1. Home
  2. Specialisten
  3. Deline Kruitbosch

Deline Kruitbosch Notaris - Partner Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 365 55 67 Mobiel 06 2113 82 59 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Deline Kruitbosch

Biografie

Sinds 2015 werkt Deline Kruitbosch bij Dirkzwager op de sectie Ondernemingsrecht. Zij is in januari 2021 benoemd tot notaris in Arnhem. Hiervoor heeft zij 8 jaar als kandidaat-notaris bij een van de grote kantoren in Amsterdam gewerkt.

Deline Kruitbosch houdt zich bezig met advisering op het gebied van ondernemingsrecht aan met name grote en middelgrote ondernemingen, stichtingen en verenigingen ten aanzien van onder andere (corporate) governance, fusies en overnames, herstructureringen en (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen.
Ze werkt veelvuldig voor ondernemingen actief in de duurzame energie, het vastgoed en aan overnames door private equity fondsen en andere ondernemingen.

Functie(s)

2021 Notaris - Partner, Dirkzwager
Ondernemingen Bestuurdersaansprakelijkheid, Compliance & Governance, Fusies & Overnames, Joint Ventures, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Ondernemingsrecht algemeen, Corporate Governance, Private Equity, Beursvennootschappen, Fusies & Overnames Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2018 2018 NVP Essentials (basisopleiding privaty equity)
2013 2014 Grotius Academie Fusies & Overnames
2003 2007 Notarieel recht, Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

Deline heeft de volgende nevenfuncties:

- bestuurslid van de Stichting tot bevordering der Notariele Wetenschap;

- auditor bij de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB);

- bestuurslid van Stichting Schakel025 te Arnhem;

- bestuurslid JCI Arnhem. 

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Deline Kruitbosch

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 29

Inwerkingtreding Nederlandse UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies

Op 1 november 2022 treedt het Nederlandse UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (hierna te noemen: het “Trustregister”) in werking. In het Trustregister worden bepaalde persoonlijke gegevens opgenomen van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO(s)) van de trusts en soortgelijke juridische constructies, waaronder Nederlandse open en besloten fondsen voor gemene rekening (FGRs). In deze blog zal kort stil worden gestaan bij de belangrijkste gevolgen van de inwerkingtreding van het Trustregister voor de praktijk.

Governance in de (semi)publieke sector

Voor het opstellen van bijvoorbeeld een Governance Code voor de publieke sector is een innovatieve combinatie van disciplines nodig. Dirkzwager vindt deze in de samenwerking met KokxDeVoogd.

Wetsvoorstel tot registratie UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen.

Op 23 november heeft de Eerste Kamer het initiële wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel is een voortvloeisel van het op 23 april 2021 voorgestelde wetsvoorstel en behelst een aantal wijzigingen ten aanzien van het voorgestelde wetsvoorstel.

Vennootschapsrechtelijke gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Op 24 december 2020 is er een akkoord bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Op 29 december stemden de EU-lidstaten in met het akkoord en op 31 december 2020 ook het Britse parlement. De nieuwe regels zijn sinds 1 januari 2021 ingegaan. Er is gezien het bereikte akkoord geen sprake van een "harde Brexit", maar wat betreft het vennootschapsrecht – met name wat betreft de bepalingen omtrent grensoverschrijdende herstructureringen – kan er ook niet gesproken worden van een "zachte Brexit".

UBO-register treedt in werking op 27 september 2020

Op 27 september aanstaande zal het UBO-register zal in werking treden. Als gevolg daarvan zullen bepaalde persoonsgegevens van UBO’s (“Ultimate Beneficial Owners”, ofwel uiteindelijke belanghebbenden) van organisaties geregistreerd worden. De Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren.

Eerste kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

Dinsdag 23 juni heeft de Eerste Kamer na verschillende keren van uitstel het wetsvoorstel aangenomen voor de implementatie van het UBO-register. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt wordt binnenkort bekendgemaakt.

Concept wetsvoorstel tot registratie UBO's van trusts en soortgelijke juridische constructies

Op 17 april 2020 is een consultatiedocument gepubliceerd met een concept van een wetsvoorstel en memorie van toelichting over de registratie van UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies. In het wetsvoorstel is de algemene verplichting vastgelegd bepaalde informatie over de trust en soortgelijke juridische constructies in te winnen, bij te houden en te registeren en bij niet-nakoming te bestraffen. In dit artikel wordt het wetsvoorstel op hoofdlijnen op behandeld.

Leidraad voor het houden van vergaderingen van verenigingen en coöperaties op basis van de Spoedwet COVID-19

Op 21 april jongstleden is de spoedwet “Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Jusititie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19” aangenomen. De spoedwet, die op 24 april 2020 van kracht is geworden, voorziet onder andere in de mogelijkheid voor verenigingen en coöperaties om digitaal te vergaderen. In dit blog geef ik enkele praktische handreikingen.

Update UBO-register – u wordt binnenkort verplicht tot registratie van uw UBO

De kogel is door de kerk: op 10 december 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de invoering van een Nederlands UBO-register. Vandaag is de memorie van antwoord van Minister Hoekstra gepubliceerd. Meer dan 1,5 miljoen entiteiten krijgen dit voorjaar te maken met het UBO-register. Wat zijn de gevolgen van de invoering van dit register voor u en/of uw entiteit?

Implementatie aandeelhoudersrichtlijn: meer invloed voor aandeelhouders op beloning bestuurders en commissarissen

Op 6 november 2019 is het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn aangenomen. Voor een belangrijk deel - waaronder de wijzigingen op bezoldigingsgebied - is de wet per 1 december 2019 in werking getreden. De wet heeft ten doel de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders te bevorderen. Deze wet zorgt er onder andere voor dat aandeelhouders meer invloed krijgen op de beloning van bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde naamloze vennootschappen ("NVs") en niet-beursgenoteerde NVs waarop het (al dan niet gemitigeerde) structuurregime ("structuur NVs") van toepassing is.

Junior versus Senior: Tim Wierenga en Deline Kruitbosch

Een (toegevoegd) notaris neemt een beginnende kandidaat-notaris onder zijn hoede voor een stageperiode van minimaal zes jaar. Deze jonge mensen vormen de nieuwe generatie Dirkzwagerjuristen. Hoe kijkt de gezel naar zijn meester, en andersom?

1 2 3