De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De gevolgen van een faillissement – de faillissementsaanvraag

De gevolgen van een faillissement – de faillissementsaanvraag

Een faillissement van een natuurlijk persoon of onderneming brengt voor verschillende betrokkenen onzekerheid met zich mee. Een onbetaald gelaten schuldeiser weet niet of zijn openstaande factuur zal worden voldaan, de gefailleerde verliest het beheer en de vereffening over zijn vermogen en een werknemer van een gefailleerde onderneming weet niet of hij zijn baan behoudt. In een reeks van artikelen bespreek ik hoe een faillissement kan worden aangevraagd, welke rechten en verplichtingen voor voorgaande partijen gelden en welke personen en instituten betrokken zijn bij een faillissement. In dit artikel staat de faillissementsaanvraag centraal.
Leestijd 
Auteur artikel Marene van den Berg
Gepubliceerd03 augustus 2021
Laatst gewijzigd10 augustus 2021
 

Wanneer kan een (rechts)persoon failliet worden verklaard?

Als uit een relatief eenvoudig onderzoek blijkt dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een toestand verkeert waarin hij/zij is gestopt met het betalen van verschillende schuldeisers, dan kan deze (rechts)persoon door de rechter failliet worden verklaard. Van belang is hierbij dat in ieder geval één schuldeiser een direct opeisbare vordering op de schuldenaar heeft. Dit mag zowel de vordering van de verzoekende schuldeiser als die van een derde ─ die een zogeheten steunvordering heeft ─ zijn. Ook is van belang dat de aanvrager van het faillissement een redelijk belang bij het faillissementsverzoek heeft en dit recht niet misbruikt. Bij het bepalen of er sprake is van misbruik van recht, worden de belangen van de aanvrager van het faillissement afgewogen tegen de belangen van derden die door het faillissement worden geschaad. Het gebruik van een faillissementsverzoek om een debiteur tot betaling te bewegen wordt niet per definitie als ongeoorloofd beschouwd, waardoor een faillissementsverzoek een zeer goed pressiemiddel kan zijn.

Op welke manieren kan een faillissement worden uitgesproken?

Een faillissement van een (rechts)persoon kan allereerst worden uitgesproken naar aanleiding van een andere insolventieprocedure. Zo kan een natuurlijk persoon die eerder was toegelaten tot de schuldsaneringsregeling van rechtswege failliet worden verklaard, indien deze zijn verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling niet (behoorlijk) nakomt. Ook kan de rechtbank een rechtspersoon failliet verklaren, indien de eerder verleende surseance van betaling wordt ingetrokken.

Een faillissement kan echter ook door aangifte van een (rechts)persoon zelf, op verzoek van één van zijn schuldeisers of op vordering van het Openbaar Ministerie worden uitgesproken, zonder dat een andere insolventieprocedure hieraan is voorafgegaan.

Hoe kan een faillissement worden aangevraagd?

Indien een natuurlijk persoon of een rechtspersoon namens zijn vertegenwoordiger zijn eigen faillissement aanvraagt, kan dit allereerst door middel van het formulier ‘eigen aangifte faillietverklaring’. Dit formulier vindt u op de website www.rechtspraak.nl. Indien het eigen faillissement wordt aangevraagd door middel van dit formulier, is rechtsbijstand van een advocaat niet verplicht. Het formulier, samen met de vereiste bijlagen, kan volgens het procesreglement schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde rechtbank. Een eigen faillissement kan echter ook worden aangevraagd door middel van een verzoekschrift. In dit geval geldt de vereiste dat het verzoekschrift moet zijn ingediend en ondertekend door een advocaat.

Als u als schuldeiser het faillissement van een (rechts)persoon wil aanvragen, kan dit enkel door middel van een verzoekschrift. Ook hiervoor geldt dat het verzoekschrift moet zijn ingediend en ondertekend door een advocaat. Het verzoekschrift kan op dezelfde wijze als het formulier ‘eigen aangifte faillietverklaring’ worden ingediend bij de bevoegde rechtbank.

Voor een overzicht van de voorwaarden betreffende de faillissementsaanvraag, waaronder de inhoudelijke vereisten van het verzoekschrift, welke bijlagen bij een verzoek moeten worden meegestuurd en of u griffierechten moet betalen, kunt u het Landelijk procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken raadplegen. Deze kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

Wat kan ik tegen mijn faillissementsuitspraak doen?

Als u failliet bent verklaard en u het hier niet mee eens bent, dan bestaat er een mogelijkheid om hiertegen in hoger beroep of verzet te komen.

Bent u op de faillissementszitting van de rechtbank (als vertegenwoordiger van de gefailleerde rechtspersoon) verschenen, dan kan u binnen 8 dagen na de dag van de uitspraak van het faillissement hoger beroep instellen. Als u niet bent verschenen op de faillissementszitting, dan is het faillissement bij verstek uitgesproken. In dit geval kan u binnen 14 dagen na de dag van de faillissementsuitspraak verzet instellen. Zowel hoger beroep als verzet kan worden ingesteld door indiening van een verzoek bij de griffie van het bevoegde college. In dit verzoek moet onder andere de gronden van het hoger beroep of verzet staan vermeld. 

Voor zowel het instellen van hoger beroep als verzet dient u te worden bijgestaan door een advocaat. Slaagt het hoger beroep of verzet, dan zal het faillissement worden vernietigd.

Conclusie

In het kort heb ik uiteengezet in welke gevallen een faillissement kan worden uitgesproken, wat de vereisten voor de faillietverklaring zijn en wat gefailleerde hiertegen kan ondernemen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een faillissement of wil u hoger beroep/verzet tegen uw faillietverklaring instellen, neem dan contact op met Marene van den Berg, telefonisch bereikbaar op 024 – 381 31 97 en per e-mail op m.vandenberg@dirkzwager.nl.