1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Concurrentiebeding in een overname

Concurrentiebeding in een overname

Het is gebruikelijk dat in het kader van de verkoop van een onderneming de verkoper zich jegens de koper committeert aan een non concurrentiebeding. De rechtvaardiging wordt gevonden in de ontvangst van de koopprijs (waarin een deel goodwill is verdisconteerd) door de verkoper: daar mag tegenover staan dat de verkoper zich gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten gaat begeven op dezelfde markt. Daarmee zou immers afbreuk kunnen worden gedaan aan de verkochte onde...
Leestijd 
Auteur artikel Claudia van der Most
Gepubliceerd 12 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het is gebruikelijk dat in het kader van de verkoop van een onderneming de verkoper zich jegens de koper committeert aan een non concurrentiebeding. De rechtvaardiging wordt gevonden in de ontvangst van de koopprijs (waarin een deel goodwill is verdisconteerd) door de verkoper: daar mag tegenover staan dat de verkoper zich gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten gaat begeven op dezelfde markt. Daarmee zou immers afbreuk kunnen worden gedaan aan de verkochte onderneming. Een non concurrentiebeding moet (tenzij op grond van de Mededingingswet specifieke vrijstelling van toepassing zouden zijn) aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zien op de omvang van het beding, de duur en de geografische beperking.

Allereerst de omvang van het beding: de activiteiten die de verkoper niet mag verrichten, kunnen niet verder strekken dat de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment dat de (ver)koop plaatsvond.

Het is verplicht in het non concurrentiebeding een tijdsduur op te nemen. Deze bedraagt op grond van Europese regelgeving maximaal 2 jaar indien goodwill wordt overgedragen en maximaal 3 jaar indien naast goodwill ook know how wordt overgedragen. Wordt geen tijdsduur opgenomen in het non concurrentiebeding of wordt een te lange tijdsduur overeengekomen dan is er -in beginsel- sprake van een nietig beding. De koper kan de verkoper dan niet met succes aanspreken op nakoming van het non concurrentiebeding. Op de strikte regels ten aanzien van de beperking qua tijdsduur is wel een enkele uitzondering te vinden in de rechtspraak (een langere duur in verband met een grote mate van klantentrouw), maar naar mijn mening mag hier geen algemene regel uit worden afgeleid.

Ook moet er een geografische beperking in het non concurrentiebeding worden opgenomen. Ook deze mag zich niet verder uitstrekken dan het gebied (de regio of de landen) alwaar de onderneming actief was op het moment van de (ver)koop.