1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Distributie, Franchise & Agentuur

Expertise Distributie, Franchise & Agentuur

De DFA-specialisten van Dirkzwager kunnen uw bedrijf helpen om de juridische aspecten in goede banen te leiden, bijvoorbeeld door uw onderneming te begeleiden bij het opstellen van de juiste contracten. Daarnaast helpen onze advocaten ondernemers bij uitleg, beheer en beëindiging van contracten of bij geschillen voortvloeiend daaruit.

Commerciële samenwerkingen tussen ondernemingen

Ondernemingen die gaan samenwerken om goederen of diensten te verkopen, staan vaak voor de vraag in welke (contract-)vorm zij willen gaan samenwerken. Distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten zijn de meest gebruikte contractvormen in verkoop- en afzetkanalen. Het onderscheid hiertussen kan in de praktijk lastig zijn waardoor uw onderneming mogelijk onnodig juridische risico’s op zich neemt.

Wanneer kiest u voor distributie, franchise of agentuur?

  • Distributie: een distributeur (dealer of wederverkoper) koopt producten en/of diensten in bij leveranciers. Daarna verkoopt de dealer ze - vaak exclusief - door aan zijn klanten voor eigen rekening en risico.
  • Franchise: een franchisenemer doet dit eveneens, maar gebruikt tevens de handelsmerken - naam, knowhow en logo - van een franchisegever.
  • Agentuur: een handelsagent bemiddelt bij (handels)overeenkomsten tussen opdrachtgevers (principalen) en derden. Dit gebeurt voor risico en rekening van de principaal. Voor de werkzaamheden ontvangt de agent provisie of commissie.

De drie samenwerkingsvormen kennen ook verschillende contracten. De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. In een distributieovereenkomst zijn leverancier en distributeur vrij om naar eigen wens afspraken te maken. Zo kunnen ze zelf een goodwill- of klantenvergoeding regelen.

Voor agentuur en franchise gelden daarentegen wettelijke eisen die de handelsagent respectievelijk de franchisenemer beschermen, zoals een bepaalde opzegtermijn, beperkingen aan post contractuele non-concurrentiebedingen. En voor wat betreft agentuur: het recht op een goodwillvergoeding als het contract is beëindigd.

Team Distributie Franchise en Agentuur

De vakgroep DFA van Dirkzwager heeft uiteenlopende kennis en ervaring om ondernemingen juridisch te begeleiden bij hun commerciële samenwerking. Denk hierbij aan het opstellen van, het adviseren over én het beëindigen van contracten, maar ook aan het procederen bij geschillen. Veelvoorkomende onderwerpen zijn aansprakelijkheid, vergoedingen, onredelijke inkoopprijzen, verkeerde prognoses, opzegtermijnen, (tussentijdse) beëindigingsmogelijkheden, uitleg van de overeenkomst, mondelinge toezeggingen en exclusiviteit. Dankzij de ruime ervaring van onze specialisten kunnen zij voor uw onderneming de juridische vraagstukken oplossen en de risico’s beperken.

Juridisch advies over de gehele linie

In commerciële contracten komt vaak meer kijken dan alleen het zogenaamde contractenrecht. Disciplines zoals fiscaal recht, intellectueel eigendom, mededingingsrecht en huurrecht, komen geregeld aan bod in commerciële contracten. Denk bijvoorbeeld aan de franchisenemer die een winkelpand betrekt.

Het komt in de praktijk ook voor dat partijen niet kiezen voor distributie, franchise of agentuur maar voor een joint venture. Dirkzwager kan u ook begeleiden bij het oprichten van een nieuwe entiteit zoals een B.V.

Dirkzwager zal als fullservice kantoor alle kennis en ervaring samenbrengen, toegespitst op uw vraag. Door de verschillende specialismes, adviseren en begeleiden zij uw onderneming breed over de gehele linie.

DFA en buitenlandse wetgeving?

Krijgt u te maken met grensoverschrijdende samenwerking? Dan moet u tevens rekening houden met buitenlandse wetgeving. Bijvoorbeeld als u een contract sluit met een Amerikaanse partij. Of als u te maken heeft met internationale arbitrageroutes. Distributieovereenkomsten hebben veelal een grensoverschrijdend element. Bijvoorbeeld een distributieovereenkomst die in België wél wettelijk verankerd is en in Duitsland niet, waardoor de distributieovereenkomst nagenoeg gelijkgeschakeld wordt met een agentuurovereenkomst.

Dirkzwager beschikt over een German Desk voor de Duitse markt en is daarnaast aangesloten bij TELFA, een Europees netwerk van advocaten- en notarissenkantoren. Voor de Verenigde Staten geldt dat Dirkzwager via het netwerk USLAW actief samenwerkt met Amerikaanse kantoren. Wereldwijd werkt Dirkzwager ten slotte samen met kantoren in onder meer de BRICS-landen.

