1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Intellectueel Eigendomsrecht

Expertise Intellectueel Eigendomsrecht

Op dit terrein houden wij ons dagelijks bezig met onder meer: het procederen en adviseren over IE-rechten zoals merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten, modelrechten en onrechtmatige (slaafse) nabootsingen; procederen en adviseren over reclamerecht, misleidende en vergelijkende reclame en internetmarketing zoals adword-campagnes; opstellen en toetsen van allerhande licentie- en exploitatieovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen; beheer en bewaking van portefeuilles van IE-rechten.

Onze IE-advocaten zijn specialist op de volgende rechtsgebieden:

Auteursrecht

Auteursrecht rust op ‘werken’. Software, websites, content, zoals foto’s, reclamemateriaal, non-food artikelen, verpakkingen en dergelijke. Auteursrecht ontstaat vanzelf. Auteursrecht rust in beginsel bij de maker. De rechthebbende op het auteursrecht kan optreden tegen gebruik zonder toestemming van hetgeen auteursrechtelijk beschermd is, bijvoorbeeld kopiëren, plagiaat, bewerken of openbaar maken. Op auteursrecht kan ook een licentie worden gegeven voor exploitatie, en overdracht van auteursrecht is ook mogelijk.

Bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen of know how worden beschermd via de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Geheimhouding kan overeengekomen worden met andere partijen, en werknemers, via geheimhoudingsovereenkomsten, en geheimhoudingsbedingen (NDA’s). Bedrijfsgeheimen worden ook via beveiligingsmaatregelen beschermd. De houder van een bedrijfsgeheim kan optreden tegen ongeoorloofd verkrijgen of gebruiken van bedrijfsgeheime know how. Bij know how licenties kunenn via een contract kennis en kunde geëxploiteerd worden.

Domeinnamenrecht

Er is geen wet op domeinnamen. Het domeinnaam register werkt wel mee indien een men een geregistreerde domeinnaam wil overdragen. Het domeinnamenrecht kenmerkt zich wel daarin dat het gebruik van een domeinnaam in strijd kan komen met bestaande rechten, zoals merken en/of handelsnaamrechten. Domeinnaamregistraties kunnen worden aangevallen bij de rechter en via arbitrage of geschillenbeslechtingsprocedures.

E-commerce

E-commerce is een breed juridisch veld, variërend van informatieverplichtingen op websites en koop op afstand regels, tot privacy gerelateerde kwesties en webdesign. E-commerce behelst ook compliance; online kanalen, zoals websites en social media kanalen, moeten voldoen aan bepaalde wettelijke standaarden. Online retailers en e-tailers die digitaal zakendoen hebben hiermee rekening te houden.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht beschermt de houder van een oudere handelsnaam tegen het gebruik door een andere onderneming van een jongere overeenstemmende handelsnaam. Een handelsnaam wordt doorgaans kamers van hoophandel register ingeschreven. Bescherming van een handelsnaam kan ook samenvallen met het merkenrecht. De handelsnaam is de naam van een onderneming. Een merk is een teken ter onderscheiding van producten (waren of diensten) die door ondernemingen aangeboden worden, dus de merknaam.

Merkenrecht

Een merk moet worden aangevraagd en geregistreerd bij het merkenregister. Er is een Benelux, Europees en internationaal merkenregister. Met een merkenrecht kan de houder van een merk optreden tegen verwarringsgevaar, aanhaken of profiteren van het merk en/of ander inbreukmakend gebruik. Het merkenrecht valt vaak samen met het handelsnaamrecht, waar het de bedrijfsnaam betreft. Een merk kan men ook overdragen, net als een handels- en domeinnaam.

Modellenrecht

Onder het modellenrecht kunnen allerhande voortbrengselen beschermd worden. Denk aan industriële vormgeving, alsook gebruiksvoorwerpen, speelgoed en toegepaste kunst. Een modelrecht moet worden geregistreerd. Met een geldige modelrecht kunnen andere voortbrengsels die dezelfde algemene indruk wekken worden verboden. Ook het namaken van een model is onrechtmatig. Het modellenrecht biedt ook de mogelijkheid geregistreerde modellen te verkopen of in licentie te geven.

Oneerlijke handelspraktijken

Het op misleidende of oneerlijke wijze presenteren van informatie of reclame richting consumenten is een oneerlijke handelspraktijk. De regelgeving over oneerlijke handelsprakijken is omvangrijk. Denk aan prijsreclame, misleidende reclame of gesponsorde influencer marketing. Concurrenten die deze over oneerlijke handelspraktijken overtreden kunnen onrechtmatig handelen tegen ondernemers die wel eerlijk handelen.

Portretrecht

Het portretrecht biedt de geportretteerde bescherming. Indien een portret wordt gebruikt, zonder toestemming, kan dat onrechtmatig zijn. Dit kan in strijd komen met de privacy, of een commercieel belang schenden. Het portretrecht speelt zowel indien een portret wordt openbaar gemaakt in een bepaalde uiting, alsook bijvoorbeeld wanneer de werkgever een werknemer vraagt mee te doen in marketing uitingen.

