1. Home
  2. Specialisten
  3. Lindy Westrik

Lindy Westrik Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Henriek Kragt Telefoon 026 353 84 41 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Lindy Westrik

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 13

Ouders Tristan van der Vlis niet zelf aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad

InleidingOp 9 april 2011 heeft de destijds 24-jarige Tristan van der Vlis in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn zes personen doodgeschoten en vervolgens zichzelf van het leven beroofd. De rechtbank Den Haag heeft in haar uitspraak van 14 juni 2017 geoordeeld dat de ouders van Tristan niet zelf jegens benadeelden aansprakelijk zijn voor dit gewelddadige handelen van hun zoon. Waarom en hoe de rechtbank tot dit oordeel kwam, bespreek ik hierna. Vervolgens zal ik kort ingaan op de...

Facebookmoord: gerechtshof Arnhem-Leeuwarden acht ouders van 14-jarige dader ten onrechte niet-ontvankelijk

Inleiding Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de ouders van de destijds minderjarige dader van de Facebookmoord ten onrechte niet-ontvankelijk zijn geacht in hun hoger beroep tegen het veroordelend vonnis van de rechtbank Arnhem.Feiten en omstandighedenOp 14 januari 2012 is de dochter van verweerster in haar woning aangevallen en neergestoken door de zoon van eisers. Enkele dagen daarna overleed zij in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De zoon van eisers is tezamen met de uitlok...

Directeur/grootaandeelhouder kan ‘eigen’ B.V. niet aanspreken voor schade door blootstelling aan asbest

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 13 juli 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:3838) houdt de directeur/grootaandeelhouder (hierna: DGA) van een B.V. de B.V. ex artikel 7:658 lid 2 BW aansprakelijk voor de door hem opgelopen maligne mesothelioom epitheliaal (longvlieskanker).De DGA was tot 5 januari 1977 als loodgieter in dienst bij zijn vader in diens loodgietersbedrijf, destijds nog een eenmanszaak. Vanaf dat moment is het bedrijf omgezet in een B.V. waarvan de DGA en zijn vader bei...

Aansprakelijkheid ouder voor gedraging minderjarige (14-15 jaar)

In de uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 19 april 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:1504) gaat het om een vechtpartij tussen enkele jongens in de leeftijd van 14 en 15 jaar, ten gevolge waarvan de zoon van appellanten letsel heeft opgelopen.De zoon van appellanten stond op een plein met enkele medescholieren toen er een aantal jongens langs kwam fietsen. Een van die jongens was de zoon van geïntimeerde. Vanuit de ene groep werd geschreeuwd naar de andere groep. De zoon van geïntimeerde...

Schending mededelingsplicht verzekeringnemer bij aangaan woonlastenverzekering

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 19 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:10836 is aan de orde een door A bij Aegon aangegane woonlastenverzekering. Bij aanvraag van de verzekering is door Aegon middels een gezondheidsverklaring onder andere de vraag gesteld, “Bent u ooit behandeld door een medisch specialist in verband met psychische klachten, hart- of rugklachten.” A heeft deze vraag ontkennend beantwoord.In de periode 2011-2012 heeft A wegens overbelasting van zijn schouder een be...

Aansprakelijkheid kentekenhouder jegens WAM-verzekeraar bij narisico

In het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3757 komt de vraag aan de orde of de kentekenhouder van een voertuig kan worden aangesproken voor de schade die de voormalig WAM-verzekeraar van het voertuig in het kader van het narisico dat op de WAM-verzekeraar rust, aan een schadelijdende partij dient uit te betalen. Het betreft een Opel Astra die door de voormalig kentekenhouder en thans ex-verzekerde was verzekerd bij ZLM. Twee dagen nadat de...

Schending medewerkingsplicht verzekerde door verlaten plaats ongeval (artikel 7:941 lid 2 BW)

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 25 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1828 heeft verzekerde van ASR, nadat hij met zijn Audi A8 tegen een boom is gereden met een aanzienlijke schade aan de auto en de boom ten gevolge, de plaats van het ongeval verlaten. Verzekerde heeft de Audi A8 (deels) in de berm staand achtergelaten en hij heeft de volgende dag een bedrijf gevraagd om de Audi A8 op te halen. Hij heeft de politie niet gewaarschuwd. De politie was wel door een omwonende ge...

Werkgever niet verantwoordelijk voor burn-out (ex-)werknemer, geen kennelijk onredelijk ontslag

In het arrest van het hof Den Haag van 18 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3610, houdt een ex-werknemer zijn voormalig werkgever verantwoordelijk voor de door hem gestelde burn-outklachten, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst met deex-werknemer had opgezegd na zo’n tweeënhalf jaar ononderbroken arbeidsongeschiktheid. Volgens de ex-werknemer zou het ontslag onder meer om die reden kennelijk onredelijk zijn.De ex-werknemer stelt zich in de procedure bij het hof Den Haag op het standpunt...

Gedaagde te voortvarend in rechte betrokken, proceskosten voor rekening eiseres

In de uitspraak van rechtbank Gelderland van 19 september 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6048 is aan de orde dat gedaagde een factuur van haar zorgverzekeraar voor een bedrag van € 101,96 niet tijdig heeft voldaan. De zorgverzekeraar heeft gedaagde vervolgens bij brief van 5 november 2013 gesommeerd om binnen veertien dagen een totaalbedrag van € 102,95 te voldoen (hoofdsom incl. wettelijke rente). In de tekst van de brief staat bovendien dat een bedrag van € 40,-- aan buitengerechtelijke incassoko...

Beroep op klachtplicht ex artikel 6:89 BW slaagt; geen zorgplichtschending notaris

Vier jaar na de eigendomsoverdracht van een woning met bijbehorend perceel wordt de huidige eigenaar daarvan geconfronteerd met een op het perceel rustend recht van erfdienstbaarheid, waarvan hij ten tijde van de aankoop van de woning niet op de hoogte was. De eigenaar van de woning stelt zich in een procedure bij de rechtbank Noord-Nederland (uitspraak van 8 oktober 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:4862) op het standpunt dat de notaris de zorgplicht jegens hem heeft geschonden. Van de notaris had vo...

Onrechtmatige daad vs. schadevergoedingsvordering ex artikel 51f Wetboek van Strafvordering

Dat een strafrechtelijke veroordeling voor een bepaald, schadeveroorzakend feit – behoudens tegenbewijs – ex artikel 161 Rv. dwingend bewijs oplevert van dat feit in de civiele procedure, brengt niet met zich mee dat er aan deze feiten in de civiele procedure automatisch rechtsgevolgen worden verbonden. Hier is al eerder op deze kennispagina een artikel over geschreven. Zo dient in de civiele procedure afzonderlijk, aan de hand van de daarvoor geldende criteria, te worden bezien of de veroord...

Bewijskracht van het strafvonnis in de civiele procedure

Artikel 161 Rv. bepaalt dat een strafrechtelijke veroordeling voor een bepaald feit dwingend bewijs oplevert van dat feit in de civiele procedure. Dit houdt in dat de civiele rechter dient uit te gaan van de juistheid van dit feit, behoudens te leveren tegenbewijs (vgl. artikel 151 Rv en gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 november 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU3982 en rechtbank ’s-Hertogenbosch 3 augustus 2011, ECLI: NL:RBSHE:2011:BR4888,  r.o. 4.6). Dat wil echter niet zeggen dat vanwege een strafr...

1 2