De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aansprakelijkheid van de curator

Aansprakelijkheid van de curator

De faillissementscurator heeft een wettelijke taak de boedel te beheren en te vereffenen. Verricht de curator zijn taak onzorgvuldig, dan kan hij aansprakelijk zijn jegens derden. Bij deze derden valt in eerste instantie te denken aan schuldeisers van de gefailleerde, maar ook andere derden (zoals de gefailleerde zelf of aandeelhouders).De aansprakelijkheid van de curator valt uiteen in twee typen aansprakelijkheid: (1) aansprakelijkheid in hoedanigheid als curator en (2) aansprakelijkheid va...
Auteur artikelMaartje ter Horst
Gepubliceerd19 september 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De faillissementscurator heeft een wettelijke taak de boedel te beheren en te vereffenen. Verricht de curator zijn taak onzorgvuldig, dan kan hij aansprakelijk zijn jegens derden. Bij deze derden valt in eerste instantie te denken aan schuldeisers van de gefailleerde, maar ook andere derden (zoals de gefailleerde zelf of aandeelhouders).

De aansprakelijkheid van de curator valt uiteen in twee typen aansprakelijkheid: (1) aansprakelijkheid in hoedanigheid als curator en (2) aansprakelijkheid van de curator in privé. Indien u van plan bent de curator aansprakelijk te stellen, is dan ook van belang na te gaan met welk type aansprakelijkheid u te maken hebt: als curator of in privé.

Aansprakelijkheid in hoedanigheid
De vraag of een curator in hoedanigheid aansprakelijk is (ook wel “q.q. aansprakelijkheid” genoemd), moet worden beantwoord aan de hand van de maatstaven van artikel 6:162 BW. Dit betekent dat sprake moet zijn van een onrechtmatige daad die aan de curator kan worden toegerekend. Hiervan is sprake wanneer de onrechtmatige daad te wijten is aan de schuld van de curator of aan een oorzaak die op grond van de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de curator komt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie dat de curator verplichtingen uit een koopovereenkomst niet nakomt, of wanneer de curator de mededelingsbevoegdheid van de stil pandhouder frustreert.

Pleegt de curator een onrechtmatige daad, dan zal de curator in beginsel slechts in zijn hoedanigheid als curator aansprakelijk zijn. Dit betekent dat de faillissementsboedel aansprakelijk is voor de schade die wordt geleden als gevolg van deze onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad van de curator leidt dan ook tot een boedelschuld in het faillissement.

Persoonlijke aansprakelijkheid
Onder omstandigheden kan de curator voor zijn handelen ook persoonlijk (dat wil zeggen: in privé) aansprakelijk zijn. De lat voor persoonlijke aansprakelijkheid ligt echter hoog. De Hoge Raad heeft in het Maclou-arrest geoordeeld dat de curator bij zijn taakvervulling een ruime beleidsvrijheid heeft, zodat persoonlijke aansprakelijkheid niet snel zal worden aangenomen. Het handelen van de curator moet worden getoetst aan de voor de curator geldende zorgvuldigheidsnorm. Deze norm houdt in dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verwacht van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid verricht. Daarbij is tevens vereist dat de curator een persoonlijk verwijt van zijn handelen moet kunnen worden gemaakt. Voorbeelden van situaties die persoonlijke aansprakelijkheid (kunnen) opleveren zijn het handelen van de curator in strijd met een door de rechter-commissaris gegeven beschikking, of wanneer de curator goederen verkoopt waarvan hij weet dat die eigendom zijn van een derde. Ook het nalaten activa te vergaren of vorderingen te incasseren, kan persoonlijke aansprakelijkheid opleveren.

Tot slot
Het zal steeds van de specifieke omstandigheden van het geval afhangen of de curator daadwerkelijk aansprakelijk is en zo ja, of hij dat in hoedanigheid is of in privé. Indien u voornemens bent de curator aansprakelijk te stellen, is het raadzaam daarover juridisch advies in te winnen om te beoordelen of de curator aansprakelijk is en welke van de twee normen in dat geval van toepassing is.

Voor vragen over aansprakelijkheid van de curator kunt u contact opnemen met Maartje ter Horst, advocaat insolventierecht.
T: +31 (0)24 38 13 149
E: terhorst@dirkzwager.nl