1. Home
  2. Specialisten
  3. Ruben Berentsen

Ruben Berentsen Notaris - Partner Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 365 55 62 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Ruben Berentsen

Biografie

Ruben is sinds 2009 werkzaam op de sectie Onroerend Goed. Eerst als kandidaat-notaris en sinds januari 2010 als notaris. Ruben heeft Nederlands en Notarieel recht gestudeerd.

Functie(s)

Notaris - Partner, Dirkzwager
Particulieren, Vastgoed Notarieel vastgoed, Projectontwikkeling Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

1993 1999 Nederlands Recht en Notarieel Recht
2006 Notariële Specialisatieopleiding Projectontwikkeling

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Ruben Berentsen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 44

Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld

De laatste jaren komt het helaas veelvuldig voor dat de verkoopopbrengst van een woning niet voldoende is om de gehele hypothecaire lening af te lossen. Onder voorwaarden komt een schuldenaar in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW). De hypothecaire geldlening moet dan uiteraard met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zijn afgesloten en de schuldenaar moet volledige medewerking hebben verleend om het verlies te beperken o...

Opnieuw twee uitspraken over inroepen huurbeding door hypotheekhouder

Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 3:264 lid 1 BW gewijzigd, in die zin dat de hypotheekhouder verplicht is het huurbeding in te roepen voorafgaand aan de veiling. Een beroep op het huurbeding in de hypotheekakte kan echter uitblijven indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er geen personen krachtens een huurovereenkomst gebruik kunnen maken van de woning. Recent zijn er wederom twee nieuwe uitspraken over dit gewijzigde artikel gepubliceerd.Uitspraak 1: verzoek inroepen huu...

Inroepen ontbindende voorwaarde zonder termijn

Kan een koper van een perceel grond zich met succes beroepen op het intreden van een ontbindende voorwaarde met daarin opgenomen een termijn die in onderling overleg had moeten worden gepreciseerd?Koper doet beroep op ontbindende voorwaardeKoper K en verkoper V komen de verkoop overeen van een perceel grond waarop het bedrijf van V is gevestigd. In de intentieovereenkomst is ondermeer opgenomen dat K de overeenkomst mag ontbinden, wanneer binnen een nader overeen te komen (redelijke) termijn...

Termijn ontbindende voorwaarde stilzwijgend verlengd

Kan de termijn van de ontbindende voorwaarden zoals die is overeengekomen tussen partijen en is vastgelegd in een koopovereenkomst, stilzwijgend worden verlengd?CasusVerkoper A heeft mondelinge overeenstemming met koper B bereikt over de verkoop van zijn pand en een en ander wordt schriftelijk vastgelegd. Tot 10 juni 2011 kan B de overeenkomst ontbinden indien hij voor die tijd geen hypothecaire geldlening van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen (financieringsvoorbehoud)....

Schending zorgplicht bank: geen beroep meer op ontruimingsverklaring

Wanneer de bank de op haar rustende zorgplicht jegens de cliënt schendt heeft dat tot gevolg dat de bank geen gebruik meer mag maken van de door de cliënt afgegeven ontruimingsverklaring.CasusNaar aanleiding van een verzoek voor extra financiële middelen ten behoeve van de bedrijfsvoering van A bekijkt de bank de mogelijkheden voor de vestiging van een recht van hypotheek. Op het totale perceel van A en zijn moeder B rust slechts één woonbestemming, terwijl er al jaren sprake is van twee woni...

Verlof inroepen huurbeding omdat taxateur huis niet van binnen kon inspecteren

Wanneer een taxateur niet in de gelegenheid wordt gesteld een woning van binnen te inspecteren en als gevolg daarvan moet volstaan met een geveltaxatie, is niet helemaal vast komen te staan dat er geen andere (onbekende) personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van de woning. In een dergelijk geval zal een verzoek tot het verkrijgen van verlof om een beroep te doen op het huurbeding door de voorzieningenrechter worden toegewezen.Geveltaxatie want eigenaar woning werkt niet mee...

Pand gekocht op veiling blijkt achteraf toch verhuurd: risico van koper

Bij een executoriale verkoop van onroerend goed kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, of dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de verkoper daarvan op de hoogte was. Het risico ligt daarmee geheel bij de koper.CasusK heeft op een executieveiling een bedrijfspand gekocht en ontdekt later dat het pand is verhuurd. Volgens K heeft de veilingnotaris onjuiste informatie verstrekt tijdens de veili...

Eigenaren op grond van verkoopvolmacht gedwongen om woning te ontruimen

Vanaf het moment van ondertekening van een onherroepelijke volmacht tot verkoop hebben woningeigenaren wetenschap van het feit dat zij de woning dienen te verlaten. Zij zullen dan ook vanaf dat moment op zoek moeten gaan naar vervangende woonruimte.CasusDe bank heeft met A en B een hypothecaire geldlening gesloten. Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van deze lening, is een hypotheek gevestigd. A en B kunnen op enig moment hun verplichtingen uit hoofde van de hypothecaire geldlen...

Volgens voorzieningenrechter mocht hypotheekhouder niet executeren

Wanneer een schuldenaar niet in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, kan de bank, in aanmerking nemende het belang van de bank bij de uitoefening van het recht en het belang van de schuldenaar dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot de uitoefening van het recht komen.De casusDe belastingdienst legt, vanwege een openstaande schuld, beslag op de woning van schuldenaar S. Op de woning rust een hypotheek ten behoeve van hypotheekhouder...

Veilingkoper roept huurbeding in

Niet alleen een hypotheekhouder maar ook een veilingkoper kan een beroep doen op het huurbeding. Dat kan voor zover deze bevoegdheid op het tijdstip van de verkoop nog aan de hypotheekhouder toekwam en deze de uitoefening daarvan blijkens de verkoopvoorwaarden aan de veilingkoper overlaat.CasusVeilingkoper K koopt op de executieveiling van 16 februari 2015 een bedrijfspand welke op 10 maart 2015 aan haar wordt geleverd. Het pand wordt verhuurd en bij brief van 20 maart 2015 heeft K aan huurde...

Procedure voor inroepen huurbeding overbodig

Wanneer vóór de indiening van het verzoek tot verkrijgen van verlof voor het inroepen van het huurbeding uit relevante feiten blijkt dat geen sprake is van huur, dan is het overbodig om alsnog een procedure bij de voorzieningenrechter te starten.Verplicht inroepen huurbedingIn een eerdere publicatie op deze kennispagina werd een uitspraak besproken waarbij de hypotheekhouder verplicht was op grond van artikel 3:264 lid 1 BW bij een executoriale verkoop van een woning het huurbeding in te roep...

Financieringsvoorbehoud is géén vrijbrief tot aankoop van woning

Wanneer een koper reeds bij aankoop van een woning al weet dat hij, gezien zijn financiële positie, nooit een hypotheek voor de woning zal kunnen krijgen, komt hem naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid géén beroep op het financieringsvoorbehoud toe.Tijdig en goed gedocumenteerd beroep op financieringsvoorbehoudKoper K sluit met verkoper V een koopovereenkomst op grond waarvan K de woning van V zal afnemen voor een bedrag van € 435.000,-. In de koopovereenkomst is een financieringsvo...

1 2 3 4