1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Distributie, Franchise & Agentuur

Expertise Distributie, Franchise & Agentuur

De DFA-specialisten van Dirkzwager kunnen uw bedrijf helpen om de juridische aspecten in goede banen te leiden, bijvoorbeeld door uw onderneming te begeleiden bij het opstellen van de juiste contracten. Daarnaast helpen onze advocaten ondernemers bij uitleg, beheer en beëindiging van contracten of bij geschillen voortvloeiend daaruit.

Commerciële samenwerkingen tussen ondernemingen

Ondernemingen die gaan samenwerken om goederen of diensten te verkopen, staan vaak voor de vraag in welke (contract-)vorm zij willen gaan samenwerken. Distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten zijn de meest gebruikte contractvormen in verkoop- en afzetkanalen. Het onderscheid hiertussen kan in de praktijk lastig zijn waardoor uw onderneming mogelijk onnodig juridische risico’s op zich neemt.

Wanneer kiest u voor distributie, franchise of agentuur?

  • Distributie: een distributeur (dealer of wederverkoper) koopt producten en/of diensten in bij leveranciers. Daarna verkoopt de dealer ze - vaak exclusief - door aan zijn klanten voor eigen rekening en risico.
  • Franchise: een franchisenemer doet dit eveneens, maar gebruikt tevens de handelsmerken - naam, knowhow en logo - van een franchisegever.
  • Agentuur: een handelsagent bemiddelt bij (handels)overeenkomsten tussen opdrachtgevers (principalen) en derden. Dit gebeurt voor risico en rekening van de principaal. Voor de werkzaamheden ontvangt de agent provisie of commissie.

De drie samenwerkingsvormen kennen ook verschillende contracten. De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. In een distributieovereenkomst zijn leverancier en distributeur vrij om naar eigen wens afspraken te maken. Zo kunnen ze zelf een goodwill- of klantenvergoeding regelen.

Voor agentuur en franchise gelden daarentegen wettelijke eisen die de handelsagent respectievelijk de franchisenemer beschermen, zoals een bepaalde opzegtermijn, beperkingen aan post contractuele non-concurrentiebedingen. En voor wat betreft agentuur: het recht op een goodwillvergoeding als het contract is beëindigd.

Team Distributie Franchise en Agentuur

De vakgroep DFA van Dirkzwager heeft uiteenlopende kennis en ervaring om ondernemingen juridisch te begeleiden bij hun commerciële samenwerking. Denk hierbij aan het opstellen van, het adviseren over én het beëindigen van contracten, maar ook aan het procederen bij geschillen. Veelvoorkomende onderwerpen zijn aansprakelijkheid, vergoedingen, onredelijke inkoopprijzen, verkeerde prognoses, opzegtermijnen, (tussentijdse) beëindigingsmogelijkheden, uitleg van de overeenkomst, mondelinge toezeggingen en exclusiviteit. Dankzij de ruime ervaring van onze specialisten kunnen zij voor uw onderneming de juridische vraagstukken oplossen en de risico’s beperken.

Juridisch advies over de gehele linie

In commerciële contracten komt vaak meer kijken dan alleen het zogenaamde contractenrecht. Disciplines zoals fiscaal recht, intellectueel eigendom, mededingingsrecht en huurrecht, komen geregeld aan bod in commerciële contracten. Denk bijvoorbeeld aan de franchisenemer die een winkelpand betrekt.

Het komt in de praktijk ook voor dat partijen niet kiezen voor distributie, franchise of agentuur maar voor een joint venture. Dirkzwager kan u ook begeleiden bij het oprichten van een nieuwe entiteit zoals een B.V.

Dirkzwager zal als fullservice kantoor alle kennis en ervaring samenbrengen, toegespitst op uw vraag. Door de verschillende specialismes, adviseren en begeleiden zij uw onderneming breed over de gehele linie.

DFA en buitenlandse wetgeving?

Krijgt u te maken met grensoverschrijdende samenwerking? Dan moet u tevens rekening houden met buitenlandse wetgeving. Bijvoorbeeld als u een contract sluit met een Amerikaanse partij. Of als u te maken heeft met internationale arbitrageroutes. Distributieovereenkomsten hebben veelal een grensoverschrijdend element. Bijvoorbeeld een distributieovereenkomst die in België wél wettelijk verankerd is en in Duitsland niet, waardoor de distributieovereenkomst nagenoeg gelijkgeschakeld wordt met een agentuurovereenkomst.

