1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Cable pooling zon en wind (1)

Cable pooling zon en wind

Als het hard waait dan schijnt de zon meestal niet, en omgekeerd. Exploitanten van zonneparken en windparken die dicht bij elkaar staan kunnen vanaf nu gebruik maken van dezelfde aansluiting. Dat bespaart de exploitant geld. Daarnaast zorgt het voor een betere benutting van het elektriciteitsnet.
Leestijd 
Auteur artikel Maarten Kole
Gepubliceerd 16 juli 2020
Laatst gewijzigd 16 juli 2020

Wijziging Elektriciteitswet

De Eerste Kamer heeft de Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet aangenomen. Deze wet is met de publicatie in het Staatsblad op 9 juli 2020 in werking getreden. Een van de wijzigingen ziet op het amendement van de kamerleden Van der Lee en Sienot. Dat amendement maakt het mogelijk dat verschillende eigenaren van duurzame opwek-installaties gezamenlijk aan de netbeheerder kunnen verzoeken gebruik te mogen maken van dezelfde aansluiting.

MLOEA

Op grond van het codebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting van de Autoriteit Consument en Markt, is het sinds 24 maart 2018 al mogelijk om op één aansluiting met meerdere leveranciers te contracteren (een zogenaamde MLOEA-aansluiting). Aan de aansluiting kan op verzoek van de aangeslotene een zogenaamd primair allocatiepunt (PAP) en een of meer secundaire allocatiepunten (SAP) worden toegekend. Afzonderlijke (productie)installaties kunnen daardoor worden aangesloten op dezelfde aansluiting via verschillende allocatiepunten met elk een eigen EAN-code en een eigen meetinrichting.  Voorwaarde is wel dat deze afzonderlijke installaties zich op dezelfde onroerende zaak bevinden. Hierop geldt één uitzondering. De windturbines van een windpark zoals bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Elektriciteitswet mogen ook gebruik maken van dezelfde aansluiting als deze turbines zich niet op dezelfde onroerende zaak bevinden.

Nu ook mogelijk voor combinatie zon en wind

Windparken en zonneparken die toebehoren aan verschillende eigenaren, bevinden zich per definitie op verschillende onroerende zaken. Er kon dus geen MLOEA-aansluiting worden aangevraagd voor een dergelijke combinatie van duurzame opwek-installaties. Dat is nu veranderd. Aan artikel 1 van de Elektriciteitswet is lid 7 toegevoegd. Deze bepaling luidt als volgt:

“Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden één of meer windparken of zonneweides op land, of een combinatie daarvan die zich in elkaars onmiddellijke nabijheid bevinden, samen met het bijbehorende stelsel van verbindingen, beschouwd als één productie-installatie en één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, indien:

 

  1. ten behoeve van die windparken, zonneweides of een combinatie daarvan gezamenlijk een aanvraag is gedaan bij een netbeheerder om aangesloten te worden op dezelfde aansluiting; en
  2. de gevraagde aansluitcapaciteit meer bedraagt dan 2 MVA.”

 

Deze wetswijziging maakt het mogelijk om een windpark en een zonnepark die toebehoren aan verschillende eigenaren op dezelfde aansluiting aan te sluiten, mits de aansluitcapaciteit meer dan 2 MVA bedraagt. In dat geval worden het windpark en het zonnepark voor de toepassing van de elektriciteitswet als één onroerende zaak beschouwd, waardoor zij een MLOEA-aansluiting kunnen aanvragen. Op die manier kunnen een windpark en een zonnepark gebruik maken van dezelfde aansluiting, met toewijzing van een eigen allocatiepunt met elk een eigen EAN-code en een eigen meetinrichting.

Grid Sharing Agreement

De exploitant met het primaire allocatiepunt blijft verantwoordelijk voor de aansluiting als geheel, dus inclusief de secundaire allocatiepunten. De hiervoor bedoelde exploitant sluit de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder. De secundaire allocatiepunten maken onderdeel uit van dat contract. De exploitanten van een windpark en een zonnepark die kiezen voor cable pooling doen er verstandig aan de onderlinge afspraken over het gezamenlijk gebruik van de aansluiting vast te leggen in een overeenkomst. Dat kan in een zogenaamde Grid Sharing Agreement. In een dergelijke overeenkomst kunnen tussen het windpark en het zonnepark afspraken worden vastgelegd over onder andere het onderhoud van de aansluiting, de verdeling van de operationele kosten, de productieverliezen door curtailment en de voorwaarden waaronder de capaciteit van het zonnepark of het windpark mag worden uitgebreid. Daarnaast zullen de belangen van de exploitanten zoveel mogelijk door middel van zakelijke rechten moeten worden geborgd. Ook kunnen step-in rechten worden bedongen met betrekking tot bijvoorbeeld de ATO die met de netbeheerder wordt afgesloten.

Beheer aansluiting via gezamenlijke BV of VOF?

Voor de exploitanten van het windpark en het zonnepark zou het voordelen kunnen bieden indien de eigendom van de aansluiting aan een vennootschap toebehoort, waarin zij gezamenlijk de aandelen houden. Deze vennootschap zou dan ook de ATO met de netbeheerder kunnen sluiten. Indien de exploitatie van bijvoorbeeld het windpark eerder zou eindigen dan de exploitatie van het zonnepark, dan zou de exploitant van het zonnepark de aandelen van het windpark in de vennootschap kunnen overnemen en op die manier het gebruik van de aansluiting voor de resterende exploitatieperiode zeker kunnen stellen. De voorwaarden waaronder dat gebeurt kunnen vooraf worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Met de desbetreffende netbeheerder zal moeten worden afgestemd in hoeverre deze constructie mogelijk is. Mogelijk moet worden geoordeeld dat de aansluiting zich in dat geval op een andere onroerende zaak bevindt, waardoor een MLOEA-aansluiting wellicht niet mogelijk is. Een alternatief is nog om gebruik te maken van een vennootschap onder firma (VOF), met de exploitanten van het windpark en het zonnepark als vennoten. In dat geval blijft de juridisch eigendom van de aansluiting bij de exploitant die de economische eigendom daarvan inbrengt. Dat zouden dan ook de exploitanten van het windpark en het zonnepark gezamenlijk kunnen zijn. Deze structuur past naar mijn idee zonder meer binnen de kaders van artikel 1 lid 7 Elektriciteitswet. Het nadeel is wel dat bij de hiervoor genoemde eerdere beëindiging van de exploitatie van het windpark nog wel een eigendomsoverdracht van (het aandeel van het windpark in het eigendomsrecht op) de aansluiting dient plaats te vinden aan het zonnepark.

Tot slot

Cable pooling kan voor ontwikkelaars van zonneparken en windparken erg interessant zijn. Wij adviseren graag over de mogelijkheden.