1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Algemene voorwaarden: wat zijn ze en waarom zou u ze gebruiken?

Algemene voorwaarden: wat zijn ze en waarom zou u ze gebruiken?

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Ze zijn er in vele soorten en maten en worden aangeduid met verschillende benamingen: standaardvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, branchevoorwaarden, servicevoorwaarden. De “kleine lettertjes” kunnen van grote waarde zijn voor uw onderneming, óf juist een groot risico vormen.
Leestijd 
Auteur artikel Dylan Goossens
Gepubliceerd 05 januari 2022
Laatst gewijzigd 11 januari 2022

In een artikelenreeks gaan wij in op de verschillende aspecten van algemene voorwaarden en staan wij stil bij diverse belangrijke aandachtspunten. Zo is niet alleen de inhoud van algemene voorwaarden belangrijk, maar vooral ook hoe ze worden gebruikt. In dit eerste artikel staat centraal wat algemene voorwaarden nu eigenlijk zijn en welke (meer)waarde algemene voorwaarden voor uw onderneming kunnen hebben.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden worden veelal omschreven als standaardbedingen waarmee een onderneming aangeeft onder welke voorwaarden die zaken wilt doen. Maar wat zegt de wet eigenlijk over algemene voorwaarden?

Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevat in afdeling 6.5.3 een uitgebreide regeling voor algemene voorwaarden. Daarin is ook een definitie van algemene voorwaarden opgenomen. Volgens artikel 6:231 onder a BW zijn algemene voorwaarden 'een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd'.

Uit deze definitie volgt dat een beding aan twee vereisten moet voldoen om als algemene voorwaarde te gelden. Allereerst dient het beding te voldoen aan het zogeheten bestemmingscriterium. Dit betekent kort gezegd dat het beding bestemd moet zijn om meermalen gebruikt te worden. Daarnaast mag het beding géén kernbeding zijn. Dit betekent dat het beding niet de kern van de prestatie mag aangeven. Bij een kernbeding kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een beding dat ziet op de soort, de kwaliteit, de hoeveelheid of het gewicht van een te leveren product en de daarvoor te betalen prijs. Algemene voorwaarden regelen dus niet de kern, maar juist de randvoorwaarden van de overeenkomsten die u aangaat.

Let op: Voor het antwoord op de vraag of een beding een algemene voorwaarde is, is niet bepalend of partijen zelf aangeven of afspreken dat het beding een algemene voorwaarde is. Dat een beding in een document met de naam “algemene voorwaarden” is opgenomen, betekent niet dat het beding ook daadwerkelijk een algemene voorwaarde is. Hetzelfde geldt andersom. Dat een beding in een contract staat en niet in een (afzonderlijke) set algemene voorwaarden, betekent niet dat het beding geen algemene voorwaarde kan zijn. Een beding is een algemene voorwaarde als is voldaan aan de definitie van artikel 6:231 onder a BW.

Of een beding wel of niet als algemene voorwaarde heeft te gelden, heeft onder andere gevolgen voor de aanvaarding en de toepasselijkheid daarvan. Daarover meer in het volgende artikel van deze reeks.

Waarom algemene voorwaarden gebruiken?

Het gebruiken van algemene voorwaarden kan diverse voordelen hebben voor uw onderneming. Het gebruik van algemene voorwaarden zorgt onder meer voor vereenvoudiging en uniformering van uw bedrijfsvoering. Sluit u vaak dezelfde soort overeenkomsten, bijvoorbeeld voor de verkoop van uw producten of voor de inkoop van grondstoffen? Dan kunnen specifieke voorwaarden (oftewel de kernbedingen) in een offerte, orderbevestiging of beknopt contract worden vastgelegd. De overige afspraken worden dan bepaald door de algemene voorwaarden. U hoeft dan niet telkens een nieuwe uitvoerige overeenkomst op te stellen. Dat scheelt tijd en kosten.

Naast het gebruiksgemak bieden algemene voorwaarden de mogelijkheid om juridische en financiële risico’s van uw onderneming te verkleinen en te beperken. In de algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld afspraken over de betaling van uw facturen worden opgenomen, maar ook over levercondities, eigendomsvoorbehoud, garanties en aansprakelijkheid. Zo voorkomt dat u dit soort onderwerpen bij iedere overeenkomst opnieuw moet bespreken en vastleggen of dat daarover geen regeling wordt opgenomen.

U doet u er verstandig aan om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden goed passen bij de aard en bedrijfsvoering van uw onderneming. Welke algemene voorwaarden u het beste kunt gebruiken, hangt onder meer af van het soort onderneming, in welke branche u werkzaam bent en welke klanten u bedient.

Let op: In de regel zijn algemene voorwaarden zo opgesteld dat deze met name gunstig zijn voor de gebruiker. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de andere contractspartij kan dan ook een groot risico vormen voor uw onderneming. Wees daarvan bewust indien de andere contractspartij niet uw maar de eigen algemene voorwaarden wenst te gebruiken!

Meer weten over algemene voorwaarden?

Houd dan deze artikelenreeks in de gaten! In het volgende artikel in deze reeks wordt ingegaan op de toepasselijkheid en het hanteren van algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden laten opstellen of controleren?

Heeft u nog geen algemene voorwaarden en wilt u graag algemene voorwaarden laten opstellen? Of heeft u al algemene voorwaarden en wilt u weten of deze juridisch in orde zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Dylan Goossens of Iris van Geel. Aan de hand van door u verstrekte informatie, zorgen wij ervoor dat uw algemene voorwaarden goed aansluiten bij uw onderneming en bedrijfsactiviteiten.