De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Finale kwijting: wanneer is finale kwijting daadwerkelijk 'finaal'?

Finale kwijting: wanneer is finale kwijting daadwerkelijk 'finaal'?

In overeenkomsten wordt vaak gesproken over ‘finale kwijting’, bijvoorbeeld in vaststellingsovereenkomsten. Partijen spreken dan met elkaar af dat zij na het uitvoeren van de betreffende overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Een dergelijk beding strekkende tot finale kwijting (hierna: kwijtingsbeding) is verstrekkend, zodat het van belang is zo’n beding nauwkeurig te formuleren. Wordt dat niet gedaan, dan kan uitleg van het overeengekomen beding tot ongewenste gevolgen leiden. Bijvoorbeeld doordat er door u meer rechten worden prijsgegeven dan beoogd, of door uw wederpartij juist minder. In dit artikel worden daarom een aantal tips gegeven voor de formulering van een kwijtingsbeding.
Leestijd 
Auteur artikel Tara Hermsen
Gepubliceerd 27 mei 2020
Laatst gewijzigd 27 mei 2020
 

In overeenkomsten wordt vaak gesproken over ‘finale kwijting’, bijvoorbeeld in vaststellingsovereenkomsten. Partijen spreken dan met elkaar af dat zij na het uitvoeren van de betreffende overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Een dergelijk beding strekkende tot finale kwijting (hierna: kwijtingsbeding) is verstrekkend, zodat het van belang is zo’n beding nauwkeurig te formuleren. Wordt dat niet gedaan, dan kan uitleg van het overeengekomen beding tot ongewenste gevolgen leiden. Bijvoorbeeld doordat er door u meer rechten worden prijsgegeven dan beoogd, of door uw wederpartij juist minder. In dit artikel worden daarom een aantal tips gegeven voor de formulering van een kwijtingsbeding.

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting (ook wel kwijtschelding genoemd) houdt in dat partijen met elkaar afspreken dat zij (vaak na het uitvoeren van de betreffende overeenkomst) over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Partijen doen daarmee afstand van hun vorderingsrecht(en). Dit betekent dat de regeling in de overeenkomst finaal is en dat er niet alsnog een vordering kan worden ingesteld.

Waar vindt men finale kwijting?

Over het algemeen is het kwijtingsbeding opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. In een eerder artikel is al ingegaan op de vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin partijen op bindende wijze vaststellen wat tussen hun geldt ter voorkoming van onzekerheid of beëindiging van een geschil daarover. Opname van een kwijtingsbeding in een vaststellingsovereenkomst ligt voor de hand. Verkeren partijen in onzekerheid of hebben zij een geschil over wat zij over en weer van elkaar te vorderen hebben, dan kunnen zij met een kwijtingsbeding op eenvoudige wijze een ‘finaal’ einde maken aan deze onzekerheid of het betreffende geschil. Partijen hoeven daartoe slechts in een vaststellingsovereenkomst vast te stellen wat tussen hen geldt en vervolgens over en weer ‘finale’ kwijting te verlenen ten aanzien van hun vorderingsrecht(en).

Tips voor de formulering van finale kwijting

Hieronder volgen enkele praktische tips voor het opstellen van een kwijtingsbeding.

Ten eerste dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen finale kwijting en het ‘verlenen van kwijting’. In het laatste geval moet namelijk worden gedacht aan het verschaffen van een kwitantie; een bewijs dat betaling is gedaan. Wilt u daarentegen afstand doen van een vorderingsrecht, dan dient u in de betreffende overeenkomst expliciet een dergelijk kwijtingsbeding overeen te komen. Het is onvoldoende om woorden te gebruiken als ‘kwijting’ of zinnen als ‘Partijen verlenen elkaar kwijting’. Zolang u gebruik maakt van dergelijke formuleringen, zal uitleg van het beding tot gevolg kunnen hebben dat sprake is van het verschaffen van een kwitantie en niet van finale kwijting.

Ten tweede dient de reikwijdte van de kwijting nauwkeurig te worden bepaald door te omschrijven op welke onderwerpen de finale kwijting betrekking heeft. Zo is het in het geval van een vaststellingsovereenkomst raadzaam om expliciet te bepalen of met het betreffende kwijtingsbeding slechts afstand wordt gedaan van vorderingen die voortvloeien uit het geschil of de onzekerheid die vaststellingsovereenkomst beoogt te beslechten of dat het ruimer is en afstand wordt gedaan van alle mogelijke vorderingsrechten die partijen op dat moment of (zelfs) in de toekomst jegens elkaar hebben. Wordt niet expliciet bepaald waarvan afstand wordt gedaan, dan kan dit tot gevolg hebben dat het kwijtingsbeding op een andere wijze wordt uitgelegd dan u zelf voor ogen had.

Tot slot dient in het kwijtingsbeding omschreven te worden of finale kwijting direct ingaat na het sluiten van de overeenkomst of pas na het uitvoeren van de verbintenissen uit de overeenkomst. Zo voorkomt u dat er onduidelijkheid ontstaat over het wel of niet bestaan van vorderingsrechten na het sluiten van de overeenkomst.

Conclusie

Een beding strekkende tot finale kwijting dient nauwkeurig geformuleerd te worden om de juiste gevolgen te bewerkstelligen. Zo dient expliciet te worden overeengekomen dat partijen vorderingsrechten willen kwijtschelden, dient de reikwijdte van het kwijtingsbeding nauwkeurig te zijn bepaald en moet het duidelijk zijn of de finale kwijting direct of pas na het uitvoeren van de overeenkomst ingaat. Wilt u meer weten over de formulering van een beding strekkende tot finale kwijting, neemt u dan gerust contact met mij op.