1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Inhuren reclamebureau? Denk aan de auteursrechten!

Inhuren reclamebureau? Denk aan de auteursrechten!

Bescherming van teksten, foto's, huisstijlen en websites is essentieel voor bedrijven. Op deze teksten, foto's, huisstijlen en websites rusten veelal auteursrechten. Aan de auteursrechthebbende zijn de exclusieve rechten tot het kopiëren en publiceren van deze werken voorbehouden. Als hoofdregel geldt dat de maker van het werk de auteursrechthebbende is. In de praktijk wordt vaak vergeten dat dit het reclamebureau is, in plaats van de onderneming zelf. Er moeten dus goede afspraken worden gem...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 25 juli 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Bescherming van teksten, foto's, huisstijlen en websites is essentieel voor bedrijven. Op deze teksten, foto's, huisstijlen en websites rusten veelal auteursrechten. Aan de auteursrechthebbende zijn de exclusieve rechten tot het kopiëren en publiceren van deze werken voorbehouden. Als hoofdregel geldt dat de maker van het werk de auteursrechthebbende is. In de praktijk wordt vaak vergeten dat dit het reclamebureau is, in plaats van de onderneming zelf. Er moeten dus goede afspraken worden gemaakt indien men de door het reclamebureau gemaakte website wil wijzigen of de huisstijl nader wil gebruiken in bijvoorbeeld folders. Daarover ging onderhavig geschil.

Casus
Eiser 'Autohopper' is een franchiseorganisatie die zich richt op het verhuren van auto's. Gedaagde is een reclame ontwerp- en adviesbureau. Gedaagde heeft voor Autohopper een communicatieconcept ontworpen waaronder ook een naam en logo. Op basis van dit concept heeft Autohopper een derde ingehuurd om een website te bouwen. Autohopper gebruikt de door gedaagde gemaakte naam en het logo onder andere op haar website, net zoals een aantal franchisevestigingen. Gedaagde heeft Autohopper gesommeerd om elke inbreuk op haar auteursrechten te staken, waaronder het gebruik van het logo en het concept voor de website.

Voorafgaande aan het verstrekken van de opdracht is door het reclamebureau opgemerkt dat: 'men voor € 5.000,- een 'conceptboek (..) krijgt, zijnde een 'kapstok voor de nieuwe onderneming', waarmee je voorkomt 'dat je als een kip zonder kop aan de slag gaat'. Het gaat in deze kwestie in feite over de vraag of partijen een eenmalige beoordeling van het concept voor ogen stond, of dat het de bedoeling van partijen was dat het concept daadwerkelijk zou worden uitgewerkt en gebruikt.

Oordeel rechtbank
Volgens de rechter volgt uit de hiervoor genoemde bewoordingen genoegzaam dat partijen niet een eenmalige beoordeling van het concept voor ogen stond maar dat het de bedoeling van partijen was dat het concept daadwerkelijk zou worden uitgewerkt en gebruikt, ondanks dat in de algemene voorwaarden van het reclamebureau wordt uitgegaan van eenmalig gebruik. Volgens de rechter is niet goed voorstelbaar wat wordt verstaan onder 'eenmalig gebruik' van een gemaakt concept inclusief logo. Een logo is volgens de rechter: 'naar zijn aard een product dat niet bedoeld is om eenmalig te worden gebruikt. Daarbij komt dat (..) moet worden aangenomen dat partijen - in afwijking daarvan - een veelvuldiger gebruik zijn overeengekomen. In ieder geval blijkt uit de geciteerde passage (zie hiervoor, LN) dat het concept bedoeld was om uit te werken en te gebruiken.' Autohopper was dus gerechtigd het concept nader uit te werken en te gebruiken en maakt daarmee geen auteursrechtinbreuk.

In de procedure kwam verder aan de orde dat het doen van uitlatingen aan franchisenemers door het reclamebureau, inhoudende dat zij het maken van een inbreuk op het auteursrecht moeten staken, kan worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Autohopper. Dit kan immers leiden tot onrust onder deze franchisenemers en leiden tot schade aan de zijde van Autohopper.

Het is altijd verstandig om vooraf goede afspraken te maken met een reclamebureau over de do's en dont's van het af te nemen werk. Om een dergelijke discussie in zijn geheel te voorkomen is het zelfs nog beter om de auteursrechten door het reclamebureau over te laten dragen.