1. Home
  2. Klachtenregeling

Klachten- en geschillenregelingen

Advocatuur

a. Dirkzwager neemt deel aan de Klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

b. De klachtenregeling van Dirkzwager betreft de door Dirkzwager gehanteerde procedure (de Klachtenregeling Dirkzwager advocatuur d.d. 15 december 2021) voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Dirkzwager over de dienstverlening door een advocaat van Dirkzwager.

c. Wanneer Dirkzwager er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Dirkzwager met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).

d. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Dirkzwager, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Dirkzwager, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van Dirkzwager beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Dirkzwager wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

e. Onder particuliere opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan Dirkzwager niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever volgens de hiervoor gegeven definitie is.

Klachtenfunctionaris Advocatuur:

Mr. H. Kragt
Postbus 111
6800 AC Arnhem

Mr. B. de Haan
Postbus 111
6800 AC Arnhem

Mr. J. Hagelaars
Postbus 111
6800 AC Arnhem

Of via klachtenfunctionarisadvocatuur@dirkzwager.nl

Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Notariaat

a. De Geschillencommissie Advocatuur is niet bevoegd uitspraak te doen over geschillen tussen een (kandidaat-)notaris en een opdrachtgever van Dirkzwager.

b. Op de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Dirkzwager over de dienstverlening door (kandidaat-)notarissen van Dirkzwager is van toepassing de Klachten- en geschillenregeling Notariaat. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Klachtenfunctionaris Notariaat:
Mr. R. Berentsen
Postbus 111
6800 AC Arnhem