De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis (update 26 mei 2020)

Inmiddels zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen getroffen om ondernemers financiële steun te bieden ten tijde van de coronacrisis. Mogelijk kunt u als ondernemer op een of meerdere van deze steunvoorzieningen een beroep doen. In dit artikel zetten wij op een praktische manier de maatregelen uiteen met directe links naar websites waar u een beroep kunt doen op de (nood)voorzieningen.
Auteur artikelMaartje ter Horst
Gepubliceerd14 april 2020
Laatst gewijzigd26 mei 2020
Leestijd 

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een regeling die moet voorkomen dat veel werknemers hun baan verliezen. Indien uw onderneming verwacht minimaal 20% minder omzet te draaien over een periode van 3 maanden, kunt u met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten van uw werknemers krijgen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen via het UWV. In dit artikel geven wij u een uitgebreide toelichting op de NOW (en de wijziging daarvan). 

Tozo

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis, inkomensondersteuning te bieden. Via deze site kunt u controleren of u recht heeft op Tozo. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De voorwaarden uit de Bbz zijn versoepeld en de Tozo wordt sneller verstrekt. U kunt als zelfstandige maximaal € 1.500 aan inkomensondersteuning per maand krijgen via de Tozo. Dit hoeft niet terugbetaald te worden. Daarnaast is het mogelijk om een lening af te sluiten voor bedrijfskapitaal tot € 10.000, tegen een rente van 2%. De Tozo geldt op dit moment voor 3 maanden, tot 1 juni 2020. U kunt de Tozo aanvragen bij uw eigen gemeente. Voor de gemeente Nijmegen kan dit hier. Voor de gemeente Arnhem hier.

Vanaf 1 juni wordt de Tozo verlengd tot eind augustus 2020. De verlengde Tozo wordt Tozo 2 genoemd. De meeste voorwaarden van Tozo 1 en Tozo 2 zijn gelijk, op één punt na. Bij de inkomensondersteuning van Tozo 2 geldt namelijk een partnerinkomenstoets. Indien uw huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op een uitkering. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt 31 augustus af. U kunt Tozo 2 vanaf 1 juni aanvragen bij uw gemeente.

TOGS

Ondernemers in een aantal specifieke sectoren die extra hard zijn getroffen door de coronamaatregelen, krijgen de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Dit betreft een eenmalige gift van € 4.000. Om voor deze gift in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw onderneming onder andere vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, werken er in uw onderneming maximaal 250 personen en is de hoofd- of nevenactiviteit van uw onderneming op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes. 

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofdactiviteit van een onderneming is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Met deze zoektool kunt u controleren of uw SBI-code in de lijst staat. Via dit loket kunt u uw aanvraag voor de TOGS indienen tot en met 26 juni 2020. 

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) volgt vanaf half juni de TOGS op. De TVL is bedoeld om bedrijven die meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis en maximaal 250 medewerkers in dienst hebben, tegemoet te komen in hun vaste lasten. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de  tegemoetkoming. De exacte hoogte van het bedrag is gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat uw bedrijf daarmee betaalt. Uw bedrijf kan maximaal € 20.000 krijgen per drie maanden. Indien uw bedrijf in aanmerking kwam voor de TOGS, voldoet u ook aan de voorwaarden om de TVL aan te vragen. Dit is mogelijk bij de RVO vanaf half juni. De TVL loopt van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. U kunt zowel van de TVL als van de NOW gebruikmaken. Ook als u al gebruik gemaakt heeft van de TOGS, kunt u compensatie krijgen via de TVL. De TVL komt bovenop de bijdrage vanuit de TOGS.

Maandelijkse continuïteitsbijdrage zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen in veel gevallen geen gebruik maken van de regelingen NOW, Tozo en TOGS. U kunt als tandarts, fysiotherapeut of andere zorgaanbieder die niet direct betrokken is bij de hulp aan coronapatiënten, binnenkort toch een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Zorgverzekeraars bieden vanaf 15 mei 2020 namelijk een continuïteitsbijdrage aan van 75-87% over de omzet die in normale omstandigheden zou zijn gemaakt. De regeling voor de continuïteitsbijdrage werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Indien uw financiële nood echt hoog is, kunt u wellicht aanspraak maken op de vooruitbetaling die op 14 april is ingegaan. In dit artikel lichten wij de voorwaarden en mogelijkheden van de continuïteitsbijdrage uitgebreid toe.

Versoepeling kredieten

Verruiming borgstelling MKB

Met de Borgstelling MKB (BMKB) kunt u als ondernemer onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij een bank. De overheid staat met de BMKB garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die geld nodig hebben, maar niet genoeg zekerheden voor een dergelijke lening kunnen bieden. De BMKB-C regeling, de verruiming van de BMKB, brengt mee dat de overheid nu voor 67,5% garant staat voor uw lening. Bij de reguliere BMKB is deze garantstelling 45%.  Op 7 april 2020 heeft de overheid besloten om de premie op deze borgstelling te verlagen van 3,9% naar 2%.

Het maximale krediet dat u kunt aanvragen onder deze regeling is € 1,5 miljoen. Daarnaast is vereist dat uw onderneming maximaal 250 werknemers in dienst heeft en enkel een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen heeft. Grootbedrijven, natuurlijke (privé) personen, de landbouw, de visserij, de publieke gezondheidszorg en bedrijven in financiële sector en vastgoed, zijn uitgesloten van de BMKB-C. Deze sectoren hebben eigen regelingen vanuit de overheid, bijvoorbeeld de Borgstellingskrediet Landbouw.

