De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Definitie UBO en het UBO-register

Definitie UBO en het UBO-register

In verband met het wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn heeft de Minister van Financiën op 6 april jl. het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In het Besluit wordt de definitie van uiteindelijk belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner gegeven. Op 20 april jl. heeft de Minister voorts een update gegeven inzake het wetgevingstraject voor het UBO-register. Het voornemen is begin 2019 een concept wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.
Auteur artikelDeline Kruitbosch
Gepubliceerd03 mei 2018
Laatst gewijzigd03 mei 2018
Leestijd 

Inleiding

In verband met het wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (het "Wetsvoorstel") heeft de Minister van Financiën op 6 april jl. het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (het "Besluit") aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In het Besluit wordt de definitie van uiteindelijk belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner ("UBO") gegeven. Bij de totstandkoming van het UBO-register, wordt aangesloten bij de definitie van UBO in het Besluit.

Tijdens de voorhangprocedure inzake het Besluit, die vanaf 6 april vier weken loopt, hebben de Eerste en Tweede Kamer de tijd om voorstellen te doen tot wijziging van het Besluit. De verwachting is dat het Wetsvoorstel en het Besluit per 1 juni a.s. in werking treden.

Op 20 april jl. heeft de Minister voorts een update gegeven inzake het wetgevingstraject voor het UBO-register. Het voornemen is begin 2019 een concept wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Wie kwalificeren als UBO?

Het Besluit definieert voor iedere rechtsvorm welke persoon of personen als UBO kwalificeren. Een overzicht van de definitie van UBO voor de meest gebruikte rechtsvormen treft u in onderstaand overzicht:

Rechtsvorm

Definitie

BV en niet beursgenoteerde NV

(de beursgenoteerde NV en 100% dochter daarvan zijn vrijgesteld van de verplichting een UBO of pseudo-UBO te benoemen)

Natuurlijke personen die uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap via:

1. direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen;

2. andere middelen, zoals het recht om de meerderheid van de leden van het bestuur te benoemen of ontslaan

Stichting, vereniging, coöperatie

Natuurlijke personen die uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de betreffende rechtspersoon via:

1. direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;

2. het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming over statutenwijziging;

3. het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon.

Deze eisen gelden ook voor certificaathouders van een Stichting Administratiekantoor

Personenvennootschappen (maatschap, CV en VOF)

Natuurlijke personen die uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap via:

1. direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de personenvennootschap;

2. het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming over wijziging van de vennootschapsovereenkomst;

3. het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap

 

Pseudo-UBO

Indien er op basis van bovenstaande criteria geen UBO kan worden aangewezen of indien er twijfel bestaat over het bestaan van een UBO, geldt voor rechtspersonen dat de statutair bestuurder(s) als pseudo-UBO’s worden aangemerkt en voor personenvennootschappen dat een of meer van de vennoten (met uitzondering van de commanditair vennoten) als pseudo-UBO’s worden aangemerkt.

UBO-register

Het UBO-register wordt in Nederland ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn ingevoerd door middel van een wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en een bijbehorend besluit. Kortgezegd dienen UBO’s (zoals in dit stuk gedefinieerd) te worden geregistreerd in het UBO-register als onderdeel van het handelsregister.

De registratie van accurate en actuele informatie over UBO’s is bedoeld om bij te dragen aan het bereiken van meer transparantie over UBO’s. Vorenstaande in het licht van bescherming van de integriteit van het financieel stelsel tegen het witwassen van geld en daarmee verband houdende basisdelicten als corruptie, fiscale misdrijven alsmede terrorismefinanciering.

Op 20 april jl. heeft Minister Hoekstra een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij een update heeft gegeven omtrent het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Oorspronkelijk was beoogd het wetsvoorstel in de eerste helft van 2018 in te dienen bij de Tweede Kamer. Door een Europees goedgekeurde voorgenomen wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn (de "Wijzigingsrichtlijn"), kan het ingezette wetgevingstraject aangaande het UBO-register echter niet ongewijzigd worden voortgezet. De Wijzigingsrichtlijn voorziet onder andere in verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie en bovendien in een verlenging van de implementatietermijn voor dit onderdeel tot 18 maanden na inwerkingtreding van de Wijzigingsrichtlijn. Om die reden is ervoor gekozen het aangepaste implementatievoorstel voor het UBO-register pas na inwerkingtreding van de Wijzigingsrichtlijn verder in procedure te brengen. De verwachting is dat begin 2019 een concept wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Gevolgen en actiepunten voor Nederlandse entiteiten

Het is verstandig om op dit moment al een inventarisatie van de UBO(’s) of pseudo-UBO(’s) te maken, zodat u bij inwerkingtreding van het UBO register weet wie u in moet schrijven, maar ook weet van welke personen u (additionele) gegevens dient te overleggen aan dienstverleners als banken, belastingadviseurs en advocaten- en notariskantoren. Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over de (gevolgen van de) nieuwe wetgeving.