De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het agenderingsrecht van aandeelhouders: hoever reikt dit recht?

Het agenderingsrecht van aandeelhouders: hoever reikt dit recht?

In zijn uitspraak van 20 april 2018 is de Hoge Raad duidelijk: aandeelhouders kunnen het bestuur geen opdracht geven over zaken die expliciet voorbehouden zijn aan het bestuur.
Leestijd 
Auteur artikel Valerie van Engelenburg - Sijberden
Gepubliceerd 30 april 2018
Laatst gewijzigd 30 april 2018
 

Achtergrond

Boskalis Holding B.V. (hierna: ''Boskalis'') was tot voor kort aandeelhouder in Fugro N.V. (hierna: ''Fugro''). Fugro hanteerde drie beschermingsconstructies. Boskalis had bezwaar tegen één van deze beschermingsconstructies en verzocht het bestuur van Fugro dan ook om het navolgende agendapunt met toelichting ter stemming op te nemen in de agenda van de algemene vergadering:

''Aanbeveling aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Fugro (..) om al hetgeen te doen dat nodig is om te komen tot een onmiddellijke beëindiging van de beschermingsconstructie die is ingesteld op het niveau van twee in Curaçao gevestigde dochtermaatschappijen van Fugro.''

Het bestuur van Fugro was niet bereid om het door Boskalis voorgedragen agendapunt ter stemming (namelijk de aanbeveling tot het afschaffen van de beschermingsconstructie) op te nemen in de agenda, maar wel om het onderwerp ter bespreking te agenderen en de toelichting in de agenda op te nemen. Boskalis nam hier echter geen genoegen mee en startte een procedure. In deze procedure stond de vraag centraal of het agenderingsrecht van aandeelhouders ook het recht geeft de vennootschap te verplichten een onderwerp ter stemming (en dus niet alleen ter bespreking) op de agenda van de algemene vergadering te (doen) plaatsen als de algemene vergadering niet de bevoegdheid toekomt een besluit over dat onderwerp te nemen.

Juridisch kader

De Nederlandse wet is op het punt van agenderingsrecht zo ingekleed dat (een groep) aandeelhouders weliswaar kan verzoeken punten op de agenda van de algemene vergadering op te nemen, maar het bestuur en de raad van commissarissen stellen uiteindelijk de agenda vast. Zij kunnen een dergelijk verzoek van aandeelhouders slechts in uitzonderlijke gevallen weigeren.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat het bepalen van het beleid en de strategie van een vennootschap en de met haar verbonden onderneming in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur van de vennootschap. Het bestuur is niet verplicht om de algemene vergadering daaromtrent te consulteren. Hierdoor kunnen aandeelhouders en certificaathouders het bestuur van de vennootschap niet ertoe verplichten een onderwerp dat een aangelegenheid is van het bestuur ter stemming op te nemen in de agenda van de algemene vergadering, zo oordeelt de Hoge Raad. Met andere woorden: Boskalis mag als aandeelhouder van Fugro het bestuur verzoeken de beschermingsconstructie van Fugro onderwerp van gesprek te laten zijn op de aandeelhoudersvergadering, maar het bestuur is niet verplicht om over dit onderwerp te stemmen. Dat het verzoek is geformuleerd als een aanbeveling maakt geen verschil. Boskalis zou hier anders mee op het terrein van de strategie van Fugro komen en die is voorbehouden aan het bestuur van Fugro. Artikel 6 van de Europese Aandeelhoudersrichtlijn leidt niet tot een andere betekenis van de Nederlandse wetgeving op dit punt.

Voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad verwijs ik graag naar de volgende link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:652&showbutton=true   

Betekenis voor de praktijk

Aandeelhouders (of certificaathouders) kunnen het bestuur niet verplichten tot het stemmen over onderwerpen die aangelegenheid zijn van het bestuur, de raad van commissarissen of enig ander orgaan anders dan de algemene vergadering. Denk hierbij voorbeeld aan besluiten die zien op het bepalen van het beleid en de strategie van de vennootschap, waaronder het besluiten tot het verkopen van bepaalde activa, maar ook wijziging of ontbinding van de vennootschap.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.