Zoeken
  1. Conceptbesluit no-deal Brexit voor een aantal belastingwetten

Conceptbesluit no-deal Brexit voor een aantal belastingwetten

Op 8 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën een conceptbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd met fiscaal overgangsrecht in het geval van een no-deal Brexit. Het conceptbesluit zal in overgangsrecht voorzien met betrekking tot een aantal (delen van) Nederlandse belastingwetten. Dit conceptbesluit is een nadere invulling van de aankondiging die hierover op 4 februari 2019 is gepubliceerd.
Artikel | 18 maart 2019 | Thijs Visser

Op 8 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën een conceptbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd met fiscaal overgangsrecht in het geval van een no-deal Brexit. Het conceptbesluit zal in overgangsrecht voorzien met betrekking tot een aantal (delen van) Nederlandse belastingwetten. Dit conceptbesluit is een nadere invulling van de aankondiging die hierover op 4 februari 2019 is gepubliceerd.

In het geval van een no-deal Brexit zal het Verenigd Koninkrijk per 30 maart 2019 uit de EU treden. Het Verenigd Koninkrijk zal op dat moment een derde land zijn voor de EU. Over de exacte fiscale consequenties voor zowel burgers en bedrijven bestaat nog altijd veel onzekerheid. Ook om die reden heeft de Staatssecretaris besloten om met dit conceptbesluit in overgangsrecht te voorzien voor verschillende belastingwetten.

Goedkeuringen in het besluit

In het conceptbesluit wordt, vooruitlopend op wettelijk overgangsrecht, een algemene goedkeuring gegeven waarin het Verenigd Koninkrijk voor bepaalde belastingwetten (waaronder de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting) voor het kalenderjaar 2019 dan wel het lopende boekjaar dat uiterlijk op 29 maart 2019 is aangevangen nog wordt beschouwd deel uit te maken van de EU. Hiermee wordt voorkomen dat er gedurende een boekjaar acute fiscale gevolgen dan wel administratieve lasten tot uiting komen als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast zijn er een aantal specifieke goedkeuringen die betrekking hebben op een specifiek onderdeel van een belastingwet. Via de deze link kan je het conceptbesluit inzien.

Let op, voor de omzetbelasting en douane/accijnsregelgeving is nog geen overgangsrecht vastgesteld, dit wordt op een later tijdstip verwacht. Medio maart komt de Europese Commissie met richtsnoeren voor goederen die rond het tijdstip van de terugtrekking van het VK uit de EU onderweg zijn van of naar het VK. Op basis hiervan zal het conceptbesluit worden aangevuld.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn al verschillende overgangsmaatregelen getroffen voor een no-deal Brexit.

Inwerkingtreding

In het conceptbesluit is een datum van inwerkingtreding opgenomen van 30 maart 2019. Het besluit zal echter pas definitief worden vastgesteld en gepubliceerd als duidelijk is dat inderdaad op 30 maart 2019, 00.00 uur een no deal Brexit plaatsvindt. De verwachting is dat dit publicatiemoment op donderdag 28 maart 2019 valt.

Status Brexit

Tussen 8 maart 2019 en nu zijn er verschillende voorstellen in stemming gebracht in het Britse Lagerhuis. Op 14 maart 2019 heeft het Britse Lagerhuis ingestemd met een uitstel van de Brexit-datum van 29 maart 24.00 (23.00 Britse tijd). De EU-regeringsleiders dienen unaniem in te stemmen met dit verzoek wil de no-deal Brexit worden uitgesteld. Als dit niet het geval is lijkt een no-deal Brexit per 30 maart 2019 onafwendbaar.

Wij merken op dat in het conceptbesluit niet wordt ingegaan op het scenario dat de no-deal Brexit wordt uitgesteld, maar bij beperkt uitstel ligt het voor de hand dat eenzelfde regeling zal gaan gelden (met als ijkpunt die latere datum).

Wij houden u uiteraard op de hoogte van nadere ontwikkelingen inzake de Brexit. Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit conceptbesluit dan kunt u altijd contact opnemen met uw vaste adviseur bij Dirkzwager of onze specialisten inzake de Brexit.