1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Dirkzwager N.V.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 17 mei 2021

1. Dirkzwager N.V. (hierna: Dirkzwager) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap met als doel het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur, het notariaat en de belastingadviespraktijk en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09155757.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Dirkzwager, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Dirkzwager, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Dirkzwager of anderszins op welke wijze dan ook verband houdende met een aan Dirkzwager verstrekte opdracht of een andere door Dirkzwager ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding, is, ongeacht de aard of grondslag daarvan, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Dirkzwager afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) in het voorkomende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dirkzwager onder die BAV draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder de BAV, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Dirkzwager voor de specifieke opdracht aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met een maximum van EUR 50.000. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Dirkzwager aansprakelijk is, dan zal die aansprakelijkheid
beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Dirkzwager gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dirkzwager onder die AVB draagt.

6. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of vennoten van Dirkzwager, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of (bestuurders van) de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten.

7. Dirkzwager is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Dirkzwager is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Dirkzwager te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Dirkzwager voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden is uitgesloten.

8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

9. Opdrachten worden door Dirkzwager uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

10. Niet alleen Dirkzwager, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Dirkzwager zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, daaronder begrepen de in artikel 6 genoemde (rechts)personen, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen, onherroepelijke derdenbeding.

11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In geval van verzuim is opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

12. Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten, (kandidaat-)notarissen en/of belastingadviseurs/fiscalisten van Dirkzwager is de klachtenregeling van Dirkzwager van toepassing. Deze is te vinden op www.dirkzwager.nl/klachtenregeling.

13. Dirkzwager is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers, hun bestuurders en uiteindelijk begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder hen hierover te informeren. Daarnaast is Dirkzwager op grond van wet- en regelgeving (waaronder de Richtlijn 2018/822 (Mandatory Disclosure)) onder omstandigheden verplicht bepaalde grensoverschrijdende (fiscale) transacties te melden bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Dirkzwager beoordeelt zelfstandig of een meldplicht bestaat en behoeft hiervoor geen toestemming. Bij een beroep op het verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht kan mogelijk worden volstaan met een kennisgeving aan betrokken partijen. Mede in deze gevallen kan de meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.

14. Stichting Derdengelden Advocaten Dirkzwager kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Stichting Derdengelden Advocaten Dirkzwager is niet aansprakelijk als de bank haar verplichtingen niet nakomt. Indien de bank aan Stichting Derdengelden Dirkzwager negatieve rente in rekening brengt over de gestorte gelden van de opdrachtgever of een derde, komt deze negatieve rente ten laste van de opdrachtgever respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

15. Dirkzwager is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op www.dirkzwager.nl/privacy.

16. Op de rechtsverhouding tussen Dirkzwager en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens voor zover anders volgt uit artikel 12, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Download de algemene voorwaarden in PDF