1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Valorisatie

Expertise Valorisatie

Valoriseer uw waardevolle octrooien en vergroot uw onderzoeksbudget. Het Dirkzwager Valorisatieteam adviseert onderwijs- en zorginstellingen voor optimale exploitatie van uitvindingen en nieuwe kennis.

Medische hulpmiddelen, e-health ontwikkelingen, energiebesparende ideeën, duurzame voedingstechnologieën; onderzoek van zorg- of kennisinstellingen leidt regelmatig tot opzienbarende uitvindingen. Wilt u die vervolgens op de markt brengen? Dan is het raadzaam om al in de ontwikkelingsfase goede afspraken te maken met alle betrokkenen. Wat wordt de valorisatiestrategie, wie verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten, is het nodig om een aparte onderneming op te richten? Een gedegen aanpak verruimt vaak het onderzoeksbudget. Ons valorisatieteam kan u hierbij met deskundig advies ondersteunen.

Wat is valorisatie?

Valorisatie is het op de markt brengen en te gelde maken van nieuwe kennis, technologieën of uitvindingen en is een kerntaak van kennis- en zorginstellingen. Valorisatie kan een maatschappelijk nut hebben: zoveel mogelijk partijen en mensen van de ontwikkelde kennis laten profiteren. Tegelijkertijd is er een economisch doel: inkomsten genereren die de instelling weer kan gebruiken voor vervolg- of nieuw onderzoek.

Gesubsidieerde samenwerking

Kennis- en zorginstellingen zijn steeds vaker verplicht om onderzoek samen met andere partijen te doen, bijvoorbeeld in publiek-private samenwerkingen. Ook de overheid verwacht van instellingen dat zij nieuwe kennis valoriseren om extra geldstromen te generen. Omdat het aantal betrokken partijen toeneemt, groeit de noodzaak om duidelijke afspraken te maken. Bij voorkeur al in de voorbereidende fase van het onderzoek.

Valorisatieteam

Heeft uw organisatie behoefte aan specifieke kennis omtrent het valoriseren van innovaties? Het Valorisatieteam van Dirkzwager kan u daarbij van dienst zijn. Ons Valorisatieteam bestaat uit specialisten vanuit diverse disciplines. Wij bundelen onze kennis om uw organisatie zo optimaal mogelijk te adviseren.

Dit betreft de volgende expertises:

 • Intellectueel Eigendom: advies over de bescherming van nieuwe innovaties en kennis door middel van IE-rechten, zoals octrooirechten, auteursrechten, databankrechten of modelrechten. Hieronder valt ook de advisering over onderzoeksovereenkomsten, joint development-overeenkomsten, licenties en (licentie)vergoedingen. Wie krijgt het recht op de resultaten uit het onderzoek en welke rechten hebben de andere partijen? Gaat u de intellectuele eigendomsrechten zelf houden of overdragen aan een marktpartij?
 • Ondernemingsrecht: welke rechtsvorm moet de nieuwe onderneming of start up (joint venture) krijgen en welke rechten hebben de diverse aandeelhouders?
 • Mededingingsrecht: welke staatsteunregels gelden er voor gesubsidieerde projecten en is er mogelijk sprake van verboden staatssteun? Maar ook: zijn eventuele concurrentiebeperkende afspraken tussen partijen wel toegestaan?
 • Fiscaal: wat is de optimale fiscale structuur waarin onderzoek wordt ondergebracht of waarin wordt samengewerkt met projectpartners? Wat is de impact van fiscaliteit op het valorisatieproject? Ontstaat er bijvoorbeeld een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting of is de btw op kosten mogelijk aftrekbaar?

Optimale exploitatie van waardevolle kennis

Tijdsbesparing, kostenbesparing en een hoger rendement; een (integraal) advies levert uw instelling de nodige voordelen op. Alle leden van het Valorisatieteam hebben kennis van en ervaring in de zorg en de onderwijssector en uitgebreide contacten met kennisinstituten. Met die achtergrond treden wij graag voor u op als sparringpartner in elke fase van uw project. Samen geven wij de exploitatie van uw uitvinding of knowhow een betrouwbaar juridisch en fiscaal fundament.

Contact

Wilt u meer informatie over het Valorisatieteam of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Christel Jeunink (advocaat Intellectuele eigendom en IT-recht) via 026 353 83 67 | mobiel 06 36107861. Of e-mail: jeunink@dirkzwager.nl.

Verder bestaat het team uit: Petra de Waal (belastingadviseur, btw-specialist), Sjaak van der Heul (advocaat Mededingingsrecht), Kübra Memis-Saginci (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht), Lex van Noordenburg en Mats Emonts (belastingadviseurs, specialisten vennootschapsbelasting) en Rosanne Kuiper (advocaat Gezondheidszorg).

Events


Bekijk alle events over Valorisatie

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 19

Valorisatie, denk aan de staatssteunregels

Valorisatie is vaak niet mogelijk zonder de inzet van zowel publieke als private middelen. Als bij valorisatie (ook) ondernemingen betrokken zijn, is het raadzaam dat de valoriserende partijen rekening houden met het staatssteunverbod en de uitzonderingen daarop.

