1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Valorisatie

Expertise Valorisatie

Valoriseer uw waardevolle octrooien en vergroot uw onderzoeksbudget. Het Dirkzwager Valorisatieteam adviseert onderwijs- en zorginstellingen voor optimale exploitatie van uitvindingen en nieuwe kennis.

Medische hulpmiddelen, e-health ontwikkelingen, energiebesparende ideeën, duurzame voedingstechnologieën; onderzoek van zorg- of kennisinstellingen leidt regelmatig tot opzienbarende uitvindingen. Wilt u die vervolgens op de markt brengen? Dan is het raadzaam om al in de ontwikkelingsfase goede afspraken te maken met alle betrokkenen. Wat wordt de valorisatiestrategie, wie verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten, is het nodig om een aparte onderneming op te richten? Een gedegen aanpak verruimt vaak het onderzoeksbudget. Ons valorisatieteam kan u hierbij met deskundig advies ondersteunen.

Wat is valorisatie?

Valorisatie is het op de markt brengen en te gelde maken van nieuwe kennis, technologieën of uitvindingen en is een kerntaak van kennis- en zorginstellingen. Valorisatie kan een maatschappelijk nut hebben: zoveel mogelijk partijen en mensen van de ontwikkelde kennis laten profiteren. Tegelijkertijd is er een economisch doel: inkomsten genereren die de instelling weer kan gebruiken voor vervolg- of nieuw onderzoek.

Gesubsidieerde samenwerking

Kennis- en zorginstellingen zijn steeds vaker verplicht om onderzoek samen met andere partijen te doen, bijvoorbeeld in publiek-private samenwerkingen. Ook de overheid verwacht van instellingen dat zij nieuwe kennis valoriseren om extra geldstromen te generen. Omdat het aantal betrokken partijen toeneemt, groeit de noodzaak om duidelijke afspraken te maken. Bij voorkeur al in de voorbereidende fase van het onderzoek.

Valorisatieteam

Heeft uw organisatie behoefte aan specifieke kennis omtrent het valoriseren van innovaties? Het Valorisatieteam van Dirkzwager kan u daarbij van dienst zijn. Ons Valorisatieteam bestaat uit specialisten vanuit diverse disciplines. Wij bundelen onze kennis om uw organisatie zo optimaal mogelijk te adviseren.

Dit betreft de volgende expertises:

 • Intellectueel Eigendom: advies over de bescherming van nieuwe innovaties en kennis door middel van IE-rechten, zoals octrooirechten, auteursrechten, databankrechten of modelrechten. Hieronder valt ook de advisering over onderzoeksovereenkomsten, joint development-overeenkomsten, licenties en (licentie)vergoedingen. Wie krijgt het recht op de resultaten uit het onderzoek en welke rechten hebben de andere partijen? Gaat u de intellectuele eigendomsrechten zelf houden of overdragen aan een marktpartij?
 • Ondernemingsrecht: welke rechtsvorm moet de nieuwe onderneming of start up (joint venture) krijgen en welke rechten hebben de diverse aandeelhouders?
 • Mededingingsrecht: welke staatsteunregels gelden er voor gesubsidieerde projecten en is er mogelijk sprake van verboden staatssteun? Maar ook: zijn eventuele concurrentiebeperkende afspraken tussen partijen wel toegestaan?
 • Fiscaal: wat is de optimale fiscale structuur waarin onderzoek wordt ondergebracht of waarin wordt samengewerkt met projectpartners? Wat is de impact van fiscaliteit op het valorisatieproject? Ontstaat er bijvoorbeeld een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting of is de btw op kosten mogelijk aftrekbaar?

Optimale exploitatie van waardevolle kennis

Tijdsbesparing, kostenbesparing en een hoger rendement; een (integraal) advies levert uw instelling de nodige voordelen op. Alle leden van het Valorisatieteam hebben kennis van en ervaring in de zorg en de onderwijssector en uitgebreide contacten met kennisinstituten. Met die achtergrond treden wij graag voor u op als sparringpartner in elke fase van uw project. Samen geven wij de exploitatie van uw uitvinding of knowhow een betrouwbaar juridisch en fiscaal fundament.