Onze advocaten

Juridische ondersteuning nodig of heeft nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de volgende specialisten:
Sjaak van der Heul 
Lotte te Linde 
Dylan Goossens 
Thomas Arnold
Christel Jeunink

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 38

LG beboet voor verboden beïnvloeding televisieprijzen van detailhandelaren

Op 12 september 2023 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het besluit van 11 juli 2023 gepubliceerd waarmee zij LG Electronics Benelux Sales (LG) een boete van circa EUR 8 miljoen heeft opgelegd. LG zou zich schuldig hebben gemaakt aan verboden afspraken over de retailprijzen van televisies van zeven grote (web)winkels in de periode 2015 - 2018.

Indirecte uitwisseling van (concurrentiegevoelige) informatie is strijdig met kartelverbod

De rechtbank Rotterdam heeft op 18 juli 2023 de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan vier sigarettenfabrikanten opgelegde boetes van in totaal ruim 82 miljoen euro in stand gelaten. Met de ACM oordeelt de rechtbank Rotterdam dat de sigarettenfabrikanten het kartelverbod hebben overtreden door indirect (via hun afnemers) concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen en hun gedrag daarop aan te passen.

Opzegging distributieovereenkomst: biedt het mededingingsrecht troef?

De opzegging van een (distributie)overeenkomst door de andere partij kan vervelende consequenties hebben voor uw onderneming. Onder omstandigheden kan een opzegging niet rechtsgeldig zijn. In een uitspraak van 29 maart 2023 van de rechtbank Limburg beroept een van de partijen zich op de ongeldige opzegging van een distributieovereenkomst en onderbouwt die stelling met behulp van het mededingingsrecht.

Doorlegging van exclusiviteit in de distributieketen kan misbruik opleveren

Uit een recent arrest van het Hof van Justitie van de EU (‘HvJ EU’) volgt dat de inrichting door een dominante onderneming van een distributienetwerk strijdig kan zijn met het misbruikverbod. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een dominante onderneming haar distributeurs instrueert om concurrentiebeperkende afspraken te maken met afnemers verder in de distributieketen. Een instructie van een dominante onderneming aan haar distributeurs om exclusiviteitsverplichtingen door te leggen naar detaillisten levert evenwel niet altijd een concurrentiebeperking op.

Algemene voorwaarden: battle of forms

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Ze zijn er in vele soorten en maten en worden aangeduid met verschillende benamingen: standaardvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, branchevoorwaarden, servicevoorwaarden. De “kleine lettertjes” kunnen van grote waarde zijn voor uw onderneming, óf juist een groot risico vormen.

ACM Start campagne “wie bepaalt de prijs?”

Als een leverancier en winkelier afstemmen welke wederverkoopprijs de winkelier in rekening brengt, levert dat een concurrentiebeperking op die een overtreding van het kartelverbod kan opleveren (zogenaamde ‘verticale prijsbinding’). Op 17 oktober 2022 heeft de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) de campagne “wie bepaalt de prijs” gestart die handvatten aan leveranciers en afnemers moet bieden om een overtreding in ieder geval te voorkomen.

Gestegen grondstofprijzen een gegronde reden voor aanpassing van de prijzen?

Geopolitieke spanningen, inflatie en een stevige klimaatagenda zorgen voor een flinke storm op de energiemarkt. De explosief stijgende grondstof- en energieprijzen zorgen ervoor dat veel ondernemers te maken krijgen met hoge inkoopkosten. Dit kan problemen opleveren wanneer leveranciers door hoge inkoopprijzen prijsafspraken (willen) doorbreken en de hogere (inkoop)kosten (willen) doorbelasten aan hun zakelijke klant.

De nieuwe Groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten

Op 1 juni 2022 is de nieuwe groepsvrijstellingverordening voor verticale overeenkomsten (met bijbehorende richtsnoeren) van de Europese Commissie in werking getreden. De groepsvrijstellingsverordening zondert bepaalde (distributie)overeenkomsten tussen ondernemingen in verschillende schakels van de keten uit van het Nederlandse en Europese kartelverbod, mits hun gezamenlijk marktaandeel kleiner is dan 30% en de overeenkomst geen hardcore beperking bevat.

Beperking recht op provisie in de agentuurovereenkomst en de gevolgen daarvan

In onderstaand artikel bespreek ik een uitspraak van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:5710) waarin de rechtbank moest oordelen over de vraag of een beding in een agentuurovereenkomst nietig was. Op grond van dit beding was de agent gehouden tot terugbetaling van provisie aan de principaal bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst, welke overeenkomst door tussenkomst van de agent tot stand was gekomen.

Europese Commissie publiceert concept herziene Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten ('GVO')

De Europese Commissie (‘Commissie’) herziet momenteel de mededingingsregels voor verticale overeenkomsten (zoals distributieovereenkomsten). Met de publicatie van de concepttekst van de herziene Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten (‘GVO’) op 9 juli 2021 komen de contouren van een nieuwe GVO in zicht. De concepttekst ligt voor ter publieke consultatie tot 17 september 2021.

1 2 3 4
Terug naar alle expertises en sectoren