1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Intellectueel Eigendomsrecht

Expertise Intellectueel Eigendomsrecht

Op dit terrein houden wij ons dagelijks bezig met onder meer: het procederen en adviseren over IE-rechten zoals merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten, modelrechten en onrechtmatige (slaafse) nabootsingen; procederen en adviseren over reclamerecht, misleidende en vergelijkende reclame en internetmarketing zoals adword-campagnes; opstellen en toetsen van allerhande licentie- en exploitatieovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen; beheer en bewaking van portefeuilles van IE-rechten.

Onze IE-advocaten zijn specialist op de volgende rechtsgebieden:

Auteursrecht

Auteursrecht rust op ‘werken’. Software, websites, content, zoals foto’s, reclamemateriaal, non-food artikelen, verpakkingen en dergelijke. Auteursrecht ontstaat vanzelf. Auteursrecht rust in beginsel bij de maker. De rechthebbende op het auteursrecht kan optreden tegen gebruik zonder toestemming van hetgeen auteursrechtelijk beschermd is, bijvoorbeeld kopiëren, plagiaat, bewerken of openbaar maken. Op auteursrecht kan ook een licentie worden gegeven voor exploitatie, en overdracht van auteursrecht is ook mogelijk.

Bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen of know how worden beschermd via de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Geheimhouding kan overeengekomen worden met andere partijen, en werknemers, via geheimhoudingsovereenkomsten, en geheimhoudingsbedingen (NDA’s). Bedrijfsgeheimen worden ook via beveiligingsmaatregelen beschermd. De houder van een bedrijfsgeheim kan optreden tegen ongeoorloofd verkrijgen of gebruiken van bedrijfsgeheime know how. Bij know how licenties kunenn via een contract kennis en kunde geëxploiteerd worden.

Domeinnamenrecht

Er is geen wet op domeinnamen. Het domeinnaam register werkt wel mee indien een men een geregistreerde domeinnaam wil overdragen. Het domeinnamenrecht kenmerkt zich wel daarin dat het gebruik van een domeinnaam in strijd kan komen met bestaande rechten, zoals merken en/of handelsnaamrechten. Domeinnaamregistraties kunnen worden aangevallen bij de rechter en via arbitrage of geschillenbeslechtingsprocedures.

E-commerce

E-commerce is een breed juridisch veld, variërend van informatieverplichtingen op websites en koop op afstand regels, tot privacy gerelateerde kwesties en webdesign. E-commerce behelst ook compliance; online kanalen, zoals websites en social media kanalen, moeten voldoen aan bepaalde wettelijke standaarden. Online retailers en e-tailers die digitaal zakendoen hebben hiermee rekening te houden.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht beschermt de houder van een oudere handelsnaam tegen het gebruik door een andere onderneming van een jongere overeenstemmende handelsnaam. Een handelsnaam wordt doorgaans kamers van hoophandel register ingeschreven. Bescherming van een handelsnaam kan ook samenvallen met het merkenrecht. De handelsnaam is de naam van een onderneming. Een merk is een teken ter onderscheiding van producten (waren of diensten) die door ondernemingen aangeboden worden, dus de merknaam.

Merkenrecht

Een merk moet worden aangevraagd en geregistreerd bij het merkenregister. Er is een Benelux, Europees en internationaal merkenregister. Met een merkenrecht kan de houder van een merk optreden tegen verwarringsgevaar, aanhaken of profiteren van het merk en/of ander inbreukmakend gebruik. Het merkenrecht valt vaak samen met het handelsnaamrecht, waar het de bedrijfsnaam betreft. Een merk kan men ook overdragen, net als een handels- en domeinnaam.

Modellenrecht

Onder het modellenrecht kunnen allerhande voortbrengselen beschermd worden. Denk aan industriële vormgeving, alsook gebruiksvoorwerpen, speelgoed en toegepaste kunst. Een modelrecht moet worden geregistreerd. Met een geldige modelrecht kunnen andere voortbrengsels die dezelfde algemene indruk wekken worden verboden. Ook het namaken van een model is onrechtmatig. Het modellenrecht biedt ook de mogelijkheid geregistreerde modellen te verkopen of in licentie te geven.

Oneerlijke handelspraktijken

Het op misleidende of oneerlijke wijze presenteren van informatie of reclame richting consumenten is een oneerlijke handelspraktijk. De regelgeving over oneerlijke handelsprakijken is omvangrijk. Denk aan prijsreclame, misleidende reclame of gesponsorde influencer marketing. Concurrenten die deze over oneerlijke handelspraktijken overtreden kunnen onrechtmatig handelen tegen ondernemers die wel eerlijk handelen.

Portretrecht

Het portretrecht biedt de geportretteerde bescherming. Indien een portret wordt gebruikt, zonder toestemming, kan dat onrechtmatig zijn. Dit kan in strijd komen met de privacy, of een commercieel belang schenden. Het portretrecht speelt zowel indien een portret wordt openbaar gemaakt in een bepaalde uiting, alsook bijvoorbeeld wanneer de werkgever een werknemer vraagt mee te doen in marketing uitingen.

