1. Home
  2. Specialisten
  3. Joanne Houwers

Joanne Houwers Advocaat Ondernemingsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Joanne Houwers

Biografie

Joanne heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. In Nijmegen heeft Joanne de afstudeerrichting Burgerlijk recht afgerond. Daarna heeft zij de master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd en afgerond.

Joanne houdt zich bezig met ondernemingsrechtelijke vraagstukken in brede zin. Hierbij valt onder meer te denken aan het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, adviseren over, wijzigen en opstellen van commerciële contracten (zoals in- en verkoopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten) en ondersteuning bij aandelentransacties (fusies en overnames). Tevens staat zij een grote luchtvaartmaatschappij bij.

Functie(s)

2015 Advocaat, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen Distributie, Franchise & Agentuur , Commercieel contractenrecht, Financiering & Zekerheden, Fusies & Overnames, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Contractenrecht (in- en verkoopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten) en M&A. Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2014 2015 Nederlands Recht richting Gezondheidsrecht, Universiteit van Amsterdam
2010 2015 Nederlands Recht richting Burgerlijk recht (met genoegen), Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events

 

Milieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.Delen of opslaan

Kennis geschreven door Joanne Houwers

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 41

Koopovereenkomst ontbinden? Check de contractuele afspraken en motiveer!

Het komt voor dat partijen een koopovereenkomst met elkaar sluiten en de koper op enig moment van de koop wenst af te zien. Soms is dat mogelijk, bijvoorbeeld als er een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst is opgenomen. Uit de rechtspraak blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus ook veelvuldig beroep wordt gedaan op onvoorziene omstandigheden met wijziging van de koopovereenkomst tot gevolg of ontbinding van de koopovereenkomst. In dit artikel bespreek ik een uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch waar dit allemaal aan bod kwam.

Luchtvaartmaatschappij geen financiële compensatie verschuldigd bij storend gedrag van passagier

Je hoort het steeds vaker: passagiers die storend gedrag vertonen tijdens een vlucht. Onlangs kwam nog in het nieuws dat een passagier de bemanning aanviel. Deze passagier is vervolgens met ducttape aan de stoel vastgemaakt nadat zij de stewardessen fysiek had aangevallen. Het kan zijn dat een vlucht vertraging oploopt door storend gedrag van de passagier. Is een luchtvaartmaatschappij dan gehouden financiële compensatie te betalen? Het Hof van Justitie heeft recentelijk geoordeeld dat dat niet het geval is. Zo valt dit onder een buitengewone omstandigheid in de zin van de Verordening 261/2004 (Verordening).

Ontbinding van de agentuurovereenkomst: via de rechter of buitengerechtelijk

Partijen hebben de mogelijkheid om een agentuurovereenkomst via de kantonrechter te ontbinden. Dit staat beschreven in artikel 7:440 BW. Partijen hebben daarnaast ook de keuze om de agentuurovereenkomst zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden. In dit artikel licht ik beide mogelijkheden toe en waarom de wetgever de mogelijkheid van ontbinding via de kantonrechter in het leven heeft geroepen. Ook ga ik in op de verjaringstermijn van de vorderingen zoals beschreven in artikel 7:440 BW.

Bepalingen van dwingend recht bij agentuurovereenkomst: opzeggingsregeling

Het komt in de praktijk meer dan eens voor dat partijen een agentuurovereenkomst met elkaar hebben gesloten en de ene partij op enig moment niet meer verder wil met de andere partij. Partijen zijn vanzelfsprekend gehouden aan de afspraken die zij hierover hebben gemaakt in de agentuurovereenkomst. Wat nog wel eens vergeten wordt, is dat de agentuurovereenkomst wettelijk is geregeld waarbij nogal wat bepalingen van (semi-)dwingend recht zijn. Dat betekent dat partijen in de agentuurovereenkomst daarvan niet kunnen afwijken. In dit artikel ga ik in op de opzeggingsregeling die van dwingend recht is.

Onderhandelingen maken nog geen (koop)overeenkomst!

In sommige gevallen kan een partij ervan overtuigd zijn dat er tijdens de onderhandelingen al een koopovereenkomst tot stand is gekomen, terwijl dat vanuit juridisch oogpunt nog niet het geval is. Wanneer komt een koopovereenkomst eigenlijk tot stand? En mocht er geen koopovereenkomst tot stand zijn gekomen, in hoeverre kun je een partij verplichten tot dooronderhandeling? Ik beantwoord deze vraag aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Overijssel.

Hof van Justitie: luchtvaartmaatschappij staat niet in voor verblijfsomstandigheden van aangeboden hotelaccommodatie bij annulering of vertraging vlucht en is niet gehouden tot vergoeding van schade

Het Hof van Justitie heeft op 3 september jl. een prejudiciële beslissing gegeven die ziet op de uitleg van artikel 9 lid 1 onder b van de Verordening 261/2004 (hierna te noemen: de Verordening). Op grond van artikel 9 heeft een passagier recht op verzorging bij annulering of vertraging van de vlucht. Dit recht op verzorging bestaat onder meer uit een gratis hotelaccommodatie indien een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt of een langer verblijf noodzakelijk wordt dan het door de passagier geplande verblijf.

Is een partij schadeplichtig indien hij de onderhandelingen over een overeenkomst afbreekt?

Als partijen in de regel een overeenkomst met elkaar willen sluiten, doet de ene partij een aanbod en aanvaardt de andere partij dit aanbod. Uiteraard komt het ook voor dat partijen niet gelijk tot een overeenkomst komen en over de voorwaarden onderhandelen. In de praktijk komt het voor dat een partij zich tijdens de onderhandelingen terugtrekt en deze afbreekt. Is deze partij dan eigenlijk schadeplichtig ten opzichte van de andere partij? Ik beantwoord deze vraag aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Update: beleid van luchtvaartmaatschappijen met betrekking tot geannuleerde vluchten wegens Corona

Eerder bespraken wij welke voorwaarden de luchtvaartmaatschappijen hanteren bij annulering van hun vluchten wegens de uitbraak van Corona. Inmiddels zijn wij een aantal weken verder en heeft de Europese Commissie een aanbeveling gedaan ten aanzien van de uitgifte van vouchers door (onder andere) luchtvaartmaatschappijen. In dit artikel geef ik een update over het beleid dat luchtvaartmaatschappijen momenteel op hun website presenteren ten aanzien van de annulering van vluchten.

Uitspraak Hof van Justitie over omboeking van een aansluitende vlucht

Op 30 april jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) een prejudiciële beslissing genomen die ziet op de uitleg van de artikelen 4 lid 3, artikel 5 lid 1 onder c en artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 261/2004 (hierna: Verordening).

Minister geeft opheldering over coronavouchers die luchtvaartmaatschappijen uitgeven

In één van mijn vorige artikelen schreef ik dat het kabinet – hoewel dit niet in lijn is met Verordening 261/2004 – het tijdelijk gebruik van vouchers (‘coronavouchers’) gedoogt, omdat een passagier hierbij het recht behoudt op terugbetaling van zijn of haar ticket en hiermee wordt voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen in nog grotere financiële nood komen te verkeren. Recentelijk hebben Kamerleden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aanvullende vragen gesteld over de coronavouchers die luchtvaartmaatschappijen uitgeven bij vluchtannuleringen wegens corona. In dit artikel geef ik de beantwoording van de minister weer.

1 2 3 4