De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Valerie Sijberden

Een voorgenomen fusie: melden aan de SER?

Als onderdeel van een koopovereenkomst wordt vaak opgenomen dat partijen het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2015 (de ''Fusiegedragsregels'') hebben nageleefd. Belangrijk is dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. In dit artikel leg ik kort uit wat de rol is van de Fusiegedragsregels binnen een voorgenomen fusie. Let op: met 'fusie' wordt onder andere ook een overname bedoeld.
Leestijd 
Auteur artikel Valerie van Engelenburg - Sijberden
Gepubliceerd 31 mei 2018
Laatst gewijzigd 31 mei 2018
 

Achtergrond

De Fusiegedragsregels zijn opgesteld door de Sociaal-Economische Raad (de ''SER''). De kern van de Fusiegedragsregels is dat de fusiepartijen de betrokken verenigingen van werknemers – een andere benaming voor vakbonden – tijdig in kennis stellen van een voorgenomen fusie, informatie daarover verstrekken en hen de gelegenheid bieden hun oordeel te geven vanuit het belang van de in de onderneming werkzame personen. Tijdig betekent: vóórdat overeenstemming over de fusie wordt bereikt.

Toepasselijkheid

Voor toepasselijkheid van de Fusiegedragsregels bij een voorgenomen fusie dient in ieder geval sprake te zijn van:

  • een onderneming als bedoeld in de Fusiegedragsregels, welke onderneming tot het bedrijfsleven behoort (hieronder valt ook de overheid, non-profit organisaties en vrije beroepen);
  • een fusie in de zin van (de tekst van en toelichting bij) de Fusiegedragsregels;
  • betrokkenheid van een of meer verenigingen van werknemers bij één of meer van de fusiepartijen; en
  • in de regel 50 of meer personen die in Nederland (bij een betrokken onderneming of bij een samenstel van ondernemingen) werkzaam zijn.

Onder een fusie in de zin van de Fusiegedragsregels valt onder meer een bedrijfsfusie, een activa/passiva transactie, de verweving van een aandelenpakket in een N.V. of B.V. (lees: overnames) en het samengaan van verenigingen of stichtingen.

Fusies binnen een concern en fusies die onvoldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer bevatten, vallen buiten het bereik van de Fusiegedragsregels.

Ook kunnen de Fusiegedragsregels bij collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing worden verklaard.

Melding aan verenigingen van werknemers en SER

De verenigingen van werknemers dienen van de plannen op de hoogte te worden gesteld door de fusiepartijen, in ieder geval voordat een openbare mededeling over de voorgenomen fusie wordt gedaan. Tegelijkertijd dient ook het secretariaat van de SER op de hoogte te worden gebracht. Partijen kunnen ervoor kiezen om het meldingsformulier, te raadplegen via de website van de SER, te gebruiken of om een brief aan het SER-secretariaat te sturen met de benodigde toelichting.

Uiteraard dient er ook bij een fusie rekening te worden gehouden met een eventueel ingestelde ondernemingsraad (de ''OR'') die in de gelegenheid moet worden gesteld om advies te geven. Hoezeer het van belang is om de OR tijdig te betrekken, wordt beschreven in dit artikel. Een dergelijke OR dient kennis te nemen van het oordeel van de verenigingen van werknemers, zodat de OR daarmee rekening kan houden bij het uitbrengen van zijn advies.

Geschil

In geval van een geschil over de niet- of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels kan zowel een vereniging van werknemers als een fusiepartij bij de door de SER ingestelde Geschillencommissie Fusiegedragsregels een klacht indienen.

Bij vragen over dit onderwerp of indien wij u kunnen assisteren bij het doen van een melding, kunt u contact met mij opnemen.