1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Surseance van betaling

Surseance van betaling: ademruimte tijdens betalingsonmacht

Voorziet u dat binnenkort de vorderingen van schuldeisers niet langer betaald kunnen worden? Een verzoek tot surseance van betaling kan mogelijk (tijdelijk) ademruimte bieden of een faillissement zelfs voorkomen. Niet in het geval van Holland Norway Lines echter; die surseance werd vorige week omgezet in een faillissement. In deze blog bespreken wij de surseance van betaling en de mogelijkheden daarvan.
Leestijd 
Auteur artikel Tristan Bron
Gepubliceerd 06 september 2023
Laatst gewijzigd 07 september 2023

Voorlopige toekenning van surseance

Indien een schuldenaar voorziet dat hij niet langer zijn opeisbare zal kunnen betalen, kan hij surseance van betaling aanvragen. Surseance van betaling brengt onder meer mee dat schuldeisers tijdens de surseanceperiode de schuldenaar niet tot betaling kunnen dwingen. Daarnaast komen ten behoeve van concurrente vorderingen gelegde beslagen, te vervallen. Tijdens de surseance onderzoekt de schuldenaar of een akkoord met de schuldeisers kan worden gesloten, om zo een faillissement te voorkomen.

Om te beginnen heeft de surseance als belangrijk voordeel dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen goedkeuring aan het bestuur hoeft te geven voor het surseanceverzoek. Een eigen faillissementsaanvraag vereist die voorafgaande goedkeuring wel. Zodra het surseanceverzoek vervolgens bij de rechtbank is ingediend, verleent de rechtbank zonder voorafgaande zitting (en vaak op de dag van indiening) de surseance voorlopig. Daarin is een ander groot voordeel van de surseance van betaling gelegen; schuldeisers kunnen snel – maar tijdelijk – op afstand worden geplaatst.

Daarnaast geldt dat als door een schuldeiser een faillissementsverzoek is ingediend, de behandeling van dat verzoek door het surseanceverzoek wordt geschorst voor de duur van de surseance. Belangrijk: evenals een faillissementsverzoek, kan een surseanceverzoek alleen door een advocaat worden ingediend. Wij helpen u daar dan ook graag bij.

Na het voorlopig verlenen van de surseance, bepaalt de rechtbank een datum voor het horen van de schuldenaar en de schuldeisers over de definitieve verlening. De termijn daarvoor varieert van enkele weken tot enkele maanden. Wordt de surseance definitief verleend, dan geldt daarvoor een maximale termijn van anderhalf jaar – inclusief de periode van de voorlopige verlening. Tijdens de surseance kan een afkoelingsperiode worden gelast, waardoor bepaalde schuldeisers geen verhaal op het vermogen van de schuldenaar kunnen nemen.

Bewindvoerder

Verder benoemt de rechtbank een of meer bewindvoerder(s), die voor de duur van de surseance worden aangesteld om de belangen van de schuldeisers te bewaken. De taak van de bewindvoerder verschilt echter met die van een curator. De bewindvoerder is namelijk niet bij uitzondering bevoegd om het vermogen te beheren en daarover te beschikken; in beginsel zijn de bewindvoerder en de schuldenaar gezamenlijk bevoegd.

De bewindvoerder inventariseert de vorderingen van de schuldeisers en toetst die aan de administratie van de schuldenaar. Het is daarom aan te raden om ervoor te zorgen dat de administratie bijgewerkt en beschikbaar is.

Definitieve verlening en uitkomst surseance

Er zijn drie gevallen waarin de rechtbank de definitieve verlening van surseance van betaling dient te weigeren, namelijk indien:

  1. een wettelijke percentage van schuldeisers tegen de definitieve verlening stemt;
  2. indien gegronde vrees voor schuldeisersbenadeling bestaat; of
  3. er geen vooruitzicht bestaat dat de schuldenaar na enige tijd zijn schuldeisers wel zal kunnen betalen.

Indien surseance definitief wordt verleend, onderhandelt de schuldenaar (verder) over het schuldeisersakkoord. Met dat akkoord maakt de schuldenaar afspraken over een verlaging van de schuldenlast, bijvoorbeeld doordat schuldeisers afstand van een deel van hun vorderingen doen. Zodoende kan dan een faillissement worden afgewend.

Einde surseance

Een surseance heeft verschillende mogelijke uitkomsten. De eigenlijke bedoeling is dat de procedure eindigt met een schuldeisersakkoord. In de praktijk zien we echter vaker dat een surseance wordt opgevolgd door omzetting in een faillissement, zoals in het geval van Holland Norway Lines. Daarvoor hoeft echter geen sprake te zijn van een kwader trouw of vrees voor benadeling door de schuldenaar. De bewindvoerder kan in samenspraak met de schuldenaar besluiten om een verzoek tot omzetting van de voorlopige of definitieve surseance in een faillissement bij de rechtbank in te dienen.

Waarom kan het intrekken van de surseance een voordeel bieden? De schuldenaar gebruikt dan de tijdelijke surseance niet alleen om een doorstart te onderzoeken maar ook rechten en verplichtingen in kaart te brengen. Daarnaast is de bewindvoerder doorgaans ook de (beoogd) curator in het faillissement. In de surseance van betaling is dus ook een kans gelegen een om een zachte landing te creëren. Dat terwijl de surseance dan het voordeel biedt dat een deel van de schuldeisers tijdelijk op afstand worden gehouden.

Meer weten?

Wilt u weten of herstructurering van de schuldenlast uitkomst kan bieden of hoe een faillissement kan worden voorbereid? Neem dan vooral contact op met Steven Effting en Tristan Bron. Zij adviseren u graag.