1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. MAC-clausule in een koopovereenkomst van aandelen

MAC-clausule in een koopovereenkomst van aandelen

MAC staat voor Material Adverse Change. Een andere gebruikte afkorting is MAE: Material Adverse Effect. Het komt voor dat een koper wenst dat een MAC-clausule wordt opgenomen in de koopovereenkomst van aandelen (of activa en passiva). Een dergelijke clausule regelt de gevolgen voor de situatie dat er op het moment voordat de aandelen worden overgedragen zich een materieel nadelige wijziging voordoet. Een dergelijke clausule kan op twee plekken in de koopovereenkomst worden verwerkt: de MAC-cl...
Leestijd 
Auteur artikel Claudia van der Most
Gepubliceerd 18 april 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018

MAC staat voor Material Adverse Change. Een andere gebruikte afkorting is MAE: Material Adverse Effect. Het komt voor dat een koper wenst dat een MAC-clausule wordt opgenomen in de koopovereenkomst van aandelen (of activa en passiva).

Een dergelijke clausule regelt de gevolgen voor de situatie dat er op het moment voordat de aandelen worden overgedragen zich een materieel nadelige wijziging voordoet. Een dergelijke clausule kan op twee plekken in de koopovereenkomst worden verwerkt: de MAC-clausule kan worden opgenomen als opschortende voorwaarde en als garantie van de verkoper.

Als er sprake is van enig tijdsverloop tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de uiteindelijke levering van aandelen, kan ten gunste van koper als opschortende voorwaarde worden opgenomen dat hij kan afzien van de levering van aandelen indien tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de geplande datum van aandelenoverdracht zich een materiële nadelige wijziging voordoet. Het alternatief is, zoals gezegd, dat de MAC-clausule wordt opgenomen in de garanties. Indien achteraf blijkt dat vóór de datum van aandelenoverdracht zich feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die hebben geleid tot een materiële nadelige wijziging, dan is de verkoper gehouden de koper de daardoor geleden schade te vergoeden.

Het begrip 'materiële nadelige wijziging' is vaag. Verkoper en koper zouden eenvoudig van mening kunnen verschillen over de vraag of bepaalde feiten of omstandigheden wel of niet kwalificeren als een materiële nadelige wijziging. Het is dan ook aan te bevelen dit begrip nader in de koopovereenkomst te definiëren. Zo kan het raadzaam zijn te bepalen waar de negatieve wijziging op moet zien: de bedrijfsvoering, de overgedragen activa en misschien wel de toekomstige bedrijfsresultaten. Ook is het raadzaam om nader te bespreken, en vast te leggen, wanneer er sprake is van 'materialiteit'. Dit voorkomt dat uiteindelijk een rechter zal moeten bepalen of de nadelige wijziging wel of niet als 'materieel' kwalificeert. Hierbij kan worden gedacht aan het koppelen van een bedrag of een percentage aan de nadelige invloed op bijvoorbeeld het eigen vermogen of de EBITDA.

Verder is het voor verkoper raadzaam bepaalde situaties die tot de materiële nadelige wijziging kunnen leiden uit te sluiten indien deze volledig buiten zijn invloedssfeer zijn en elke verkoper in vergelijkbare omstandigheden geconfronteerd zou zijn met de materiële nadelige wijziging. Denk hierbij aan wetswijzigingen en marktomstandigheden.