Dirkzwager beschikt over een German Desk voor de Duitse markt en is daarnaast aangesloten bij TELFA, een Europees netwerk van advocaten- en notarissenkantoren. Voor de Verenigde Staten geldt dat Dirkzwager via het netwerk USLAW actief samenwerkt met Amerikaanse kantoren. Wereldwijd werkt Dirkzwager ten slotte samen met kantoren in onder meer de BRICS-landen.

Onze advocaten

Juridische ondersteuning nodig of heeft nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de volgende specialisten:
Sjaak van der Heul 
Lotte te Linde 
Dylan Goossens 
Thomas Arnold
Christel Jeunink

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 35

Doorlegging van exclusiviteit in de distributieketen kan misbruik opleveren

Uit een recent arrest van het Hof van Justitie van de EU (‘HvJ EU’) volgt dat de inrichting door een dominante onderneming van een distributienetwerk strijdig kan zijn met het misbruikverbod. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een dominante onderneming haar distributeurs instrueert om concurrentiebeperkende afspraken te maken met afnemers verder in de distributieketen. Een instructie van een dominante onderneming aan haar distributeurs om exclusiviteitsverplichtingen door te leggen naar detaillisten levert evenwel niet altijd een concurrentiebeperking op.

Algemene voorwaarden: battle of forms

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Ze zijn er in vele soorten en maten en worden aangeduid met verschillende benamingen: standaardvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, branchevoorwaarden, servicevoorwaarden. De “kleine lettertjes” kunnen van grote waarde zijn voor uw onderneming, óf juist een groot risico vormen.

ACM Start campagne “wie bepaalt de prijs?”

Als een leverancier en winkelier afstemmen welke wederverkoopprijs de winkelier in rekening brengt, levert dat een concurrentiebeperking op die een overtreding van het kartelverbod kan opleveren (zogenaamde ‘verticale prijsbinding’). Op 17 oktober 2022 heeft de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) de campagne “wie bepaalt de prijs” gestart die handvatten aan leveranciers en afnemers moet bieden om een overtreding in ieder geval te voorkomen.

Gestegen grondstofprijzen een gegronde reden voor aanpassing van de prijzen?

Geopolitieke spanningen, inflatie en een stevige klimaatagenda zorgen voor een flinke storm op de energiemarkt. De explosief stijgende grondstof- en energieprijzen zorgen ervoor dat veel ondernemers te maken krijgen met hoge inkoopkosten. Dit kan problemen opleveren wanneer leveranciers door hoge inkoopprijzen prijsafspraken (willen) doorbreken en de hogere (inkoop)kosten (willen) doorbelasten aan hun zakelijke klant.

De nieuwe Groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten

Op 1 juni 2022 is de nieuwe groepsvrijstellingverordening voor verticale overeenkomsten (met bijbehorende richtsnoeren) van de Europese Commissie in werking getreden. De groepsvrijstellingsverordening zondert bepaalde (distributie)overeenkomsten tussen ondernemingen in verschillende schakels van de keten uit van het Nederlandse en Europese kartelverbod, mits hun gezamenlijk marktaandeel kleiner is dan 30% en de overeenkomst geen hardcore beperking bevat.

Beperking recht op provisie in de agentuurovereenkomst en de gevolgen daarvan

In onderstaand artikel bespreek ik een uitspraak van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:5710) waarin de rechtbank moest oordelen over de vraag of een beding in een agentuurovereenkomst nietig was. Op grond van dit beding was de agent gehouden tot terugbetaling van provisie aan de principaal bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst, welke overeenkomst door tussenkomst van de agent tot stand was gekomen.

Europese Commissie publiceert concept herziene Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten ('GVO')

De Europese Commissie (‘Commissie’) herziet momenteel de mededingingsregels voor verticale overeenkomsten (zoals distributieovereenkomsten). Met de publicatie van de concepttekst van de herziene Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten (‘GVO’) op 9 juli 2021 komen de contouren van een nieuwe GVO in zicht. De concepttekst ligt voor ter publieke consultatie tot 17 september 2021.

Internetbestendige uitzonderingen voor distributieovereenkomsten op komst

De Europese Commissie is momenteel bezig met de herziening van de Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten. De eerste voorstellen tot aanpassing zijn inmiddels gepubliceerd. Ze geven een eerste aanwijzing voor de toekomst van de Groepsvrijstelling en de Europese Commissie heeft daarover op 18 december 2020 een publieke consultatie geopend.

1 2 3
Terug naar alle expertises en sectoren