Valorisatie

Valorisatie is het naar de markt brengen van bepaalde kennis, de ontwikkeling van producten of technieken. Valorisatie contracten vergen specifieke expertise op het gebied van het overeenkomstenrecht, licenties, know how en intellectueel eigendomsrecht. Ook spelen vaak fiscale en notariële vraagstukken bij valorisatie.

Onze opdrachtgevers

Wij werken voor gevarieerde opdrachtgevers uit het MKB en grote ondernemingen in verschillende branches, IT- en internetbedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen en overheden.

Wat is Intellectueel Eigendomsrecht?

In deze eerste podcast van de sectie intellectuele eigendom geven Intellectueel Eigendomsrecht advocaten Lorena van den Berg en Joost Becker een introductie van het intellectuele eigendomsrecht. Zij behandelen onder meer wat het intellectuele eigendomsrecht is, waarom het er is, hoe je het kunt beschermen en hoe je het kunt handhaven.

Onze kennis is uw kennis

Wij publiceren veel over juridische onderwerpen die voor de praktijk en voor onze opdrachtgevers relevant zijn. Wij delen onze specialistische kennis graag met u, zodat u op de hoogte bent van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht. Gedurende het hele jaar organiseren wij workshops, lezingen en seminars over specifieke IE onderwerpen. Heeft u een specifieke wens voor een workshop? In overleg stellen wij met u een workshop samen die volledig is toegespitst op uw onderneming of organisatie.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 1331

Geen merkregistratie vanwege strijd met goede zeden

Het teken 'just fucking good wine' kan niet als eu-merk worden ingeschreven aangezien het teken, meer in het bijzonder het woord 'fucking' onder de gegeven omstandigheden in strijd is met de geaccepteerde morele principes die de maatschappij verwacht en daarmee in strijd met de goede zeden.

TikTok wint merkengeschil van TIC TAC K.O.

In een recent merkengeschil is het merkhouder TikTok gelukt de inschrijving van TIC TAC K.O. tegen te houden, met een beroep op verwarringsgevaar...

Illegaal gebruik van softwarelicenties: niet zonder prijskaartje

Professionele softwareproducten, denk aan tekenprogramma’s als AutoCAD of SolidWorks of ERP-systemen als Exact, kunnen erg prijzig zijn. D verleiding om dergelijke software op illegale wijze kosteloos te downloaden is groot. Ook het op ‘creatieve’ wijze gebruiken van licentiesleutels, bijvoorbeeld door met deze sleutel de software op meerdere apparaten te registreren, komt geregeld voor. Het behoeft geen uitleg dat dit in de regel onrechtmatig is. Maar welk prijskaartje hangt daaraan?

(Geen) merkbescherming voor promotionele slogan

De slogan 'other companies do software we do support' kan niet als merk worden ingeschreven omdat de uitdrukking elk onderscheidend vermogen mist, zo luidt het oordeel van het Gerecht van de Europese Unie.

Royalty betaling na verval van octrooirecht

Op 1 maart 2023 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een geschil tussen een licentiegever en diens licentienemer over de betaling van royalty’s. De rechtbank fileert de relevante royaltybepalingen van de (sub-)licentieovereenkomst woord voor woord en komt tot de slotsom dat de pogingen van de (sub-)licentienemer om onder betaling uit te komen geen succes hebben. Ook het argument van de (sub-)licentienemer dat na het verval van de octrooien geen vergoedingsverplichting meer bestaat op grond van Amerikaans dwingend recht en het Europees mededingingsrecht strandt. Een royaltyvergoeding na het verval van de octrooien werd aldus geldig geacht.

De auteursrechtelijke bescherming van foto’s

Auteursrechten of copyrights beschermen creatieve prestaties. Auteursrechten kunnen rusten op vele soorten objecten, zoals tekeningen, tekst, afbeeldingen, film, kunst en foto’s. De auteursrechtelijke bescherming van foto’s staat in dit blog centraal.

IE - Wat is het modellenrecht?

In deze podcast vertellen onze intellectueel eigendomsrecht advocaten Joost Becker en Lorena van den Berg jullie alles over het modellenrecht. Zij bespreken onder andere wat een model is, hoe je een model kunt verkrijgen en wat je kunt doen bij een inbreuk. Ook staan zij stil bij praktijkvoorbeelden en de toekomstige Europese regelgeving inzake het modellenrecht die het mogelijk maakt om digitale modellen te registreren.

IE - Alles over het portretrecht

In deze podcast vertellen onze intellectueel eigendomsrecht advocaten Dieuwertje Bouchier en Lorena van den Berg jullie alles over het portretrecht. Zij bespreken onder andere wat een portret is, welke rechten een geportretteerde heeft, wat je kunt doen bij een inbreuk en staan stil bij praktijkvoorbeelden.

1 2 3 4 5 6
...
111
Terug naar alle expertises en sectoren