Terug naar dirkzwager.nl

Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

  1. Home
  2. Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Subexpertise Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Verzuimbeleid

In een verzuimbeleid regelt uw organisatie hoe om te gaan met (ziekte)verzuim. Uitgaande van wettelijke kaders, maar ook vanuit uw eigen visie. Daar waar regelgeving ruimte laat, kan uw organisatie aanvullend beleid maken. Denk aan duurzame inzetbaarheid of een jaarlijkse vitaliteits- en verzuimanalyse. En maak ziekteverzuim bespreekbaar. Als u investeert in werkplezier en een gezonde leefstijl, ziet u dat terug in de cijfers.

Re-integratie

Zelfs een weldoordacht verzuimbeleid kan helaas niet voorkomen dat werknemers ziek worden en soms langer uit de roulatie zijn. Wat dan? Elke unieke situatie vraagt om een eigen benadering. Door de veelheid aan wetten en regels raakt u het overzicht en de grip op het re-integratieproces al snel kwijt. Dat overzicht kunnen wij u bieden.

Faciliteren, begeleiden, monitoren en bijsturen van de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers is een absolute must. Bij voorkeur in samenwerking met andere betrokken partijen zoals arbodienstverlener, bedrijfsarts, UWV en behandelaren. Wij kennen dit speelveld als geen ander en bieden u ondersteuning waar nodig, onder meer bij de volgende onderwerpen:

• Ziekteverzuimprotocol
• Loondoorbetaling bij ziekte / loonopschorting en loonstopzetting
• No-riskpolis
• Frequent ziekteverzuim
• Re-integratieverplichtingen / Wet verbetering poortwachter
• Rol en adviezen bedrijfsarts
• Passende arbeid
• Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)
• Inzet 2e spoortraject
• Deskundigenoordeel en second opinion bedrijfsarts
• Niet nakomen re-integratieverplichtingen werknemer
• Voorkomen van loonsanctie UWV
• Eigenrisicodragerschap en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
• Arbeidsomstandigheden
• Arbeidsongeschiktheid en ontslag
• Reorganisatie en de zieke werknemer
• Ziekte en arbeidsconflict / STECR-richtlijn Arbeidsconflicten
• Slapende dienstverbanden en compensatie transitievergoeding

Ziekte en conflict

De juridische complexiteit, betrokkenheid van meerdere partijen en onbegrip vanuit het werkveld leiden niet zelden tot conflict. Wij weten wanneer welke interventie gewenst is. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld zonder geldige reden weigert naar de bedrijfsarts te gaan, dan is loonopschorting wellicht de oplossing. En wanneer de werknemer zich bij herhaling niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen, behoort zelfs ontslag tot de mogelijkheden. Zelfs wanneer het opzegverbod (in beginsel 104 weken) nog geldt. Daarbij is het wel essentieel dat in het voortraject de juiste (juridische) stappen zijn gezet.

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is een onlosmakelijk onderdeel van ons advies, met name wanneer u nadenkt over ontslag. Wij adviseren over onder meer de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet Arbeid en Zorg (Wazo). En wanneer een besluit van het UWV onverhoopt anders uitpakt, staan wij u bij in bezwaar- en beroepsprocedures.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact op met Dennis Hut (024 3813121).