Valorisatie

Valorisatie is het naar de markt brengen van bepaalde kennis, de ontwikkeling van producten of technieken. Valorisatie contracten vergen specifieke expertise op het gebied van het overeenkomstenrecht, licenties, know how en intellectueel eigendomsrecht. Ook spelen vaak fiscale en notariële vraagstukken bij valorisatie.

Onze opdrachtgevers

Wij werken voor gevarieerde opdrachtgevers uit het MKB en grote ondernemingen in verschillende branches, IT- en internetbedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen en overheden.

Wat is Intellectueel Eigendomsrecht?

In deze eerste podcast van de sectie intellectuele eigendom geven Intellectueel Eigendomsrecht advocaten Lorena van den Berg en Joost Becker een introductie van het intellectuele eigendomsrecht. Zij behandelen onder meer wat het intellectuele eigendomsrecht is, waarom het er is, hoe je het kunt beschermen en hoe je het kunt handhaven.

Onze kennis is uw kennis

Wij publiceren veel over juridische onderwerpen die voor de praktijk en voor onze opdrachtgevers relevant zijn. Wij delen onze specialistische kennis graag met u, zodat u op de hoogte bent van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht. Gedurende het hele jaar organiseren wij workshops, lezingen en seminars over specifieke IE onderwerpen. Heeft u een specifieke wens voor een workshop? In overleg stellen wij met u een workshop samen die volledig is toegespitst op uw onderneming of organisatie.

Events


9 april 2024

Auteursrecht en AI

Ondernemers hebben voortdurend met auteursrecht te maken, van zichzelf of van derden, vaak zonder zich dat te realiseren. Goed kunnen omgaan met auteursrecht vergt kennis van zaken. Ook zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen; zo brengt artificial intelligence (AI) nieuwe juridische uitdagingen met zich mee.

Bekijk alle events over Intellectueel Eigendomsrecht

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 1373

Verbod op doen van uitingen over aanbestedingsprocedure?

Een deelnemer aan een aanbestedingsprocedure klaagt online, via LinkedIn, dat er niet zou zijn gekeken naar Europese regelgeving. Kan de partij die de aanbesteding wint, met succes een verbod op het doen van deze uitingen vorderen?

Het digitale product paspoort en de gevolgen voor modebedrijven

De Europese Unie heeft met de Green Deal ambitieuze plannen aangekondigd om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken. De Green Deal bestaat uit een reeks voorstellen om de klimaat-, energie- en vervoerwetgeving van de EU te herzien en af te stemmen op de klimaatdoelstellingen. Er wordt onder andere een strategie bedacht voor de transitie naar de circulaire mode-industrie.

Doorverkopen van merkartikelen op internet

Onder welke omstandigheden kan de merkhouder doorverkoop van zijn merkartikelen op internet verbieden? En wanneer staat het vrij deze aan te bieden?

Best practices in IP contracting

Intellectual property rights (IP) play an important and pivotal role in fostering collaborations between parties engaged in research, development and exploitation of products/services. However, drafting effective IP agreements that comprehensively cover the IP involved comes with its challenges. In this article we will provide some valuable insights that can elevate IP contracts, providing a robust foundation for seamless business collaborations.

Patroon van Prada niet te patenteren

Prada probeert een patroon voor onder meer kleding en textiel te beschermen als merk. In dit geval lukt dat niet. Fashion beschermen...?

Betekent het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan software van een derde een auteursrechtinbreuk?

In een recent gepubliceerd arrest komt de vraag aan de orde of onderhoudswerkzaamheden aan software van een derde een auteursrechtinbreuk oplevert. Centraal staat daarbij de vraag of rechtsgeldig een beroep gedaan is op de uitzondering uit artikel 45j Auteurswet. Vrij vertaald komt deze uitzondering erop neer dat beoogd (normaal) gebruik van software door een rechtmatige verkrijger niet door een softwareproducent kan worden tegengehouden op grond van het auteursrecht, waaronder ook het (laten) verbeteren van fouten valt.

Overzicht toegewezen schadevergoedingen onder de AVG

Bij schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), hebben betrokkenen op grond van artikel 82 AVG in beginsel recht op materiële of immateriële schadevergoeding. In dit blog wordt een overzicht gegeven van Nederlandse uitspraken vanaf 25 mei 2018 waarin een schadevergoeding op basis van een overtreding van de AVG is toegewezen. Het overzicht is bijgewerkt tot 19 december 2023 en wij beogen dit actueel te houden.

AI, data en cyber: Europese wetten om in de gaten te houden

Begin december heeft de Europese Unie dan eindelijk een politiek akkoord bereikt over de AI Act. Deze wet zal grote veranderingen met zich brengen voor de toekomst van AI. De AI Act is echter onderdeel van een veel groter pakket aan AI-, data- en cyberwetgeving vanuit de EU. Veel van die wetten zijn minstens net zo interessant als de AI Act. Op welke moet u als bedrijf gaan letten? En op welke regels kunt u zich alvast voorbereiden?

1 2 3 4 5 6
...
115
Terug naar alle expertises en sectoren