1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WHOA: Overeenkomsten wijzigen en beëindigen

WHOA: Overeenkomsten wijzigen en beëindigen

De WHOA maakt het voor de schuldenaar mogelijk om, behalve schulden, ook lopende overeenkomsten te herstructureren. Te denken valt bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst die als een molensteen om de nek van een onderneming hangt. Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Leestijd 
Auteur artikel Maartje ter Horst
Gepubliceerd 24 februari 2021
Laatst gewijzigd 24 februari 2021

Voorstel tot wijziging of beëindiging

De WHOA maakt het voor de schuldenaar mogelijk om, behalve schulden, ook lopende overeenkomsten te herstructureren. Naast de schuldenaar kan ook de herstructureringsdeskundige hiervan gebruik maken, door de wederpartij een voorstel te doen tot wijziging of beëindiging van de overeenkomst. Te denken valt bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst die als een molensteen om de nek van een onderneming hangt.

Rechter moet toestemming geven

Wanneer de wederpartij niet instemt met het voorstel tot wijziging of beëindiging van de overeenkomst, dan mag de schuldenaar de overeenkomst tussentijds opzeggen. Voorwaarde is wel dat een akkoord wordt aangeboden dat door de rechter wordt gehomologeerd en de rechter daarbij toestemming voor de tussentijdse opzegging geeft. Tot aan de zitting waarop de homologatie wordt behandeld, kan de wederpartij haar bezwaar tegen de gevraagde opzegging indienen. De enige grond om met succes tegen de opzegging op te komen is dat dat de toestand van onvermijdelijke insolventie niet bestaat.

Opzeggingstermijn

Wordt het akkoord gehomologeerd en geeft de rechter toestemming voor de tussentijdse opzegging, dan vindt de opzegging van rechtswege plaats op de dag waarop het akkoord door de rechtbank is gehomologeerd tegen een door de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige gestelde termijn. Wanneer de rechtbank die termijn niet redelijk vindt, kan zij een langere termijn bepalen. Daarbij geldt dat een termijn van drie maanden in ieder geval voldoende is.

Schadevergoeding

De vordering tot schadevergoeding die als gevolg van de tussentijdse opzegging ontstaat kan desgewenst worden meegenomen in het akkoord. Dit betekent dat die schuld meteen kan worden weggesaneerd door het aanbieden van het akkoord. Bepaalt het akkoord niets over die vordering, dan behoudt de schuldeiser het recht op 100% betaling van die schadevergoedingsvordering.

Arbeidsovereenkomsten

Het bovenstaande geldt niet voor arbeidsovereenkomsten. De wet bepaalt namelijk dat rechten van werknemers niet kunnen worden gewijzigd. Dit betekent dat arbeidsovereenkomsten niet tussentijds kunnen worden opgezegd of beëindigd met de WHOA. Daarvoor geldt het reguliere ontslagrecht.

Insolventieclausules en ipso facto clausules

Veel contracten (of algemene voorwaarden) bepalen dat wanneer de wederpartij in staat van faillissement verkeert, dit een grond oplevert voor onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. De vraag is of wanneer een dergelijke bepaling is opgenomen voor het geval de wederpartij een WHOA-traject start, hier een beroep op kan worden gedaan.

De wet bepaalt dat gebeurtenissen die verband houden met een WHOA-akkoord, geen grond opleveren voor de wederpartij om nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Op insolventieclausules of ander ipso facto clausules (zoals change of control bepalingen) kan dan ook geen beroep worden gedaan. De gedachte hierachter is dat wanneer voor de ondernemer cruciale overeenkomsten beëindigd zouden worden, de overlevingskansen van de onderneming in gevaar zouden kunnen komen. De WHOA-procedure zou dan zijn effect verliezen.

Meer informatie over de rechten en verplichtingen van de leverancier in een WHOA-traject is hier te vinden. 

Meer weten?

Wilt u weten of een WHOA-traject iets is voor uw onderneming, of wordt u als schuldeiser of aandeelhouder geconfronteerd met een WHOA-procedure en wilt u daarover advies? Neem contact op met Maartje ter Horst.