De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Sustainable Finance: SFDR, informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector

Sustainable Finance: SFDR, informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector

Sinds 10 maart 2021 gelden nieuwe regels over informatieverschaffing over de duurzaamheid van beleggingen. Deze regels komen voort uit de Regulation on Sustainability-related Disclosures in the Financial services sector (SFDR), in goed Nederlands: de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Wat houden deze regels in?
Leestijd 
Auteur artikel Rick Sanders
Gepubliceerd 11 mei 2021
Laatst gewijzigd 11 mei 2021
 

Als onderdeel van het Sustainable Financial Action Plan (SFAP), heeft de EU de eerste bouwstenen geplaatst voor het verduurzamen van de financiële sector en de Europese economie in het licht van de Overeenkomst van Parijs. Eén van deze bouwstenen is de Taxonomieverordening, hét middel om te beoordelen wat een ecologische duurzame investering is en wat juist niet. De andere bouwsteen is de integratie van duurzaamheid (niet alleen ecologisch, maar ook sociaal en bestuurlijk) in de financiële dienstverlening voor alle Europese lidstaten.

De SFDR (of de Europese verordening 2019/2088) geeft deze noodzakelijke gemeenschappelijke regels voor duurzaamheidstransparantie. Kort gezegd verplicht de SFDR financiële tussenpersonen om transparantie te bieden op de website en reclame, in rapportages en precontractuele informatie. Die precontractuele informatie moet op zowel entiteits- als productniveau. Oftewel: eindgebruikers zoals beleggers moeten op een fatsoenlijke wijze worden geïnformeerd over ecologische, sociale en governancerisico’s (duurzaamheidsrisico’s) en duurzaamheidsfactoren (ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping).

Transparantie volgens de SFDR

Hieronder volgt een overzicht de transparantieregels die de SFDR voorschrijft.

Transparantie van gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s

Financiëlemarktdeelnemers zoals verzekeraars, beleggingsondernemingen, pensioenontwikkelaars, fondsbeheerders en banken moeten op hun website informatie publiceren over hun gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingsprocedure. Financiële adviseren doen dat ook voor hun beleggings- of verzekeringsadvies.

Transparantie van ongunstige effecten

Financiële marktdeelnemers moeten op hun website een verklaring publiceren over het “due diligence” beleid voor effecten waarbij zij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen. Als ze dat niet doen, moeten zij uitleggen waarom ze de ongunstige effecten niet in aanmerking nemen. Financiële adviseurs moeten eenzelfde verklaring opnemen voor de vraag of en waarom zij wel/geen rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Voor elk financieel product moet worden toegelicht of en zo ja hoe bij dat product ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen. Tevens moet een verklaring worden gegeven dat de informatie beschikbaar is in de periodieke verslagen.

Transparantie van het beloningsbeleid

Financiëlemarktdeelnemers en financiële adviseurs nemen in hun beloningsbeleid informatie op over de wijze waarop het beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Deze informatie moet ook op de website worden gepubliceerd.

Transparantie in de precontractuele informatie

Wanneer financiëlemarktdeelnemers of financieel adviseurs precontractuele informatie verschaffen, dienen zij daarin op te nemen op welke wijze duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingen of beleggings-/verzekeringsadvies worden geïntegreerd en wat het resultaat van de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement is.

Als een financieel product onder andere ecologische of sociale kenmerken (of combinatie) promoot en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, moet tevens informatie worden verschaft over de wijze waarop aan die ecologische of sociale kenmerken wordt voldaan en over de consistentie van eventuele indices als referentiebenchmarks. Ook moet informatie worden gegeven over de afstemming van de index en hoe de betreffende index verschilt van een brede marktindex. Daarbij gelden specifieke regels als een financieel product een vermindering van koolstofemissies tot doel heeft.

Transparantie van het promoten van ecologische of sociale kenmerken en van duurzame beleggingen

Financiëlemarktdeelnemers moeten op hun website informatie publiceren voor elk financieel product dat ecologische of sociale kenmerken promoot. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van deze kenmerken of de van de doelstelling van duurzame beleggingen en over de methoden die worden gebruikt om de kenmerken of het duurzame effect te beoordelen, te meten en te monitoren.

Financiëlemarktdeelnemers die zulke ‘duurzame producten’ aanbieden moeten in periodieke verslagen beschrijven in hoeverre aan de ecologische of sociale kenmerken is voldaan en wat de duurzame effecten zijn geweest. Doorgaans zal deze informatie moeten worden opgenomen in de jaarverslagen van de betreffende ondernemingen.

Nadere uitwerking in uitvoeringsregels

Hiervoor is in vogelvlucht een algemeen beeld gegevens van de voorschriften van de SFDR. Hoewel de inwerkingtreding van de verordening een belangrijke stap is voor de fundamenten van een duurzamer, groener en socialer systeem, moeten veel van deze regels nog nader worden uitgelegd in uitvoeringsregels. De Europese financiële toezichthouders zullen daarbij de Europese Commissie assisteren. Inmiddels zijn er al eerste consultatiedocumenten gepubliceerd.

Nader kennismaken met Sustainable Finance?

Heeft u vragen of wilt u sparren over sustainable finance en uw praktijk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.