Een aanvraag voor de BMKB-C doet u niet zelf. U dient een aangesloten financier te vragen om gebruik te maken van de regeling. Deze staan genoemd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  De aanvraag voor de borgstelling valt samen met kredietaanvraag bij de financier. Wees er alert op dat uw financier een melding maakt van het verleende borgstellingskrediet bij de RVO. Pas na deze melding is de garantstelling door de overheid een feit. Vraag daarom altijd een bevestiging van deze melding aan.

Verruiming GO-regeling

Op het moment dat uw onderneming moeite heeft om bankleningen en -garanties te verkrijgen, kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO-regeling). Deze regeling bestaat al sinds 2009, maar is per 7 april 2020 versoepeld. De overheid geeft nu  80% garantie op bankleningen en -garanties voor grootbedrijven en 90% voor de mkb’s. Het maximum bedrag waarvoor de garantie geldt, is per onderneming verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Daarnaast is ook het garantieplafond van € 400 miljoen naar € 10 miljard bijgesteld. Om gebruik te maken van deze regeling moet u zich melden bij uw bank of ander financier. Meer informatie over de GO-regeling kunt u hier vinden.   

Rentekorting op microkredieten Qredits

Qredits is een microkredietenverstrekker die een grote groep kleine en startende ondernemers financiert die via de bank moeilijk aan financiering komen. Indien u een bestaande klant bent bij Qredits, geven zij u nu uitstel van aflossing op uw krediet voor de duur van 6 maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2% om de ondernemers zo te ontlasten. Qredits wordt in deze tijd met een bijdrage van € 6 miljoen ondersteund door de overheid. Voor de rentekorting kunt u op de site van Qredits terecht.

Overbruggingsfinanciering startups

De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) gaan kredieten verstrekken aan startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Het betreft zogenaamde Corona-Overbruggingsleningen (COL), bedoeld als noodinstrument om vol te houden tot een “break-even” of een vervolgvoorziening. De hoogte van de leningen varieert tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Voor een COL geldt een uniform rentetarief van 3% en de looptijd wordt toegesneden op de doelgroep. Via dit online portaal kunt u uw aanvraag voor een COL indienen. De ROM’s streven naar een afwikkeling van aanvragen <€ 500.000 binnen 4-9 werkdagen en van aanvragen >€ 5.000.000 binnen 3 werkweken. U kunt op deze site meer informatie vinden over de COL en de specifieke voorwaarden. 

Voor startups die een financiering van meer dan € 2 miljoen nodig hebben, is het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) opgezet. Invest-NL stelt hiervoor € 100 miljoen beschikbaar en financiert (in beginsel) maximaal 50% van de financieringsronde. De financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. De looptijd van de lening is 3 jaar met een rente van 8%, zonder aflossingsverplichting en mogelijkheid om eerder af te lossen. Op dit portaal kunt u een aanvraag voor de TOPSS indienen. Voor meer informatie over de TOPSS en de specifieke voorwaarden kunt u op de site van Invest-NL terecht.

Rentekorting en uitstel van aflossing VFK en IK

Via Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) verstrekt de overheid leningen aan beginnende ondernemingen. Als u gebruik maakt van VFF of IK kunt u voor 6 maanden uitstel aanvragen van aflossing van uw lening en opschorting van de rente. Per 1 oktober 2020 begint u dan pas weer met aflossen. U bent niet verplicht hiervan gebruik te maken maar ontvangt een brief van het RVO met uitleg over hoe u dit uitstel kunt aanvragen.

KKCG-regeling

Zodra goedkeuring vanuit de Europese Commissie is gegeven, wordt voor kleine (en in de kern gezonde) bedrijven een nieuwe overbruggingskredietregling opengesteld. Deze regeling is de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKCG-regeling). Het doel achter deze nieuwe regeling is kleine bedrijven, die door handelingskosten vaak niet goed terecht kunnen bij de MKB-C regeling en de GO-regeling, helpen aan krediet te komen. Met de KKGC staat de overheid voor 95% garant voor leningen van € 10.000 tot € 50.000. De leningen hebben een looptijd van 5 jaar met een maximale rente van 4%.

U kunt aanspraak maken op de KKCG indien u vóór 1 januari 2019 ingeschreven stond bij de KvK en uw onderneming voor de coronacrisis voldoende winstgevend was met een omzet van minimaal € 50.000. Als u gebruik wilt maken van de regeling moet u eenmalig 2% vergoedingspremie betalen aan de staat. De aanvraag van de KKCG verloopt via uw financier. Daarvoor kunt u in ieder geval terecht bij Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos Bank. Geaccrediteerde BMKB-C financiers mogen de regeling ook uitvoeren.

Uitstel van belastingen

Voor ondernemers die in Nederland belasting betalen, is het door de coronacrisis mogelijk 3 maanden uitstel van belasting aan te vragen. Daarnaast heeft de belastingdienst en aantal andere maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen. Het gaat dan onder andere om het deblokkeren van de g-rekening, het verlagen van de invorderingsrente en belastingrentes, en de mogelijkheid tot wijziging van de voorlopige aanslag. Via één formulier kunt u online voor meerdere belastingen tegelijkertijd uitstel vragen. Dit is al mogelijk met de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. In dit artikel geven wij u meer informatie over het aanvragen van uitstel van belasting.

Tot slot

De steunregelingen die de overheid biedt zijn vaak erg uitgebreid en kunnen specifieke voorwaarden bevatten. Wij raden u aan om de voorwaarden goed door te nemen om hier voor uzelf als ondernemer voordeel uit te halen. 

Heeft u vragen over bovenstaande maatregelen of wilt u hulp bij het aanvragen van een voorziening? Neem dan contact op met Maartje ter Horst via terhorst@dirkwager.nl of via 024 - 381 31 92.

Beoordeel dit artikel