1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Huurders en verhuurders opgelet de Label C-verplichting komt eraan

Huurders en verhuurders opgelet: de Label C-verplichting komt eraan!

Per 17 oktober 2018 is het Bouwbesluit (2012) gewijzigd. Met die wijziging is het vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder (kort gezegd) een geldig energielabel C. Een belangrijke maatregel voor zowel huurders als verhuurders van kantoorgebouwen.
Leestijd 
Auteur artikel Rutger Fabritius
Gepubliceerd 03 april 2019
Laatst gewijzigd 18 april 2019

De komende week zal ik in een meerdelige serie artikelen deze ‘Label C-verplichting’ bespreken. De artikelen zijn via onderstaande links te lezen zodra ze zijn verschenen:

  1. Huurders en verhuurders opgelet: de Label C-verplichting komt eraan!
  2. Label C-verplichting: valt mijn pand er ook onder?
  3. Label C-verplichting: wat kunt u als verhuurder doen?
  4. Label C-verplichting: wat kunt u als huurder doen?

Wat houdt de Label C-verplichting in?

Aan het Bouwbesluit 2012 is artikel 5.11 toegevoegd waarin is geregeld dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter (energielabel C). Kortom, een zeer ingrijpende maatregel.

Dat blijkt eens te meer uit het gegeven dat momenteel ongeveer de helft van het huidige kantoormetrage (ongeveer 42 miljoen m2) nog niet aan de label C-verplichting voldoet (zie de nota van toelichting).

Voor kantoorgebouwen die nu al voldoen aan energielabel C (EI van 1,3 of beter) maar waarvoor nog geen geldig energielabel is verstrekt is het dus zaak om vóór 1 januari 2023 een energielabel aan te vragen

Als het kantoorgebouw nog niet voldoet aan de eisen om een label C te krijgen is het zaak om vóór 1 januari 2023 de benodigde maatregelen te treffen om aan die eisen te voldoen én tijdig een energielabel aan te vragen.  Zoals gezegd, beschikt u (als eigenaar of gebruiker) voor 1 januari 2023 niet over een geldig energielabel C (of beter), dan mag de kantoorfunctie niet worden gebruikt of in gebruik worden genomen.

Handhaving

Is niet voldaan aan de label C-verplichting dan kan door het bevoegd gezag worden opgetreden. Is uw kantoorgebouw per 1 januari 2023 in gebruik en voldoet het niet aan de label C-verplichting dan ligt in de lijn der verwachting dat het bevoegd gezag eerst een waarschuwing zal geven en u de mogelijkheid geven alsnog die maatregelen te treffen die ertoe leiden dat u over een geldig energielabel C beschikt. Voldoet u hier niet (tijdig) aan dan kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen.

De te treffen maatregelen

Voor veel kantoorgebouwen (die nu al bijna voldoen aan energielabel C) zullen er slechts beperkte maatregelen (bijvoorbeeld LED-verlichting) hoeven worden genomen om te kunnen voldoen aan de label C-verplichting die per 1 januari 2023 van kracht is. Voor sommige kantoorgebouwen zullen er echter ingrijpende en kostbare maatregelen moeten worden getroffen om uiteindelijk over een geldig energielabel C te kunnen beschikken (zoals het isoleren van gevels en daken). Om deze laatste categorie tegemoet te komen heeft de minister in lid 5 van art. 5.11 van het Bouwbesluit 2012 het volgende bepaald:

Wanneer de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde energie-index te realiseren voor 1 januari 2023, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar worden maatregelen genomen die een terugverdientijd hebben tot en met 10 jaar. In die gevallen kan worden volstaan met de daarbij behorende energie-index.

Kortom, als er dusdanig ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn om uiteindelijk aan energielabel C te kunnen voldoen, kan de eigenaar of gebruiker volstaan met maatregelen die een terugverdientijd hebben tot en met 10 jaar en de daarbij behorende energie-index. Uiteindelijk zal je als eigenaar of gebruiker wel moeten kunnen onderbouwen dat je gelet op voorgaand artikellid niet aan energielabel C hoeft te voldoen.

Conclusie

Al met al een ingrijpende wijziging waarmee beoogd wordt het duurzaamheidsniveau van de kantoorgebouwen in Nederland te verhogen. In de volgende artikelen zal ik bespreken op welke kantoorgebouwen de label C-verplichting van toepassing is en welke afspraken je als huurder en verhuurder kunt maken om er uiteindelijk voor te zorgen dat per 1 januari 2023 aan de label C-verplichting is voldaan.

Heeft u vragen? Neem dan vooral contact op met mij of een van onze andere huurrechtspecialisten!