1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis (update 19 oktober 2020)

Inmiddels zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen getroffen om ondernemers financiële steun te bieden ten tijde van de coronacrisis. Mogelijk kunt u als ondernemer op een of meerdere van deze steunvoorzieningen een beroep doen. In dit artikel zetten wij op een praktische manier de maatregelen uiteen met directe links naar websites waar u een beroep kunt doen op de (nood)voorzieningen.
Leestijd 
Auteur artikel Maartje ter Horst
Gepubliceerd 14 april 2020
Laatst gewijzigd 02 februari 2021

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een regeling die moet voorkomen dat veel werknemers hun baan verliezen. Per 1 oktober 2020 is NOW-3 ingegaan. Indien uw onderneming verwacht minimaal 20% minder omzet te draaien over een periode van 3 maanden, kunt u met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten van uw werknemers krijgen. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze drempel verhoogd naar minimaal 30% omzetverlies. U kunt de tegemoetkoming aanvragen via het UWV. In dit artikel geven wij u een uitgebreide toelichting op de NOW (en de meest recente wijziging daarvan). 

Tozo

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis, inkomensondersteuning te bieden. Via deze site kunt u controleren of u recht heeft op Tozo. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De voorwaarden uit de Bbz zijn versoepeld en de Tozo wordt sneller verstrekt. U kunt als zelfstandige maximaal € 1.500 aan inkomensondersteuning per maand krijgen via de Tozo. Dit hoeft niet terugbetaald te worden. Daarnaast is het mogelijk om een lening af te sluiten voor bedrijfskapitaal tot € 10.000, tegen een rente van 2%.

De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Deze verlenging wordt Tozo 3 genoemd. De meeste voorwaarden van Tozo 2 en Tozo 3 zijn gelijk. Een verschil is dat Tozo 3 geen volledige terugwerkende kracht heeft. Tozo 3 heeft namelijk slechts terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020, de dag waarop Tozo 2 niet meer kon worden aangevraagd. Vanaf 1 december 2020 heeft een Tozo 3-aanvraag alleen terugwerkende kracht tot de eerste dag van de maand, en niet meer tot 1 oktober 2020. Een aanvraag op 15 december 2020 betekent dus een Tozo 3-uitkering vanaf 1 december 2020. U kunt de Tozo aanvragen bij uw eigen gemeente. Voor de gemeente Nijmegen kan dit hier. Voor de gemeente Arnhem hier.

Vanaf 1 april 2021 gaat Tozo 4 in. Bij Tozo 4 wordt een beperkte vermogenstoets uitgevoerd. Het kabinet wilde deze toets al bij Tozo 3 invoeren, maar heeft dat uitgesteld omdat de coronamaatregelen onlangs weer zijn aangescherpt. Op deze manier wil het kabinet meer zekerheid geven voor de komende maanden. Tozo 4 eindigt op 1 juli 2021.

TVL vervangt TOGS

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) heeft vanaf half juni de TOGS opgevolgd. De TVL is bedoeld om bedrijven in bepaalde sectoren, die meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis, tegemoet te komen in hun vaste lasten. Deze drempel wordt vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs iedere drie maanden verhoogd. Om in aanmerking te komen moeten o.a. ook de vaste lasten minimaal € 3.000 per drie maanden bedragen. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. De exacte hoogte van het bedrag is gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat uw bedrijf daarmee betaalt. Uw bedrijf kan maximaal € 90.000 krijgen per drie maanden. De TVL kan worden aangevraagd  bij de RVO. De verlengde TVL loopt van 1 oktober 2020 tot en met 21 juni 2021 en kan steeds per tijdvak van drie maanden worden aangevraagd. U kunt zowel van de TVL als van de NOW gebruikmaken.

Maandelijkse continuïteitsbijdrage zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen in veel gevallen geen gebruik maken van de regelingen NOW, Tozo en TVL/TOGS. U kunt als tandarts, fysiotherapeut of andere zorgaanbieder die niet direct betrokken is bij de hulp aan coronapatiënten, toch een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen over de periode 1 maart tot 30 juni 2020. Zorgverzekeraars bieden vanaf 15 mei 2020 namelijk een continuïteitsbijdrage aan van 75-87% over de omzet die in normale omstandigheden zou zijn gemaakt. De regeling voor de continuïteitsbijdrage werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. In dit artikel lichten wij de voorwaarden en mogelijkheden van de continuïteitsbijdrage uitgebreid toe.

Versoepeling kredieten

Verruiming borgstelling MKB

Met de Borgstelling MKB (BMKB) kunt u als ondernemer onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij een bank. De overheid staat met de BMKB garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die geld nodig hebben, maar niet genoeg zekerheden voor een dergelijke lening kunnen bieden. De BMKB-C regeling, de verruiming van de BMKB, brengt mee dat de overheid nu voor 67,5% garant staat voor uw lening. Bij de reguliere BMKB is deze garantstelling 45%. De premie op deze borgstelling bedraagt 2% voor leningen met een looptijd tot en met 8 kwartalen. Voor leningen met een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen geldt een percentage van 3%.

Het maximale krediet dat u kunt aanvragen onder deze regeling is € 1,5 miljoen. Daarnaast is vereist dat uw onderneming maximaal 250 werknemers in dienst heeft en enkel een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen heeft. Grootbedrijven, natuurlijke (privé) personen, de landbouw, de visserij, de publieke gezondheidszorg en bedrijven in financiële sector en vastgoed, zijn uitgesloten van de BMKB-C. Deze sectoren hebben eigen regelingen vanuit de overheid, bijvoorbeeld het Borgstellingskrediet Landbouw.