Contact

Wilt u meer informatie over het Valorisatieteam of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Christel Jeunink (advocaat Intellectuele eigendom en IT-recht) via 026 353 83 67 | mobiel 06 36107861. Of e-mail: jeunink@dirkzwager.nl.

Verder bestaat het team uit: Petra de Waal (belastingadviseur, btw-specialist), Sjaak van der Heul (advocaat Mededingingsrecht), Kübra Memis-Saginci (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht), Lex van Noordenburg en Mats Emonts (belastingadviseurs, specialisten vennootschapsbelasting) en Rosanne Kuiper (advocaat Gezondheidszorg).

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 41

Het gebruik van AI in de wetenschap

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt en zal de komende jaren een steeds grotere rol krijgen. Programma’s als ChatGPT kunnen scherpe teksten schrijven en software als Power BI analyseert data razendsnel. AI biedt studenten en wetenschappers nieuwe kansen, maar brengt ook grote risico’s mee. Welke regels gelden er voor het gebruik van AI in de wetenschap? En hoe bewaakt u als onderzoeker, onderwijsinstelling of onderzoeksinstelling uw wetenschappelijke integriteit?

Valorisatie Podcast -Btw aspecten van onderzoeksprojecten

In deze podcast bespreekt Christel Jeunink met Petra de Waal (beide onderdeel van het valorisatieteam van Dirkzwager) de aandachtspunten op btw-gebied bij het valoriseren van innovaties. Deze podcast is de derde in een serie van podcasts van het valorisatieteam van Dirkzwager.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Wmcz 2018

Veel medisch specialisten die werkzaam zijn in een algemeen ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (‘ZBC’) zijn als vrij beroepsbeoefenaar georganiseerd in een Medisch Specialistisch Bedrijf (‘MSB’). Het functioneren van het MSB en de relatie met het ziekenhuis/ZBC leidt in de praktijk tot diverse juridische en fiscale vraagstukken. Bijvoorbeeld welke verplichtingen voor het MSB voortvloeien uit sectorspecifieke wet- en regelgeving, vragen over de samenwerking met het ziekenhuis en de fiscale toetsing van het MSB door de Belastingdienst. In deze blogreeks gaan wij in op juridische en fiscale aspecten die spelen bij MSB’s. Dit artikel gaat over de verplichtingen die voor een MSB voortvloeien uit de Wet medezeggenschap cliëntenraden 2018 (‘Wmcz 2018’).

5 aandachtspunten bij het opstellen van een Material Transfer Agreement

Een Material Transfer Agreement (MTA) is een overeenkomst waarin de overdracht wordt geregeld van specifieke materialen voor onderzoeksdoeleinden. De MTA definieert de rechten van de verstrekkende organisatie en de rechten en verplichtingen van de ontvangende organisatie met betrekking tot de materialen en alle afgeleiden of wijzigingen daarvan. Materialen die vaak worden overgedragen op grond van een MTA zijn biologische en chemische materialen.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Jaarverantwoording Zorg

Veel medisch specialisten die werkzaam zijn in een algemeen ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) zijn als vrij beroepsbeoefenaar georganiseerd in een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Het functioneren van het MSB en de relatie met het ziekenhuis/ZBC leidt in de praktijk tot diverse juridische en fiscale vraagstukken. Bijvoorbeeld welke verplichtingen voor het MSB voortvloeien uit sectorspecifieke wet- en regelgeving, vragen over de samenwerking met het ziekenhuis en de fiscale toetsing van het MSB door de Belastingdienst. In deze blogreeks gaan wij in op juridische en fiscale aspecten die spelen bij MSB’en. Dit artikel gaat over de verplichtingen die voor een MSB voortvloeien uit de Wet marktordening gezondheidszorg.

