De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Dirkzwager N.V., met vestigingen te Arnhem en Nijmegen.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 maart 2019.

 1. Dirkzwager N.V. (hierna: Dirkzwager) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap met als doel het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur, het notariaat en de belastingadviespraktijk. Dirkzwager heeft vestigingen in Arnhem en Nijmegen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09155757.
   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Dirkzwager, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend.

 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Dirkzwager, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten. Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van Dirkzwager en de praktijkvennootschappen van waaruit werkzaamheden ten behoeve van Dirkzwager worden verricht, kunnen niet door opdrachtgever worden aangesproken.
   
 4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Dirkzwager gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dirkzwager onder die BAV draagt. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
   
 5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Dirkzwager aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Dirkzwager gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dirkzwager onder die AVB draagt.
   
 6. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of vennoten van Dirkzwager, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
   
 7. Dirkzwager is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Dirkzwager is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Dirkzwager te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Dirkzwager voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.
   
 8. Verstrekte opdrachten worden door Dirkzwager uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
   
 9. Niet alleen Dirkzwager, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Dirkzwager zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
   
 10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
   
 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
  In geval van verzuim is de opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

 12. Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten, (kandidaat-)notarissen en/of belastingadviseurs/fiscalisten van Dirkzwager is de klachtenregeling van Dirkzwager van toepassing. Deze is te vinden op www.dirkzwager.nl/klachtenregeling. Op de advocatuurlijke dienstverlening kan tevens het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur van toepassing zijn. Dit is te raadplegen via www.advocatenorde.nl en www.degeschillencommissie.nl. Op de notariële dienstverlening is tevens de klachten- en geschillenregeling van de KNB van toepassing. Deze is te raadplegen via www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
   
 13. Dirkzwager is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren.
   
 14. Dirkzwager is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op www.dirkzwager.nl/privacy.
   
 15. Op de rechtsverhouding tussen Dirkzwager en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens voor zover anders volgt uit artikel 12, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Download de algemene voorwaarden in pdf.