1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schade aan kabels door grondboringen komt niet voor rekening aannemer

Schade aan kabels door grondboringen komt niet voor rekening aannemer

Moet een aannemer de door hem veroorzaakte schade aan kabels vergoeden als de informatie over de ligging van de kabels niet volledig was? Het Hof Amsterdam oordeelt van niet.
Leestijd 
Auteur artikel Robert Rijpstra MRICS
Gepubliceerd 15 februari 2013
Laatst gewijzigd 15 april 2022

De zaak
Een aannemer, gespecialiseerd in horizontaal gestuurd boren, heeft grondwerkzaamheden uitgevoerd door middel van gestuurde boring. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de aannemer bij de netwerkbeheerder tekeningen opgevraagd van de ter plaatse liggende leidingen en kabels, inclusief diepteprofielen. Tijdens het boren op bijna 8 meter diepte heeft de aannemer vervolgens drie middenspanningskabels beschadigd. De netbeheerder vordert een schadevergoeding van € 93.000,-.

Beoordeling hof
Het hof overweegt dat de beschadigde kabels weliswaar stonden ingetekend op de door de netbeheerder verstrekt beheertekeningen, maar daar stond niet bij dat deze kabels door middel van een gestuurde boring waren aangelegd. Bij andere door middel van gestuurde boringen was dit wel het geval. Dit heeft de aannemer op het verkeerde been gezet. Er gaat volgens het hof de suggestie van uit dat de kabel waarom het hier gaat, niet door middel van een gestuurde boring is gelegd, hetgeen impliceert dat de kabel minder diep is gelegen dan waar de aannemer wilde gaan boren. Het hof is van mening dat deze suggestie zo sterk is dat de aannemer daarop zonder nader onderzoek mocht afgaan. Hij behoefde niet bedacht te zijn op de mogelijkheid dat het ontbreken van de aanduiding "gestuurde boring" op de beheertekening op een omissie berustte en dat de kabel in werkelijkheid wél door middel van een gestuurde boring was gelegd.

De omstandigheid dat de desbetreffende kabel met een dikke lijn is ingetekend, is van onvoldoende gewicht om anders te oordelen. Weliswaar mocht, mede vanwege de ernst en omvang van de mogelijke schade in geval van beschadiging van een kabel, van de aannemer worden verwacht dat hij de beheertekeningen nauwgezet zou bestuderen, maar om dezelfde reden mocht van de netbeheerder worden verwacht dat hij naar behoren zorg zou besteden aan de kwaliteit van de in dit kader door zijn te verstrekken tekeningen.

Het hof is van oordeel dat de aannemer naar maatstaven van zorgvuldigheid niet hoefde te onderzoeken of de beschadigde kabel door middel van een gestuurde boring was aangelegd en wijst de vorderingen van de netbeheerder af.