1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Testament geldt niet voor begunstiging levensverzekering

Testament geldt niet voor de begunstiging van een levensverzekering

In een testament wordt (onder andere) vastgelegd wie tot erfgenamen worden benoemd. Maar wat in het testament wordt vastgelegd, geldt niet automatisch voor de uitkering van een levensverzekering.
Leestijd 
Auteur artikel Inge Rutgers
Gepubliceerd 17 september 2019
Laatst gewijzigd 17 september 2019

Dit onderwerp verdient extra aandacht in gevallen waarin een testament wordt gemaakt of sprake is van wijziging in de persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld bij het verbreken van de relatie of ruzie binnen de familie. Er moet immers voorkomen worden dat de ex-partner of de onterfde kinderen te zijner tijd recht hebben op de uitkering uit de levensverzekering of dat daar discussie over kan ontstaan.

Waarom testament maken of wijzigen?

Met grote regelmaat spreek ik met cliënten over het opmaken of wijzigen van hun testamenten. De redenen voor het opmaken of wijzigen van testamenten zijn divers. Veel voorkomende redenen zijn samenwonen, trouwen, het krijgen van kinderen of het kopen van een huis. Naast deze leuke redenen bestaan er ook de minder leuke redenen om een testament te maken of te wijzigen. Denk hierbij aan het verbreken van de relatie, echtscheiding of ruzie binnen de familie.

Inventarisatie door notaris 

Tijdens zo’n bespreking wordt gevraagd naar de reden(en) voor het opmaken of wijzigen van het testament en komen uiteraard de wensen van de testateur aan bod. Om als (kandidaat-)notaris het juiste (fiscale) advies te kunnen geven voor de inhoud van het (nieuwe) testament wordt tijdens de bespreking eveneens het familieplaatje in kaart gebracht en wordt de omvang en de samenstelling van het vermogen (bezittingen en schulden) geïnventariseerd. Tijdens deze inventarisatie wordt ook gevraagd of er levensverzekeringen zijn afgesloten.

Uitkering levensverzekering

In een testament wordt (onder andere) vastgelegd wie tot erfgenamen worden benoemd. Echter, wat in het testament wordt vastgelegd, geldt niet automatisch voor de uitkering van een levensverzekering. Op grond van de artikel 7:966 lid 1 en 7:974 BW vindt de aanwijzing van een begunstigde plaats door een schriftelijke mededeling aan de verzekeraar.

Die aanwijzing is een uitsluitende bevoegdheid van de verzekeringnemer. Deze wetgeving zorgt er dus voor dat de verzekeringsmaatschappij niet de inhoud van het testament volgt, maar de begunstiging op de polis. Wie van de nabestaanden recht heeft op de uitkering uit de levensverzekering dient dus te worden geregeld bij de verzekeringsmaatschappij.

Klopt de polis nog met de huidige situatie?

Met name in de gevallen waarin een testament wordt gemaakt of gewijzigd ingeval sprake is van wijziging in de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld het verbreken van de relatie of ruzie binnen de familie, dient van het bovenstaande goed kennis te worden genomen. Is de begunstiging van de polis nog juist ten opzichte van de nieuwe situatie? Immers, er moet voorkomen worden dat de ex-partner of de onterfde kinderen te zijner tijd recht hebben op de uitkering uit de levensverzekering of dat daar discussie over kan ontstaan.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

M is overleden. Volgens het testament is V waarmee M een samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten zijn enige erfgename. In het testament heeft M zijn twee kinderen uitdrukkelijk onterfd. Tussen V en de kinderen van M ontstaat een geschil over de vraag wie recht heeft op de uitkering van de levensverzekering die M had afgesloten.

De begunstiging op de polis luidt als volgt:
1. De verzekeringnemer.
2. De weduwe van de verzekeringnemer.
3. De kinderen van de verzekeringnemer.
4. De erfgenamen van de verzekeringnemer.

De uitkering komt toe aan de kinderen van M omdat M met V geen huwelijk of geregistreerd partnerschap had gesloten en de levensverzekeringuitkering buiten de nalatenschap om wordt ontvangen. De begunstigde heeft ten aanzien van de levensverzekeraar een zelfstandig recht. Het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd aan de op de polis genoemde begunstigde(n) ook al zou dit in het testament anders zijn bepaald.

Indien M de levensverzekeringuitkering bij V terecht had willen laten komen (hetgeen gezien de inhoud van zijn testament voor de hand ligt), dan had M dit moeten regelen bij de verzekeraar door wijziging van de begunstiging op de polis.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitkering van een levensverzekering? Of wilt u een testament laten maken of wijzigen? Neem dan gerust contact op.