Aandachtspunten bij samenwerkingsverbanden in de zorg: Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Ontwikkelingen in het zorglandschap, zoals de veranderende zorgvraag en meervoudige zorgbehoeften, noodzaken zorgaanbieders om meer en efficiënter samen te werken. Bij het vormgeven en inrichten van een samenwerkingsverband worden de samenwerkingspartners voor tal van uitdagingen en vraagstukken gesteld. Niet alleen moet er een geschikte samenwerkingsvorm (contractueel samenwerkingsverband of een gezamenlijke juridische entiteit) worden gekozen, ook ten aanzien van de positie van patiënten, medewerkers, privacy en intellectueel eigendom moeten er keuzes worden gemaakt. Dit artikel van de artikelenreeks ‘Aandachtspunten bij samenwerkingsverbanden in de zorg’ gaat over de handreiking ‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’.

Valorisatie Podcast - Rechtsvormen en contracten in valorisatietrajecten

In deze tweede podcast over valorisatie gaan Kübra Memis-Saginci en Rosanne Kuiper (beiden lid van het valorisatieteam van Dirkzwager) in op de vraag op welke wijze een samenwerking op het gebied van valorisatie vorm kan worden gegeven. Zij bespreken het contractuele samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en enkele voor- en nadelen van beide constructies. De podcast is onderdeel van de podcastserie valorisatie van Dirkzwager.

Valorisatie Podcast - Wat is valorisatie?

In deze eerste podcast over valorisatie gaan Christel Jeunink en Petra de Waal (beide onderdeel van het valorisatieteam van Dirkzwager) in op wat valorisatie is en spreken ze vanuit hun praktijkervaring over diverse aandachtspunten bij het valoriseren van innovaties. Deze podcast is de eerste in een serie van podcasts van het valorisatieteam van Dirkzwager.

Royalty betaling na verval van octrooirecht

Op 1 maart 2023 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een geschil tussen een licentiegever en diens licentienemer over de betaling van royalty’s. De rechtbank fileert de relevante royaltybepalingen van de (sub-)licentieovereenkomst woord voor woord en komt tot de slotsom dat de pogingen van de (sub-)licentienemer om onder betaling uit te komen geen succes hebben. Ook het argument van de (sub-)licentienemer dat na het verval van de octrooien geen vergoedingsverplichting meer bestaat op grond van Amerikaans dwingend recht en het Europees mededingingsrecht strandt. Een royaltyvergoeding na het verval van de octrooien werd aldus geldig geacht.

Onderaannemers en de Wmg

Veel zorgaanbieders schakelen bij het verlenen van zorg andere zorgaanbieders (onderaannemers) in. Het hoofd-en onderaannemerschap leidt in de praktijk tot diverse juridische vraagstukken. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer, de uitwisseling van patiëntgegevens en de uit de sectorspecifieke wet- en regelgeving voor onderaannemers voortvloeiende verplichtingen. In deze blogreeks gaan wij in op specifieke aspecten die spelen bij hoofd- en onderaannemingsconstructies in de zorgsector. Dit artikel gaat over onderaannemers en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Participatie in vastgoedfonds in box 3: fiscale transparantie of "STAK-methode"?

Particuliere vastgoedbeleggers kiezen ook vaak voor een participatie in een vastgoedbeleggingsfonds. Met ingang van 1 januari 2023 kan de wijze waarop de participatie in de aangifte inkomstenbelasting in box 3 moet worden verantwoord groot verschil maken in de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting. Door een recent gepubliceerd standpunt van het Ministerie van Financiën lijkt er ruimte aanwezig te zijn voor interpretatie.

Onderaannemers en het verbod op het hanteren van een winstoogmerk

Veel zorgaanbieders schakelen bij het verlenen van zorg andere zorgaanbieders (onderaannemers) in. Het hoofd- en onderaannemerschap leidt in de praktijk tot diverse juridische vraagstukken. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer, de uitwisseling van patiëntgegevens en de uit de sectorspecifieke wet- en regelgeving voor onderaannemers voortvloeiende verplichtingen. In deze blogreeks gaan wij in op het in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) neergelegde verbod op het hanteren van een winstoogmerk voor zorgaanbieders die zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet (‘Zvw’) of Wet langdurige zorg (‘Wlz’) verlenen.

1 2 3 4
Terug naar alle expertises en sectoren