1. Home
  2. Specialisten
  3. Jose Jochemsen-Vernooij

José Jochemsen-Vernooij (uit dienst) Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Teun van der Weijden Telefoon 026 353 83 81 Mobiel 06 4693 62 47 E-mailadres Stuur mij een e-mail
Bart van Meer Telefoon 026 353 83 09 Mobiel 06 5316 64 77 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door José Jochemsen-Vernooij (uit dienst)

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 61

Verjaring en ruilverkaveling

Op 18 juli 2018 is in een verjaringszaak een uitspraak gedaan, waarbij ruilverkaveling roet in het eten heeft gegooid. Gedaagden dachten eigenaar te zijn geworden van stroken bermgrond middels bevrijdende verjaring. Echter, door een ruilverkaveling die heeft plaatsgevonden in 2010 is het litigieuze perceel toebedeeld aan de gemeente Stichtse Vecht. De rechtbank oordeelt dat hierdoor een nieuw recht van eigendom is toebedeeld aan de gemeente, zodat dit nieuwe recht geen boodschap heeft aan andere rechten. Een verjaringstermijn heeft dan ook geen invloed daarop.

Contracteren in varkens(Neder)land

Op 17 juli 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in een procedure tussen Varkenshandel Dijk, hierna: “Varkenshandel”, en een eigenaar van een zeugfokbedrijf en varkenshouderij, hierna: “Boer X”. Partijen hebben langere tijd zaken met elkaar gedaan en hebben daarbij afspraken gemaakt over het financieren van een zeugenstapel voor het zeugfokbedrijf. Tussen partijen is discussie ontstaan over de te betalen prijs voor geleverde biggen, een eigendomsvoorbehoud en in het verlengde daarvan de rechtmatigheid van een gelegd beslag.

Pro rato toewijzing fosfaatrechten aan uitschaarder

Rondom de fosfaatrechten heeft een voorzieningenrechter geoordeeld dat door een onvoorziene situatie een inschaarder een aanzienlijk voordeel heeft genoten, terwijl het houderschap van de dieren slechts 12 weken heeft geduurd. Bovendien dat een herverdeling van de fosfaatrechten op grond van de Meststoffenwet tot de mogelijkheden behoorde. De voorzieningenrechter komt aldus tot het voorlopig oordeel dat een redelijke toepassing van de in-/uitscharingsovereenkomst met zich meebrengt dat de fosfaatrechten conform de perioden van houderschap in diezelfde verhouding tussen partijen dienen te worden verdeeld.

Titelzuiverende werking van ruilverkaveling

In een procedure bij de rechtbank Oost-Brabant is een oudvaderlands voorpootrecht aan de orde. De gedaagde in die procedure stelt dat ondanks de titelzuiverende werking van de ruilverkaveling het oudvaderlands voorpootrecht in stand is gebleven. De rechtbank oordeelt dat een voorpootrecht bij ruilverkaveling gelet op de titelzuiverende werking teniet gaat, tenzij het voorpootrecht in de akte van toedeling wordt vermeld.

Rechtsgeldige uitsluiting aansprakelijkheid voor eventuele gebreken in koopovereenkomst

In de uitspraak van 14 maart 2018 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de Staat zijn aansprakelijkheid voor gebreken in het Noordsingelcomplex heeft uitgesloten in de koopovereenkomst. Hierbij is van belang dat er een disclaimer in het “Bied-boek" was opgenomen, tijdens meerdere bezichtigingen informatie is verstrekt aan koper en koper een professionele partij is, die om nader onderzoek had moeten verzoeken.

Fosfaatrechtenverdeling bij opfokcontracten

In aanvulling op het overzichtsartikel van Coen van Schaijk omtrent de fosfaatrechtenverdeling bij in- en uitscharing informeer ik u hierbij over opfokcontracten. Ook de melkveehouders die op 2 juli 2015 vee bij een andere boer hebben ondergebracht en geregistreerd voor het opfokken daarvan, lopen door die registratie kostbare fosfaatrechten mis. Reden voor procedures ter opeising van deze rechten bij de opfokker. In dit kennisartikel wordt recente jurisprudentie daaromtrent besproken.

Wijze van vergunningverlening in strijd met rechtszekerheid

Op 17 april 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan over een omgevingsvergunning voor de activiteiten “bouwen” en “milieu”. Deze vergunning was voor het veranderen van en het in werking hebben van een veehouderij (varkens- en pluimveehouderij) en het verbouwen van een varkensstal. Omdat de aanvraag meermalen is aangevuld, heeft tot een situatie geleid waarin voor vergunninghoudster niet duidelijk was waar zij zich aan moet houden. Door alle wijzigingen is niet duidelijk van welke gegevens GS is uitgegaan bij het verlenen van de Nbw-vergunning. De rechtbank kan niet afleiden wat de vergunde stikstofdepositie nu was. De vergunningverlening is daarom in strijd met de rechtszekerheid.

Exoneratie in ouderdomsclausule is niet onbegrensd

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 december 2017 is geoordeeld dat een verkoper redelijkerwijs niet had mogen verwachten dat hij zich zou mogen beroepen op de ouderdomsclausule. Immers, de verkochte woning was ongeschikt voor bewoning wegens instortingsgevaar. Hierbij is van belang dat in de koopovereenkomst een vrij algemeen geformuleerde ouderdomsclausule is opgenomen die niet specifiek bepaalde gebreken benoemt. In dit artikel zal nader op deze uitspraak worden ingegaan.Feiten...

Grenswaarde PAS en bestemmingsplan

Op 13 december 2017 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over een bestemmingsplan waarin een koppeling is gemaakt met de grenswaarde van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS). In het kader van uitbreidingsmogelijkheden van een scharrelvleesvarkenshouderij heeft de Afdeling ook geoordeeld over de vraag of een PAS-melding meetelt bij de referentiesituatie. Het antwoord is nee. Er is hier namelijk geen sprake van een vergunning maar van een melding.FeitenBij besluit van 22 december 2016...

Battle of forms; naar de rechter of de arbiter?

In de uitspraak van de Raad van Arbitrage van 7 september 2017, nummer 36.157, is ingegaan op de situatie waarbij een hoofdaannemer en een onderaannemer twee verschillende sets algemene voorwaarden naast elkaar van toepassing hebben verklaard. De sets bevatten voor wat betreft de geschillenbeslechting tegenstrijdige bepalingen. In de overeenkomst zelf is geen rangregeling tussen de beide sets opgenomen. Wat nu?FeitenIn de aannemingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden inkoop (AVI) van to...

Melkveehouders in het ongelijk gesteld door gerechtshof

Op 31 oktober 2017 heeft het gerechtshof Den Haag in kort geding arrest gewezen. De Nederlandse Staat is in hoger beroep gegaan tegen de zes uitspraken in kort geding van 4 mei 2017, waarbij de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (Regeling) buiten werking is gesteld voor een deel van de melkveehouders die investeringsverplichtingen zijn aangegaan voor 2 juli 2105. Het gerechtshof heeft de Nederlandse Staat echter in hoger beroep in gelijk gesteld tegen zes vonnissen. Hierdoor geldt de Regeling...

1 2 3 4 5 6