Ruimere uitleg winstbestemmingseis voor de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting?

Op 19 januari 2022 heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een uitspraak uitleg gegeven aan de zogenoemde winstbestemmingseis voor de toepassing van de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting bij een zorgorganisatie die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Een voor de zorgpraktijk bijzonder interessante uitspraak omdat de zorgorganisatie een besloten vennootschap is waarvan de aandelen in het bezit zijn van vier besloten vennootschappen met een afzonderlijke natuurlijke persoon als aandeelhouder. Tegen deze uitspraak is inmiddels door de Belastingdienst hoger beroep ingesteld bij Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Fiscale beleidsprioriteiten van kabinet-Rutte IV (februari 2022)

Op 16 februari 2022 heeft het kabinet-Rutte IV door middel van een Kamerbrief met bijlage de beleidsprioriteiten op fiscaal gebied gepubliceerd. Dit volgt uit het eerder gesloten coalitieakkoord naar aanleiding van de kabinetsformatie. In dit artikel wordt een aantal relevante beleidsprioriteiten op een rij gezet en toegelicht.

Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures over de jaren 2017-2020!

De Belastingdienst heeft op 4 februari 2022 uitspraak gedaan in de zogenaamde massaal bezwaarprocedures met betrekking tot box 3 in de inkomstenbelasting over de jaren 2017 tot en met 2020. In dit artikel wordt hier op ingegaan en komt in het kort ook de aanpak van de Staatssecretaris van Financiën voor de toekomst aan de orde.

Aftrek van btw (I) - De methodiek van de aftrek van btw

De aftrek van btw op kosten lijkt in de basis heel eenvoudig. Wordt een factuur met btw ontvangen dan kan je deze btw in je aangifte in aftrek brengen, tenzij je btw-vrijgestelde prestaties verricht. Toch zien we vaak dat er onduidelijkheid is of discussie ontstaat over de btw-aftrek. In deze blog wordt de methodiek van de aftrek van btw besproken en het belang hiervoor in de praktijk. In de blogs ‘aftrek van btw bij gemengde prestaties’ en ‘aftrek van btw bij samenwerkingsverbanden’ wordt op deze twee specifieke onderwerpen nader ingegaan.

Aftrek van btw (II) - Aftrek van btw bij gemengde prestaties

Veel instellingen of bedrijven verrichten naast btw-belaste prestaties ook prestaties die zijn vrijgesteld van btw. Denk aan het verlenen van zorg, geven van onderwijs, verhuur van vastgoed, verzekeringsprestaties of andere btw-vrijgestelde diensten. Het bepalen van de juiste aftrek van btw op kosten is in het geval van gemengd presterende btw-ondernemers van groot belang en kan bij een goede toerekening veel voordeel opleveren.

Aftrek van btw (III) - Aftrek van btw bij samenwerken

Steeds meer bedrijven en instellingen werken samen. De btw-positie van een samenwerkingsverband kan verschillen en hoe ga je om met de aftrek van btw bij de partners in een samenwerkingsverband of bij het samenwerkingsverband zelf? In deze laatste blog over aftrek van btw komen de aspecten rondom de aftrek van btw bij samenwerkingen aan bod.

Hoge Raad zet streep door de forfaitaire berekening van het belastbaar inkomen in box 3 van de inkomstenbelasting

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 de sinds 2017 bestaande forfaitaire methodiek voor de berekening van de vermogensrendementsheffing in box 3 voor de inkomstenbelasting over 2017 en 2018 in strijd geacht met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Dit artikel gaat kort in op het stelsel van de vermogensrendementsheffing, op belangrijke punten uit het arrest van de Hoge Raad en op enkele aandachtspunten voor de praktijk.

Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

De politieke partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben op 15 december 2021 een coalitieakkoord gepubliceerd onder de titel "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" In dit akkoord zijn gedetailleerde fiscale maatregelen opgenomen die van belang zijn voor particulieren, familiebedrijven en de aandeelhouders (DGA's) en internationaal opererende ondernemingen. In deze blog is een aantal belangrijke fiscale maatregelen op een rij gezet.

Aandachtspunten bij samenwerkingsverbanden in de zorg: intellectuele eigendom op inbreng en onderzoeksresultaten

Ontwikkelingen in het zorglandschap, zoals de veranderende zorgvraag en meervoudige zorgbehoeften, noodzaken zorgaanbieders om meer en efficiënter samen te werken. Bij het vormgeven en inrichten van een samenwerkingsverband worden de samenwerkingspartners voor tal van uitdagingen en vraagstukken gesteld. Niet alleen moet er een geschikte samenwerkingsvorm (contractueel samenwerkingsverband of een gezamenlijke juridische entiteit) worden gekozen, ook ten aanzien van de positie van patiënten, medewerkers, privacy en intellectueel eigendom moeten er keuzes worden gemaakt. Dit artikel van de artikelenreeks ‘aandachtspunten bij samenwerkingsverbanden in de zorg’, gaat over de intellectuele eigendomsrechten op inbreng en onderzoeksresultaten.

1 2
Terug naar alle expertises en sectoren