Een aanvraag voor de BMKB-C doet u niet zelf. U dient een aangesloten financier te vragen om gebruik te maken van de regeling. Deze staan genoemd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  De aanvraag voor de borgstelling valt samen met kredietaanvraag bij de financier. Wees er alert op dat uw financier een melding maakt van het verleende borgstellingskrediet bij de RVO. Pas na deze melding is de garantstelling door de overheid een feit. Vraag daarom altijd een bevestiging van deze melding aan.

Verruiming GO-regeling

Op het moment dat uw onderneming moeite heeft om bankleningen en -garanties te verkrijgen, kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO-regeling). Deze regeling bestaat al sinds 2009, maar is per 7 april 2020 versoepeld. De overheid geeft nu  80% garantie op bankleningen en -garanties voor grootbedrijven en 90% voor de mkb’s. Het maximum bedrag waarvoor de garantie geldt, is per onderneming verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Daarnaast is ook het garantieplafond van € 400 miljoen naar € 10 miljard bijgesteld. Om gebruik te maken van deze regeling moet u zich melden bij uw bank of ander financier. Meer informatie over de GO-regeling kunt u hier vinden.     

Rentekorting op microkredieten Qredits

Qredits is een microkredietenverstrekker die een grote groep kleine en startende ondernemers financiert die via de bank moeilijk aan financiering komen. Indien u een bestaande klant bent bij Qredits, geven zij u nu uitstel van aflossing op uw krediet voor de duur van 6 maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2% om de ondernemers zo te ontlasten. Qredits wordt in deze tijd met een bijdrage van € 6 miljoen ondersteund door de overheid. Voor de rentekorting kunt u op de site van Qredits terecht.

Overbruggingsfinanciering startups

De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) gaan kredieten verstrekken aan startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Het betreft zogenaamde Corona-Overbruggingsleningen (COL), bedoeld als noodinstrument om vol te houden tot een “break-even” of een vervolgvoorziening. De hoogte van de leningen varieert tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Voor een COL geldt een uniform rentetarief van 3% en de looptijd wordt toegesneden op de doelgroep. Via dit online portaal kunt u uw aanvraag voor een COL indienen. De ROM’s streven naar een afwikkeling van aanvragen <€ 500.000 binnen 4-9 werkdagen en van aanvragen >€ 5.000.000 binnen 3 werkweken. U kunt op deze site meer informatie vinden over de COL en de specifieke voorwaarden. 

Voor startups die een financiering van meer dan € 2 miljoen nodig hebben, is het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) opgezet. Invest-NL stelt hiervoor € 100 miljoen beschikbaar en financiert (in beginsel) maximaal 50% van de financieringsronde. De financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. De looptijd van de lening is 3 jaar met een rente van 8%, zonder aflossingsverplichting en mogelijkheid om eerder af te lossen. Op dit portaal kunt u een aanvraag voor de TOPSS indienen. Voor meer informatie over de TOPSS en de specifieke voorwaarden kunt u op de site van Invest-NL terecht.

Rentekorting en uitstel van aflossing VFK en IK

Via Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) verstrekt de overheid leningen aan beginnende ondernemingen. Als u gebruik maakt van VFF of IK kunt u voor 6 maanden uitstel aanvragen van aflossing van uw lening en opschorting van de rente. U bent niet verplicht hiervan gebruik te maken maar u ontvangt een brief van het RVO met uitleg over hoe u dit uitstel kunt aanvragen.

KKCG-regeling

Voor kleine (en in de kern gezonde) bedrijven is een overbruggingskredietregeling opengesteld. Deze regeling is de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKCG-regeling). Het doel achter deze nieuwe regeling is kleine bedrijven, die door handelingskosten vaak niet goed terecht kunnen bij de MKB-C regeling en de GO-regeling, helpen aan krediet te komen. Met de KKGC staat de overheid voor 95% garant voor leningen van € 10.000 tot € 50.000. De leningen hebben een looptijd van 5 jaar met een maximale rente van 4%.

U kunt aanspraak maken op de KKCG indien u vóór 1 januari 2019 ingeschreven stond bij de KvK en uw onderneming voor de coronacrisis voldoende winstgevend was met een omzet van minimaal € 50.000. Als u gebruik wilt maken van de regeling moet u eenmalig 2% vergoedingspremie betalen aan de staat. De aanvraag van de KKCG verloopt via uw financier. Daarvoor kunt u in ieder geval terecht bij Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos Bank. Geaccrediteerde BMKB-C financiers mogen de regeling ook uitvoeren.

Verlenging van uitstel van belastingen

Voor ondernemers die in Nederland belasting betalen, was het door de coronacrisis mogelijk om uitstel van belasting aan te vragen. Dat kon tot 1 oktober 2020. Ondernemers die uitstel hadden aangevraagd voor die datum, kunnen dat nog wel verlengen. Daarnaast heeft de Belastingdienst en aantal andere maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen. Het gaat dan onder andere om het deblokkeren van de g-rekening, het verlagen van de invorderingsrente en belastingrentes, alsmede de mogelijkheid tot wijziging van de voorlopige aanslag. Via één formulier kunt u online voor meerdere belastingen tegelijkertijd uw uitstel verlengen. De aanvraag tot verlenging kan tot 31 december 2020 worden ingediend. In dit artikel geven wij u meer informatie over het verlengen van uitstel van belasting en de overige zaken die per 1 oktober zijn gewijzigd.

Tot slot

De steunregelingen die de overheid biedt zijn vaak erg uitgebreid en kunnen specifieke voorwaarden bevatten. Wij raden u aan om de voorwaarden goed door te nemen om hier voor uzelf als ondernemer voordeel uit te halen. 

Heeft u vragen over bovenstaande maatregelen of wilt u hulp bij het aanvragen van een voorziening? Neem dan contact op met Maartje ter Horst via terhorst@dirkwager.nl of via 024 - 381 31 92.