1. Home
  2. Specialisten
  3. Elline Diedering-Kuus

Elline Diedering-Kuus Advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 44 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Over Elline Diedering-Kuus

Biografie

Elline werkt als advocaat op de sectie Aansprakelijkheid & Verzekering van Dirkzwager. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en houdt zich met name bezig met beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, massaschade, verzekeringsrechtelijke vraagstukken en grensoverschrijdende geschillen.

Elline is sinds 2019 advocaat. Naast haar werk als advocaat is zij actief geweest als penningmeester van de Jonge Balie Gelderland en is zij vice-voorzitter van de tuchtcommissie van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). 

Functie(s)

2019 Advocaat, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen, Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering, Bestuurdersaansprakelijkheid, Commercieel contractenrecht, Massaschade & Verzekering , Beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsrecht, AVB, Commerciële geschillen, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Aansprakelijkheidsrecht, Massaschade, Grensoverschrijdende/internationale geschillen. Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2018 2019 Aansprakelijkheid & Verzekering, Erasmus Universiteit Rotterdam
2017 2018 Privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
2013 2017 Rechtsgeleerdheid & University College, Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Elline Diedering-Kuus

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 10

De WBTR treedt per 1 juli 2021 in werking: waar moeten bestuurders van stichtingen en verenigingen op letten?

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) treedt per 1 juli 2021 in werking en is van toepassing op alle verenigingen en stichtingen. De WBTR geeft regels die het bestuurlijke proces van een stichting of vereniging professionaliseren. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste gevolgen van de WBTR voor (bestuurders van) stichtingen en verenigingen.

Geslaagd beroep op vervalbeding bij beroepsaansprakelijkheid advocaat

De rechtbank Noord-Holland oordeelde recent dat het beroep van een advocaat op een vervalbeding in de algemene voorwaarden van de advocatenmaatschap slaagt. In deze blog bespreek ik welke omstandigheden de rechtbank relevant achtte.

Moment van betaling voor meer dan verzekeraar aangaat bepalend voor verjaring regresrecht verzekeraar ex artikel 7:961 lid 3 BW

In een recent arrest (15 mei 2020) heeft de Hoge Raad duidelijkheid geschapen over het moment van ontstaan en het moment van verjaren van regresvorderingen tussen verzekeraars, wanneer die regresvorderingen gebaseerd zijn op artikel 7:961 lid 3 BW. Het gaat daarbij om de situatie waarin een verzekeraar meer uitkeert dan hem aangaat. In dat geval heeft die verzekeraar volgens artikel 7:961 lid 3 BW verhaal op de andere tot uitkering verplichte verzekeraar, voor het bedrag dat hij te veel heeft uitgekeerd.

Eigenrisicodrager Ziektewet kan geen regres nemen op inlener vanwege regresbeperking art. 52b Zw

Recentelijk lag bij de Hoge Raad de vraag voor of een uitlener, die eigenrisicodrager voor de Ziektewet is, verhaal mag nemen op de inlener voor door de uitlener gedane uitkeringen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid. De Hoge Raad oordeelde ontkennend: ook een eigenrisicodrager moet artikel 52b Ziektewet tegen zich laten gelden en kan dus geen verhaal nemen op de inlener.

D&O-verzekering: verhouding primaire & excedentverzekeraar en uitputting

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een verzekeringsrechtelijk geschil tussen de commissarissen van het failliete Imtech en CNA, de first excess layer verzekeraar op de Directors & Officers (D&O) verzekering van Imtech. Het hof oordeelt dat CNA door de commissarissen niet kan worden aangesproken voor vergoeding van door hen gemaakte verweerkosten. Dit is erin gelegen dat de primary layer, die een dekking biedt voor EUR 25 miljoen, nog niet is uitgeput, zodat dekking onder de excess layer niet aan de orde is.

Is een assurantieportefeuille een verpandbaar goed?

In zijn arrest van 6 december 2019 heeft de Hoge Raad vastgesteld dat geen pandrecht kan worden gevestigd op de portefeuille van een assurantietussenpersoon. Dat in de praktijk wel behoefte aan verpandbaarheid bestaat, maakt dit niet anders. Assurantietussenpersonen doen er goed aan hiervan kennis te nemen, omdat hun assurantieportefeuilles als zodanig dus geen zekerheid voor de vorderingen van hun financiers kunnen bieden.

Reikwijdte decharge ten aanzien van persoonlijk, inhoudelijk en juridisch bereik

Hoe ver strekt een door een algemene vergadering van aandeelhouders verleende decharge aan een bestuurder en op welke juridische aansprakelijkheidsgrondslagen ziet deze decharge? In zijn arrest van 22 oktober 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:3820) beantwoordt het Hof Amsterdam deze vragen.