1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. GO en GO-C: Garantie Ondernemingsfinanciering (corona)

GO en GO-C: Garantie Ondernemingsfinanciering (corona)

Door COVID-19 en de huidige overheidsmaatregelen hebben veel ondernemingen behoefte aan extra ruimte of flexibiliteit voor hun financieringssituatie. Met de Garantie-Ondernemingsfinanciering kunnen banken een staatsgarantie krijgen op hun financiering aan ondernemingen. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid deze regeling tijdelijk uitgebreid. Dit maakt het verkrijgen van financieringen makkelijker. Wat houden deze regeling en de bijbehorende coronaverruiming in?
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 15 juni 2020
Laatst gewijzigd 15 juni 2020

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (de GO) is een bestaande regeling waarbij de overheid kredietstromen van (middel)grote ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van financiering op gang helpt. De overheid verstrekt een garantie aan de bank die de financiering verstrekt om zo het risico van de bank te verkleinen. Door de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de overheid garant staat voor € 25 miljoen op een lening van € 50 miljoen, in het geval de mkb’er in de problemen raakt. Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te verstrekken bedrijfsfinanciering en vergroot zo hun mogelijkheden om geld uit te lenen. Sinds 2009 hebben de deelnemende banken voor ruim € 3,5 miljard GO-leningen verstrekt. De overheid heeft dus meer dan € 1,75 miljard aan garanties afgegeven. (zie ook de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO)).

Vereisten GO

De RVO stelt een stelt algemene criteria voor ondernemingen die in aanmerking willen komen voor de GO. Er moet sprake zijn van:

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland (minimaal 50% van de omzet moet in Nederland worden gerealiseerd is de richtlijn);
 • Ondernemingen die in de kern gezond zijn (voor de GO-C wordt hiervoor 31 december 2019 als benchmark gebruikt);
 • Ondernemingen met bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven
 • alleen “Fresh Money” (het moet gaan om een uitbreiding van de positie van de bank en de financiering moet een concreet ondernemingsbelang dienen; bijvoorbeeld geen acquisitiemiddel of (her)financiering van reguliere aflossingen);
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden; en
 • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten (dus geen acquisitie of garanties).

Banken kunnen hierbij aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld de eis dat zij al de huisbankier zijn van de klant.

Naast de vereisten aan de onderneming moet de GO-financiering zelf voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Het moet gaan om bankleningen, wel of niet achtergesteld, met een maximale looptijd van 8 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden;
 • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-regeling in aanmerking;
 • Bankgarantiefaciliteit voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste € 250.000. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt;
 • Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor zowel bankleningen als de bankgarantiefaciliteit onder de GO-financiering; en
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties die onder de GO-financiering kan worden gegeven, € 50 miljoen (garantie Staat maximaal € 25 miljoen).

Zie ook voor de verdere invulling van de vereisten de website van de RVO.

Verruiming GO door corona (de GO-C)

Voor ondernemingen die door de coronacrisis lastiger een bankfinanciering kunnen krijgen is de GO verruimd en is nu een specifiekere faciliteit beschikbaar: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). De GO-C geeft banken maar liefst 80% of 90% staatsgarantie op leningen aan (middel)grote ondernemingen.

Vereisten aan de onderneming en uitgesloten ondernemingen

Als extra vereiste ten opzichte van de GO, moet de onderneming bij de GO-C liquiditeitstekorten kunnen aantonen als gevolg van de coronacrisis. Hiervoor zal vaak als uitgangspunt de financiële situatie van de onderneming op 31 december 2019 worden gepakt.

In de GO-C worden ondernemingen uitgesloten van deelname indien zij actief zijn in de volgende sectoren:

 • Onroerend goed met uitzondering van bemiddeling;
 • De financiële sector voor zover de onderneming het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf uitoefent of een participatiemaatschappij heeft;
 • De gezondheidszorg voor zover de onderneming een aanbieder is als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet marktordening gezondheidszorg; en
 • Een instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet.

Kenmerken GO-C financiering

Naast de vereisten aan de onderneming, moet de financiering voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Bankleningen met een maximale looptijd van 6 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
 • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-C regeling in aanmerking.
 • Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor bankleningen onder de GO-C regeling.
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen die onder de GO en GO-C leningen kan worden gegeven € 150 miljoen (garantie van de Staat maximaal € 135 miljoen) voor de GO en GO-C bij elkaar opgeteld.

Aanvragen?

Indien u gebruik wenst te maken van de GO of de GO-C dient u contact op te nemen met een bankfinancier die is toegelaten tot deze regelingen. De financier zal vervolgens de garantieaanvraag doen bij de RVO. De garantieaanvraag voor de GO kan een financier doen zij voor de GO doen tot 1 april 2021, 17:00 uur. Een garantieaanvraag voor de GO-C kan tot 15 december 2020. Indien u vragen hebt over de aanvraag of vereisten van de GO of GO-C regeling, kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.