1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst: wanneer en hoe?

Melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst: wanneer en hoe?

Wanneer een ondernemer niet langer in staat is zijn belastingen of (pensioen)premies aan de fiscus te voldoen, dient hij dat te melden bij de Belastingdienst dan wel bij het bedrijfstakpensioenfonds. Doet de ondernemer dit niet of niet tijdig, dan loopt hij het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden of niet-afgedragen (pensioen)premies. Maar op welk moment dient een ondernemer de betalingsonmacht nu precies te melden?
Leestijd 
Auteur artikel Maartje ter Horst
Gepubliceerd 09 juli 2014
Laatst gewijzigd 03 april 2020

Voor welke belastingen?

De meldingsplicht geldt niet voor alle belastingen, aangezien de Belastingdienst bestuurders ook niet voor alle belastingen aansprakelijk kan stellen. De bestuurdersaansprakelijkheid is namelijk beperkt tot loonbelasting, omzetbelasting (btw), accijnzen, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak, kansspelbelasting en milieubelasting. Dit betekent dat u als bestuurder dus niet aansprakelijk kunt worden gehouden voor onbetaalde vennootschapsbelasting. Voor die belasting kunt u dan ook geen melding betalingsonmacht doen.

Wanneer en hoe?

De melding betalingsonmacht dient “onverwijld” gedaan te worden zodra is gebleken dat betaling niet mogelijk is. Onverwijld houdt in dat binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten worden, de betalingsonmacht gemeld moet worden. Deze meldingsplicht berust bij het bestuur van de rechtspersoon.

De melding dient schriftelijk te geschieden en dient inzicht te geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat er niet kan worden betaald. Voor het doen van de melding kunt u gebruikmaken van het formulier dat u kunt downloaden van de website van de Belastingdienst. Zodra de Belastingdienst de melding heeft ontvangen, onderzoekt zij deze op juistheid. Pas wanneer de Belastingdienst dit aan u heeft bevestigd, is de melding betalingsonmacht rechtsgeldig geregistreerd.

Ook tijdelijke betalingsonmacht

Ook als een bestuurder in de veronderstelling is dat een cash-flow probleem slechts van tijdelijke aard is, moet hij tijdig melding maken van betalingsonmacht. Dit is bevestigd in een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

De geldigheidsduur van de melding

Wanneer een melding betalingsonmacht wordt gedaan over een bepaald tijdvak, bestaat de kans dat betalingsproblemen zich ook na dit tijdvak blijven voordoen en u als ondernemer ook de belastingen of premies over die tijdvakken niet kunt voldoen. U hoeft alsdan niet opnieuw een melding betalingsonmacht te doen. De eerdere melding betalingsonmacht blijft geldig zolang u niet kunt betalen, tenzij de Belastingdienst u heeft bericht dat zij van mening is dat er van betalingsonmacht niet langer sprake is. De Belastingdienst kan dit aannemen wanneer u bijvoorbeeld tussentijds een (deel)betaling doet, waardoor de fiscus ervan uitgaat dat u weer kunt betalen. De eerdere melding betalingsonmacht vervalt dan. Ontstaan er vervolgens nieuwe betalingsproblemen, dan zult u dus een nieuwe melding betalingsonmacht moeten doen.

Wat zijn de gevolgen van de melding?

Een in de praktijk veelgehoorde misvatting is dat u als gevolg van de melding betalingsonmacht niet langer aangifte zou hoeven doen, of dat de belasting niet langer verschuldigd is. Dat is echter niet juist. Ook na de melding bent u (steeds) gehouden aangiften te doen. Bovendien worden de belastingen u door de melding betalingsonmacht niet kwijtgescholden.

Wat wel juist is, is dat u na een melding betalingsonmacht als bestuurder minder makkelijk aansprakelijk kunt worden gehouden door de fiscus. Is er tijdig gemeld, dan zal de Belastingdienst moeten bewijzen dat ondanks de tijdige melding, het niet-betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bewijslast ligt alsdan bij de Belastingdienst.  Dit wil overigens niet zeggen dat u gevrijwaard zou zijn van een eventuele aansprakelijkstelling door de fiscus.

Sancties bij niet-melden

Wanneer de bestuurder verzuimt om (tijdig) melding te doen van betalingsonmacht, dan wordt vermoed dat de niet-betaling van de belastingen het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Voor het kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt gekeken naar de drie voorafgaande jaren, gerekend vanaf het tijdstip dat de rechtspersoon in gebreke is de belastingen te voldoen.

Kort gezegd: meldt u niet of niet tijdig, dan bent u als bestuurder van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen en (pensioen)premies. Heeft de rechtspersoon meerdere bestuurders, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.

Conclusie

Indien sprake is van betalingsonmacht, is het zaak dit tijdig aan de fiscus te melden. Doet u dit niet, dan loopt u als bestuurder het risico aansprakelijk te worden gesteld.

Voor vragen over de meldingsplicht bij betalingsonmacht kunt u contact opnemen met mr. Maartje ter Horst.
T: +31 (0)24 38 13 149
E: terhorst@dirkzwager.nl