1. Home
  2. Specialisten
  3. Claudia van der Most

Claudia van der Most Advocaat - Partner Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 82 Mobiel 06 2216 14 09 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Claudia van der Most

Biografie

Claudia is sinds 1998 werkzaam als advocaat en sinds 2007 partner. Zij leidt de fusie- en overnamepraktijk en begeleidt vooral transacties: het kopen en verkopen van bedrijven. Claudia begeleidt deze transacties (desgewenst) van begin tot eind: van de intentieverklaring tot en met de uitgifte van nieuwe aandelen en/of het feitelijk en juridisch overdragen van verkochte aandelen. Ze werkt hierbij nauw samen met andere adviseurs waaronder corporate finance adviseurs.

Claudia is niet van de zachte heelmeesters, ze durft zich uit te spreken op een respectvolle manier. Met haar creatieve en snelle denken weet zij voor haar cliënt het hoogst haalbare eruit te halen.

M&A specialisaties

- fusies en overnames
- joint ventures
- vennootschapsrecht
- participaties
- aandeelhoudersgeschillen.

Recente M&A zaken

- De overname van 70% van het aandelenkapitaal van Water Platform Company, het in Nederland gevestigde softwarebedrijf dat eigenaar is van HydroNET, door Arcadis; en
- De verkoop van alle aandelen in het geplaatste en uitstaande kapitaal van Krämer Bouwgroep B.V. (inclusief haar dochterondernemingen) aan Houdstermaatschappij Constructif B.V.

Legal 500

Claudia is aanbevolen (Tier 6) in The Legal 500: 'Claudia van der Most: a highly experienced partner, very good in complex and multi-faceted transactions. Down to earth, Low ego focused on getting the deal done. Real pleasure to work with.

Claudia (1973) is op haar 30e toegetreden tot de vennootschap. Vanaf 2007 geeft zij leiding aan de fusie- en overnamepraktijk en sinds 1 januari 2017 is zij toegetreden tot het dagelijks bestuur van Dirkzwager. Ze is een voorstander van vrouwen aan de top en zet zich enthousiast in voor diversiteit binnen en buiten Dirkzwager.

Functie(s)

2007 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen Fusies & Overnames, Joint Ventures, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht, Participaties m&a, aandeelhoudersgeschillen Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Gewerkt aan

Opleiding(en)

1994 1998 Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
1990 1994 HEAO Economisch-Linguïstisch, Hogeschool Enschede

Nevenactiviteit(en)

Lid van bestuur van Vriendenfonds Rijnstate (ziekenhuis in Arnhem) en lid van TELFA. Bovendien is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Claudia is als hoofddocent Ondernemingsrecht betrokken bij de beroepsopleiding advocaten (BA).

 

Talen

Nederlands, Engels

Video('s)

Events


14 maart 2024

Webinar Herstructureren en reorganiseren

Hoge personeelskosten, dure energie, renteverhogingen en problemen in toeleveringsketens stellen ondernemers voor de nodige dilemma’s. Ondernemers die tijdens de coronapandemie konden rekenen op overheidssteun en belastinguitstel komen alsnog in financiële problemen.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Claudia van der Most

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 20

Bedrog in geval van koop aandelen

De Hoge Raad heeft op 17 november jl. een arrest gewezen over de verjaringstermijn in geval van bedrog bij de koop van aandelen. De casus luidt in het kort als volgt: in februari 2002 verkoopt MBS aandelen aan Olimar voor een koopsom van NLG 8.000.000. De aandelen werden de daaropvolgende maand geleverd. In juli 2002 schrijft de advocaat van Olimar aan de verkoper dat er sprake is van bedrog. Olimar gaat in september 2002 failliet. Daarna blijft het een lange tijd stil. In 2007 wordt er naar...

Concurrentiebeding in een overname

Het is gebruikelijk dat in het kader van de verkoop van een onderneming de verkoper zich jegens de koper committeert aan een non concurrentiebeding. De rechtvaardiging wordt gevonden in de ontvangst van de koopprijs (waarin een deel goodwill is verdisconteerd) door de verkoper: daar mag tegenover staan dat de verkoper zich gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten gaat begeven op dezelfde markt. Daarmee zou immers afbreuk kunnen worden gedaan aan de verkochte onde...

