een recent arrest gaat de Hoge Raad in op een vrij logisch gevolg dat intreedt wanneer een koopovereenkomst met succes wordt ontbonden: de teleurgestelde koper krijgt zijn geld terug, maar heeft ook de verplichting om de gekochte zaak terug te geven aan de verkoper.FeitenA koopt van B een motorboot voor een koopprijs van € 9.950,-. A ruilt daarbij zijn speedboot in bij B en betaalt een bedrag van € 1.750,- bij. Enkele maanden daarna ontbindt A de koopovereenkomst buitengerechtelijk, vanweg...

De fax en de ontvangsttheorie

Geloof het of niet, maar in juridisch Nederland wordt anno 2016 nog volop gefaxt. Onder andere in contacten met rechtbanken en hoven is het voor advocaten nog zeer gebruikelijk om brieven en processtukken per fax te versturen. Maar ook in onderlinge relaties tussen partijen wordt de fax nog regelmatig gehanteerd.

1 2 3