Beperkt due diligence onderzoek

Door koper en verkoper wordt vaak gesleuteld aan (en onderhandeld over) een koopovereenkomst waarbij aandelen dan wel de activa (en passiva) van een onderneming worden verkocht. De (adviseur van de) koper neemt regelmatig een bepaling op in de koopovereenkomst waarin staat dat hij (slechts) een beperkt due diligence onderzoek heeft gedaan. De verkoper is het hier vaak niet mee eens en zal dan aandringen op het verwijderen van de toevoeging ‘beperkt’. In de ogen van de verkoper is het due dili...

MAC-clausule in een koopovereenkomst van aandelen

MAC staat voor Material Adverse Change. Een andere gebruikte afkorting is MAE: Material Adverse Effect. Het komt voor dat een koper wenst dat een MAC-clausule wordt opgenomen in de koopovereenkomst van aandelen (of activa en passiva). Een dergelijke clausule regelt de gevolgen voor de situatie dat er op het moment voordat de aandelen worden overgedragen zich een materieel nadelige wijziging voordoet. Een dergelijke clausule kan op twee plekken in de koopovereenkomst worden verwerkt: de MAC-cl...

Opschortingsrecht van een koper van aandelen

De Hoge Raad heeft op 3 februari 2017 een arrest gewezen waarbij de Hoge Raad zich heeft gebogen over de vraag of een koper van aandelen zich terecht had beroepen op een opschortingsrecht. Wat is er gebeurd? Begin 2008 wordt door Verkoper aandelen geleverd in het kapitaal van een Vennootschap aan Koper. De Vennootschap was eigenaar van een gebouw aan de Keizersgracht in Amsterdam. Aan de levering van de aandelen lag een koopovereenkomst ten grondslag. In de koopovereenkomst was afgesproken da...

Onderschat de impact van een bedrijfsovername niet. Een goede advocaat helpt.

Advocaten Claudia van der Most en Selma van Ramele startten allebei hun carrière bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Van der Most 18 jaar geleden, Van Ramele 15. Beiden zijn dol op hun vak met het specialisme fusies en overnames. Nog altijd werken ze met veel plezier bij Dirkzwager: hier ben je het beste uit. Dat geldt niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun cliënten. Ze vertellen.

Inbreuk op garanties in overnamecontracten

Garanties vormen een belangrijk onderdeel van het overnamecontract. Het is gebruikelijk dat een verkoper garanties verstrekt ten behoeve van een koper ten aanzien van de aandelen (in geval van een aandelentransactie) en diverse onderdelen van het bedrijf en de bedrijfsvoering tot de datum van de overdracht. Na de overdracht zijn koper en verkoper doorgaans van elkaar af; beiden kunnen weer hun eigen weg gaan. Een uitzondering hierop is een mogelijke schending door verkoper van een garantie. I...

De verplichting tot informatievoorziening van de verkoper

Het belangrijkste contract in een overname, is de koopovereenkomst. De koopovereenkomst zet de structuur van de transactie uiteen, bepaalt wanneer, wat wordt verkocht / gekocht en voor welke prijs, maar bevat bovendien in nagenoeg alle gevallen een set garanties die de verkoper verstrekt ten behoeve van de koper. De garanties zien grotendeels op de staat van de onderneming op het moment dat de onderneming wordt verkocht en de aandelen worden geleverd. Dit beoogt te voorkomen dat de koper een...

Earn out regeling

Afgelopen 13 juli 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgesproken over een earn out regeling en de uitleg daarvan. Een earn out regeling is een bepaling in een overnamecontract waarbij een deel van de koopprijs op een later moment wordt betaald en waarvan de hoogte afhankelijk is van bepaalde al dan niet gerealiseerde targets (bijvoorbeeld: winst). Een earn out regeling leent zich bij uitstek voor situaties waarin de verkopende aandeelhouder tevens manager is en de koper graag ziet...

De intentieverklaring uitgelegd

Een beoogde aandelen- of activa/passivatransactie wordt dikwijls ingeluid met een intentieverklaring. De verkoper en koper hebben overeenstemming over de uitgangspunten van de transactie bereikt en wensen dit vast te leggen. Dit gebeurt dan in een intentieverklaring die ook wel LOI (letter of intent) wordt genoemd. Eigenlijk is er vaker sprake van een intentieovereenkomst (ondertekend door beide partijen) dan van een intentieverklaring (waarbij slechts de intentie van de potentiële koper word...

1 2